Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

EXPLORE

lift manager
Sách trắng

Algorithm-based data analytics for lifts

How data analytics elevate your lift business to the next level of effective efficiency

TÜV SÜD'S LIFT SAFETY TESTING FOR TALL BUILDINGS
Sách trắng

Safely reaching new heights.

Gain an overview of the lift safety standards worldwide.

Learn more

ibp

Lift manager @ IBP

Find out how Lift Manager provides the highest lift safety and reduces lift maintenance and repair costs in TUV SUD’s new ASEAN Headquarter

lift manager

Lift manager @JTC

Read how Lift Manager is retrofitted into the lift system of a research and business park in Singapore.

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Sách trắng

Hiệu quả năng lượng ở các thành phố đang phát triển

Hiểu được thách thức về an ninh năng lượng ở các khu vực đang phát triển và cách mà TÜV SÜD có thể giúp tổ chức quản lý tiết kiệm năng lượng.

Tìm hiểu thêm

Geometry of Buildings
Câu chuyện

Hình dạng của các tòa nhà

Hình dạng có thể là điểm chính để xây dựng bền vững không?

Tìm hiểu thêm

Building Information Modeling
Sách trắng

Mô hình thông tin công trình (BIM)

Sự phát triển và lợi ích của BIM và cách thực hiện nó.

Tìm hiểu thêm

VIEW ALL RESOURCES

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa