Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

AdvISE

Advisory Institute for Simulation & Energy Efficiency

Property expertise from a single source

As an Owner, Investor, Architecht or Developer AdvISE guides you from the initial proposals through to commissioning and hand over of your building project.

We can support you with any need you have regarding Energy Efficiency with our Simulation Services and Consulting Services which include Sustainability Certification

Our experts have your individual targets and requirements in view.

How can we support you?

  • Energy Efficiency
  • Simulation
  • Building Certification & Sustainability Consulting
  • Planning & Quality Assurance

 

EXPLORE

Building Information Modeling
Sách trắng

Mô hình thông tin công trình (BIM)

Sự phát triển và lợi ích của BIM và cách thực hiện nó.

Tìm hiểu thêm

Energy efficient lighting
Sách trắng

Thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

Tìm hiểu các quy định, chương trình chính và các cân nhắc khác về thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

Tìm hiểu thêm

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Sách trắng

Hiệu quả năng lượng ở các thành phố đang phát triển

Hiểu được thách thức về an ninh năng lượng ở các khu vực đang phát triển và cách mà TÜV SÜD có thể giúp tổ chức quản lý tiết kiệm năng lượng.

Tìm hiểu thêm

VIEW ALL INDUSTRY RESOURCES

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa