Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Video: Building Information Modeling

Answering frequently asked questions

Building Information Modeling: Frequently Asked Questions

Ensuring constant coordination and smooth workflow is vital to any successful real estate projects. 

The Building Information Modeling, or BIM, allows all stakeholders across the board to collaborate and work on a single source of truth. 

To help you facilitate and start your utilisation of BIM, TÜV SÜD has collated comprehensive answers to some of the most frequently asked questions that potential customers ask our experts. 

Click on the video to learn more.

EXPLORE

Geometry of Buildings
Câu chuyện

Hình dạng của các tòa nhà

Hình dạng có thể là điểm chính để xây dựng bền vững không?

Tìm hiểu thêm

Building Information Modeling
Sách trắng

Mô hình thông tin công trình (BIM)

Sự phát triển và lợi ích của BIM và cách thực hiện nó.

Tìm hiểu thêm

Building Information Modeling
Buổi chia sẻ trực tuyến

Mô hình thông tin công trình

Tối đa hóa hiệu quả với BIM.

Tìm hiểu thêm

VIEW ALL RESOURCES

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa