Hệ thống tố giác tuân thủ TÜV SÜD Trust

Kênh TÜV SÜD Trust

Kênh báo cáo các hành vi sai trái

Kênh báo cáo các hành vi sai trái

Hệ thống tố giác tuân thủ TÜV SÜD Trust

Để nắm bắt được thông tin về mọi vi phạm tuân thủ, chúng tôi cung cấp kênh báo cáo “TÜV SÜD Trust” cho nội bộ và bên ngoài để báo cáo chúng. Kênh TÜV SÜD Trust là một kênh được bảo vệ mà ở đó nhân viên của TÜV SÜD và các bên liên quan bên ngoài có thể sử dụng để nêu lên những lo ngại về các vi phạm có thể xảy ra một cách bí mật hoặc ẩn danh nếu muốn.


Ngoài ra, các hành vi sai trái có thể xảy ra cũng có thể được báo cáo trực tiếp qua Hội đồng quản trị hoặc thông qua người quản lý tuân thủ. Nhân viên báo cáo vi phạm tuân thủ tại TÜV SÜD được bảo vệ khỏi các biện pháp trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào khi báo cáo được thực hiện một cách thiện chí. Vì vậy, bất kỳ ai báo cáo những vi phạm có thể xảy ra một cách thiện chí có thể không bị thiệt thòi dưới bất kỳ hình thức nào tại TÜV SÜD. Xin lưu ý rằng luật pháp ở nhiều quốc gia nghiêm cấm việc cố ý báo cáo thông tin sai lệch.

Hệ thống tố giác tuân thủ TÜV SÜD Trust cung cấp cho tất cả nhân viên và các bên liên quan bên ngoài một cơ chế an toàn để báo cáo các vi phạm tuân thủ theo cách đa ngôn ngữ và ẩn danh. Kênh TÜV SÜD Trust có thể được sử dụng bởi nhân viên và ban quản lý cũng như khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác. Hệ thống TÜV SÜD Trust do nhà cung cấp bên thứ ba quản lý. Tất cả dữ liệu được cung cấp trong một báo cáo được duy trì trên các máy chủ an toàn ở Đức. Tất cả nội dung được báo cáo do TÜV SÜD độc quyền xử lý.
 
Thông tin thêm về hệ thống tố giác có sẵn trên trang chủ Kênh TÜV SÜD Trust trên một máy chủ an toàn: vui lòng bấm vào đây

Bước tiếp theo

Chọn vị trí