Industry 4.0 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การฝึกอบรมเพื่อการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาชั้นสูง (IHL) ผ่าน SMART INDUSTRY READINESS INDEX (SIRI)

เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อทำการตรวจประเมิน IHL ผ่าน SIRI

เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อทำการตรวจประเมิน IHL ผ่าน SIRI

เกี่ยวกับหลักสูตร

เพื่อช่วยให้ สถาบันการศึกษาชั้นสูง (IHL) สามารถก้าวไปบนหนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ อุตสาหกรรมอัจฉริยะและอุตสาหกรรม 4.0 ได้ ทางสถาบัน TÜV SÜD ได้พัฒนาการการอบรมที่ใช้เวลา 2 วันขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียของ IHL มีความเข้าใจเกี่ยวกับ SIRI มากขึ้น และเพื่อทำการตรวจสอบภายใน IHL ของเขาได้

SIRI ใช้องค์ประกอบขั้นพื้นฐานสามส่วนของอุตสาหกรรม 4.0 คือ เทคโนโลยี กระบวนการ และองค์กร  และเพื่อให้ใช้ศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 ได้เต็มที่ จะต้องนำทั้งทั้ง 3 ส่วนนี้มาพิจารณา และภายใต้องค์ประกอบทั้ง 3 นี้ ยังรองรับไปด้วย 8 เสาหลัก ซึ่งจะเป็นตัวแทนของแง่มุมอันวิกฤตที่บริษัทต่าง ๆ จะต้องมุ่งให้ความสนใจ เพื่อที่จะให้เป็นองค์กรที่พร้อมสำหรับอนาคตได้ และในที่สุด ทั้ง 3 องค์ประกอบใหญ่และเสาหลักทั้ง 8 ยังสัมพันธ์กับอีก 16 มิติ ซึ่งจะเป็นด้านต่าง ๆ ของการประเมิน ที่บริษัทต่าง ๆ และ IHL สามารถนำไปใช้ในการประเมินความพร้อมด้านอุตสาหกรรม 4.0 ณ ปัจจุบันของสถานประกอบการและของหลักสูตรที่มี

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ:

 • เข้าใจเกี่ยวกับ SIRI ได้ชัดเจนมากขึ้น
 • นำมิติทั้ง 16 ของ SIRI ไปใช้ปฏิบัติ

โครงร่างของหลักสูตร

วันที่ 1

 • ภาพรวมโดยทั่วไปของอุตสาหกรรม 4.0
 • ความเป็นมาและจุดประสงค์ของ SIRI
 • RAMI 4.0 – กรอบการทำงานเพื่อความเป็นดิจิตอล
 • ภาพรวมของ Index Framework
 • นำมิติทั้ง 16 ไปใช้ปฏิบัติ

วันที่ 2

 • แนะนำเครื่องมือตารางกำหนดความสำคัญ
 • TIER
 • ตารางกำหนดความสำคัญ SIRI
 • KPI ทั้ง 10
  • การวิเคราะห์ช่องว่าง
  • ประเด็นที่พบ

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ของ IHL

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • What are the benefits of enrolling in this course?
  • World-class training – by learning from TÜV SÜD’s industry experts and training specialists

  • Interactive learning style – with interactive formats such as lectures, illustrations and simulations are used

  • Networking opportunity – where you can meet and build network with like-minded individuals at our instructor-led training

  • Gain a competitive edge – by getting trained by experts known in the fields of safety, security and sustainability


    
 • FAQs
  1. How do I enroll for the course?
   To enroll, please fill out the form accordingly.
  2. What is the course methodology?
   Participants will learn through role plays, case studies, group exercises, scenarios and discussions.
  3. Are there any tests in the middle of the course?
   There are no in-between assessments, but case studies will be included in the course.
  4. Can I get a refund if I cancel my enrollment?
   Yes, please contact us at [email protected] for more details. Terms and conditions apply.
  5. Can I also attend E-learning courses on top of attending the instructor-led course?
   Yes, you can register to any e-learning courses. If you have special requirements, please contact us at [email protected]  and we can customise a suitable package for you.
  6. Upon completion of the course, would I get a certificate for completion?
   Yes, you will receive a certificate of completion at the end of the course.
  7. Who developed the course and what are their qualifications?
   The course content and structure are designed by the domain experts from TÜV SÜD. With immense experience and knowledge in the relevant standards, our team of product specialists and technical experts at TÜV SÜD, developed the course content based on current business landscape and market requirements. The experts also undergo relevant upskilling programmes, benefitting from TÜV SÜD’s 150 years of expertise and global heritage.

  To contact someone from TÜV SÜD, you may email us at [email protected] .

  To know more about TÜV SÜD, please click here.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ