ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

เพิ่มความรู้และทักษะการเป็นผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

เพิ่มความรู้และทักษะการเป็นผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

ตารางการฝึกอบรมแบบเสมือนจริง

 • วันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 : การอบรมผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

9.00 น. ถึง 18.00 น. (3 วัน)

 • วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 : การอบรมผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

9.00 น. ถึง 18.00 น. (3 วัน)

 • วันที่ 11-13 มกราคม 2564 : การอบรมผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

9.00 น. ถึง 18.00 น. (3 วัน)

 • วันที่ 8-10 มีนาคม 2564 : การอบรมผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

9.00 น. ถึง 18.00 น. (3 วัน)

 • วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2564 : การอบรมผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

9.00 น. ถึง 18.00 น. (3 วัน) 

เกี่ยวกับหลักสูตร

กลุ่มองค์กรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (International Automotive Task Force : IATF) ได้เผยแพร่ IATF 16949: 2016 ใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งนำมาประกาศใช้แทนที่มาตรฐาน ISO / TS 16949: 2009TUV SUD PSB เสนอการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจข้อกำหนด ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 และดำเนินการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และมาตรฐานIATF 16949: 2016

ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมในการเรียนรู้และรับการฝึกอบรมโดยตรงกับทีมผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้วยความรู้ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนามาอย่างเข้มข้น

ระยะเวลา : หลักสูตร 3 วัน

คุณจะเรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ผู้เข้าร่วมจะสามารถ :

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016
 • มีทักษะในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการและติดตามภายใต้กิจกรรมการตรวจติดตามภายในของระบบ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016
 • ได้รับทักษะในการประเมินความสามารถขององค์กรในการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
 • เขียนรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หัวข้อที่จะกล่าวถึงในหลักสูตรนี้ ได้แก่ :

 • การแนะนำ IATF 16949: 2016
 • ประโยชน์ของระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS)
 • โครงสร้างระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS) ISO 9001: 2015
 • การเข้าถึงกระบวนการ, วางแผน-ปฏิบัติ -ตรวจสอบ-ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงหมายถึงอะไร?
 • ข้อกำหนด ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016
 • ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า•การจัดทำเอกสารและแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำระบบบริหารคุณภาพไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสม
 • การดำเนินการตรวจติดตามภายใน การคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง การเข้าถึงกระบวนการ สิ่งเหล่านี้มีวิธีการดำเนินการอย่างไร

วิธีการของหลักสูตรคืออะไร

หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในนี้จะผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมแบบฝึกหัดและการอภิปรายกลุ่มควบคู่ไปกับการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การฝึกอบรมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วม มีพื้นที่ในการต้ตอบกับผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของเราได้อย่างอิสระ

ใครควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ :

 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร
 • ผู้บริหารจากองค์กรที่มีความประสงค์จะดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
 • วิศวกรและผู้จัดการ (ในผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง) ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาการบำรุงรักษาและการตรวจสอบภายในของระบบการจัดการคุณภาพที่มีอยู่ / ที่เสนอ

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาของหลักสูตร

เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านจาก TÜV SÜD

ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ของเราได้พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อแนวทางการบริหารธุรกิจปัจจุบันและความต้องการของตลาดอันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรท่าน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ