Chemical Data Management System

Chemical Data Management System

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

What is the Chemical Data Management System (CDMS)?

The CDMS is a smart system with a core database that collects and analyses chemical test results. It also makes specific recommendations to improve the testing programme while reducing cost.

ระบบ CDMS มีความสำคัญอย่างไร

ซอฟต์แวร์ CDMS มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับบริการจัดการสารเคมีของ TÜV SÜD เพราะธุรกิจสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดสอบได้ด้วย CDMS นอกจากนั้น ซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังมีฟังก์ชันอัพโหลดข้อมูลความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงแสดงภาพรวมของทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดจำหน่าย

สรุปความสามารถของ CDMS

 • มีอัลกอริทึมอัตโนมัติเปรียบเทียบ BoM เพื่อให้คำแนะนำที่สำคัญในทางสถิติโดยนำประสิทธิภาพการทดสอบสารเคมีของผู้ขายมาร่วมพิจารณา

 • มีตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับข้อมูลที่ไม่มีสหสัมพันธ์ต่อกันเพื่อคำนวณความเป็นไปได้ที่วัสดุและสินค้าขั้นสุดท้ายจะผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้ และการคำนวณความเป็นไปได้เชิงเวลาซึ่งได้นำแนวคิด Rolling timeframe มาใช้ในการแสดงถึงประสิทธิภาพของผู้ขายอย่างมีพลวัตร

 • ลูกบาศก์ความเสี่ยง: ความสามารถในการคาดการณ์อัตราการผ่านการทดสอบของวัตถุดิบหรือ/และสินค้าขั้นสุดท้ายเมื่อเกณฑ์การยอมรับหรือหลักเกณฑ์การประเมินเปลี่ยนแปลงไป

ระบบนี้รองรับธุรกิจต่าง ๆ ด้วย

 • การออกแบบและการปรับใช้ระบบคุณภาพผ่านการทดสอบแบบวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง ณ จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทาน และการคัดกรองผลิตภัณฑ์สารเคมี/การกำหนดสูตร (การทดสอบอัจฉริยะ)

 • การรวมผลการทดสอบสารเคมีตลอดห่วงโซ่อุปทาน (BOM, BOS) ทั้งหมดไว้ด้วยกัน

 • การตรวจสอบย้อนกลับที่มั่นใจได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าขั้นสุดท้าย ด้วยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

 • การรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดล่าสุดของระเบียบว่าด้วยสารเคมีแยกตามประเภทวัสดุ การใช้งาน และภูมิภาค/ประเทศ

 • การจัดเก็บ MSDS, RSL, TDS ของสารเคมี พร้อมด้วยการประเมินความเสี่ยง การดำเนินการป้องกันล่วงหน้า และแผนลดการใช้งานสารเคมีอันตราย

 • แผนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ้ำซ้อน

 • แผนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบการลดใช้งานและการกำจัดสารต้องห้าม

 • ผลรวมสถิติการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ขาย

EXPLORE

Consumer Products and Retail Essentials
อี-เซ็นเชียล

E-ssentials เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีก

ความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตและการขายสินค้าที่นับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

Toxic-Free World
เรื่องราว

Toxic-Free Future

Eliminating dangerous chemicals from textile industries

Learn more

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

Leather and Chromium
ไวท์ เปเปอร์

Minimising Chromium (VI) in Leather Products

Reduce the risk of Chromium (VI) exposure.

Learn more

VIEW ALL RESOURCES

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ