battery production banner

การผลิตแบตเตอรี่

พาร์ทเนอร์สำหรับโซลูชั่นและบริการทางเทคนิค

พาร์ทเนอร์สำหรับโซลูชั่นและบริการทางเทคนิค

การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) ได้รับความนิยมมาสักพักใหญ่แล้ว และปริมาณการผลิตเซลล์ โมดูล หรือแพ็กแบตเตอรี่ได้พุ่งสูงขึ้นจากจำนวนโรงงานผลิตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ความต้องการใช้แบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยผลักดันให้การใช้งานรถไฟฟ้าและอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น การผ่านการรองรับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน CE ในระหว่างสร้างโรงงานผลิตและทั้งห่วงโซ่อุปทานจึงสำคัญยิ่งขึ้น

บริการของเราที่พร้อมเคียงข้างทั้งวัฏจักรชีวิตโรงงานผลิต

ในฐานะพาร์ทเนอร์ด้านเทคนิคที่พร้อมร่วมมือกับเจ้าของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในด้านเครื่องมือและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับ ทูฟ ซูดจะเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของและคู่ค้า ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างราบรื่น เราจะรายงานสถานะความสอดคล้องตามกฎระเบียบเป็นระยะ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ช่องว่างพร้อมมาตรการที่ควรปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารกับทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เรายังเข้าใจอุปสรรคที่คุณอาจต้องเผชิญในระหว่างการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ใหม่

 • การบริหารคู่ค้า – คุณต้องมั่นใจได้ว่าบริษัทคู่ค้าผลิตและนำส่งอุปกรณ์ตรงตามข้อกำหนด ทางคู่ค้าต้องมีเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใบรับรอง คู่มือ และเอกสารทางเทคนิค และการดำเนินงานของพวกเขาต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ความสอดคล้องกับกฎระเบียบและความปลอดภัย – การก่อสร้างโรงงานต้องเป็นไปตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เมื่อเปิดดำเนินงาน ตัวโรงงานก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิค พร้อมกับกฎระเบียบของประเทศและระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำเสีย ความปลอดทางไฟฟ้า และอื่น ๆ
 • ระยะเวลาและต้นทุน – อีกเรื่องที่สำคัญคือ การก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้องเป็นตามตารางที่วางไว้ในช่วงแรกของโครงการ คู่ค้าต้องส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ตรงเวลา การเลื่อนส่งมอบจะกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

 

บริการของเรา

 • การสอบทานธุรกิจในเชิงเทคนิค (Technical Due Diligence)
  • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโซลูชั่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
  • การสอบทานธุรกิจในเชิงเทคนิคเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายที่ธนาคารรองรับ รวมไปถึงพิรุธด้านภาษี และการติดตามผล
  • การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  • การประเมินการให้ความความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
 • บริหารโครงการเชิงวิศวกรรม
  • ประเมินโครงการ ความเป็นไปได้ และการวางแผน
  • การวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน (CAPEX)
  • การทบทวนสัญญา (ไม่รวมในเชิงกฎหมาย)
  • ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง (รับรอง milestone)
  • ยืนยันการรับเงิน
  • ตรวจสอบเครื่องจักรและวัสดุให้ตรงกับข้อกำหนด
  • ประเมินการวางแผนและออกแบบเชิงวิศวกรรม
  • การประเมินและปรับปรุงตารางงาน
  • การทดสอบและประเมินการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์
  • การประเมินการใช้งานเครื่องจักรและบำรุงรักษา
  • รายงานทั่วไปด้านเทคนิคและความสามารถในการทำธุรกิจ
  • การประเมินความเสี่ยงในภาพรวม และการบริหารความเสี่ยง
 • การประกันคุณภาพ / การควบคุมคุณภาพ
  • การรับรองชิ้นส่วน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  • การรับรองคุณภาพคู่ค้า
  • การทดสอบอุปกรณ์ ณ โรงงานผลิต (FAT)
  • Desk และ Field expediting
  • การตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง
  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิคระหว่างการก่อสร้าง
  • การตรวจรับรองคู่ค้าและช่าง
  • การควบคุมคุณภาพอุปกรณ์
  • การสอดคล่องต่อกฎหมายที่ครอบคลุมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  • การเชื่อมอุปกรณ์
 • บริการด้านห่วงโซ่อุปทาน
  • คำปรึกษาด้านการสรรหาวัตถุดิบใกล้สถานที่ตั้ง (Near Sourcing) ความหลากหลายของคู่ค้า และการนำเทคโนโลยีมาช่วยผลักดันความยั่งยืน
  •  การจัดการวิกฤตในห่วงโซ่อุปทาน
  • การตรวจสอบพื้นที่ทำงาน (การประกันคุณภาพคู่ค้า การทบทวนการออกแบบ และการสุ่มทดสอบต่าง ๆ)
  • การบริหารห่วงโซ่อุปทานให้ยืดหยุ่น (Resilient) ซึ่งเป็นผลมาจากการกระจายคู่ค้า (Multi-sourcing) และการสรรหาวัตถุดิบใกล้สถานที่ตั้ง (Near Sourcing)
   • การตรวจประเมินคู่ค้าและความเสี่ยงด้านอุปทาน
   • การตรวจรับรองคู่ค้า
   • การตรวจสอบคู่ค้า (การผลิต ก่อนและหลังนำส่ง)
  • การเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน
   • Desk และ field expediting
   • การนำเทคโนโลนีมาใช้ในระบบห่วงโซ่อุปทาน
 • การรับรองความสอดคล้อง
  • กิจกรรม NoBo
  • ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปหรือประเทศต่าง ๆ ที่ต้องรับรองโดยองค์กรตรวจสอบอิสระอย่างทูฟ ซูด
  • ข้อกำหนดเฉพาะเช่น Machinery directive Pressure equipment directive Low voltage directive IEC 61508 หรืออื่น ๆ
  • ช่วยเหลือในการขอรับรองตามกฎหมาย (สากล ประเทศ หรือท้องถิ่น) ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในด้านข้อกำหนดและกระบวนการ
 • การตรวจรับรองคู่ค้า
  • อบรมออนไลน์หรือในสถานที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ
  • ทำความเข้าใจข้อกำหนดของคู่ค้า
  • ประเมินและตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปและกฎระเบียบต่าง ๆ
  • ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร การส่งผ่านความรู้
  • บริการให้คำปรึกษา
 • ความสอดคล้องมาตรฐาน CE / การประเมินความเสี่ยง
  • การผลิต (ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องกับ CE และการประเมินความเสี่ยง)
  • การทดสอบการผลิต (ขอรับรองมาตรฐาน CE และทดสอบความพร้อมใช้งาน)
  • การปฏิบัติงาน (การตรวจสอบเป็นระยะ และการตรวจสอบความปลอดภัย)
  • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บริการด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบและประสิทธิภาพ
  • การประเมินหรือรองรับความสอดคล้องกับมาตรฐาน CE
  • การรับรองชื้นส่วนยานยนต์ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  • การรับรองคุณภาพที่แหล่งงานคู่ค้า
  • การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงาน
  • บริการที่ปรึกษาด้านนโยบายความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม (EHS)
  • ความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
  • การประเมินความเสี่ยงตามกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกล
  • การประเมินความปลอดภัยและความเสียหาย
  • การเข้าสู่ตลาดสากล

 

ติดต่อเรา

ถ้าอยากให้เราช่วยเหลือเกี่ยวกับการอบรม ทดสอบ หรือรับรอง สามารถติดต่อเราผ่าน
อีเมล : [email protected]

ติดต่อเรา

รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการผลิตแบตเตอรี่ของเราวันนี้!

ลงทะเบียน