คำประกาศผลประโยชน์เกี่ยวกับ MDR/IVDR

มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของเรา

มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของเรา

ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบอิสระ เราดำเนินกิจกรรมการทดสอบ การรับรอง และการประเมินความสอดคล้องกับข้อบังคับ รวมถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนพื้นฐานของข้อบังคับด้านการทดสอบและการรับรองของเราในฐานะบุคคลที่สามที่ยึดถือความซื่อสัตย์ในวิชาชีพสูงสุดและความรู้ความสามารถที่จำเป็น

เราจะให้บริการทดสอบและรับรองภายใต้ขอบเขตของ MDR และ IVDR เท่านั้นหลังจากการยื่นใบสมัครเพื่อขอทำการประเมินความสอดคล้องกับข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจว่าเราดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นธรรม ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องกับข้อบังคับที่อาจเกิดขึ้นและตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ MDR และ IVDR นั้น เราไม่ได้นำเสนอบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจหรือลูกค้าของเรานอกเหนือไปจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและคำแนะนำด้านการกำกับดูแลเท่านั้น

เรามีบริการทดสอบและการรับรองให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งหมดหลังจากที่มีการตรวจสอบใบสมัครที่ยื่นเข้ามาอย่างละเอียดโดยไม่มีความลำเอียงหรือการเลือกปฏิบัติ

เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเป็นกลางจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเป็นกลางของเราจะไม่ถูกคุกคามจากผลประโยชน์ทางการค้า การเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือแรงกดดันอื่นใด

พนักงานของเราทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการทดสอบและการรับรองทั้งหมดโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายหรือการกำกับดูแล ทางวิชาชีพ หรือบรรทัดฐานเท่านั้น และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ TÜV SÜD

เรารับประกันความเป็นกลางของหน่วยงานตรวจสอบอิสระ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่ทำการประเมิน ระดับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่ทำการประเมินของหน่วยงานตรวจสอบอิสระและของผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประเมินนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการประเมิน หน่วยงานตรวจสอบอิสระขอเปิดเผยการประกาศผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูงต่อสาธารณะไว้ ณ ที่นี้

TÜV SÜD Product Service GmbH

ลงนาม : Dr. Jens Butenandt

ลงนาม : Dr. Peter Havel

ลงนาม : Dr. Patrick van Welij

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ