เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

อุตสาหกรรม 4.0

Ensure your manufacturing systems and processes are safe, secure, reliable and efficient

อุตสาหกรรม 4.0 มีผลกระทบต่อผู้ผลิตอย่างไร

อุตสาหกรรม 4.0 นั้นเป็นการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงข้อมูลในระดับสูงมาก ที่เชื่อมโยงไปไกลกว่าพื้นที่การผลิตและสภาพแวดล้อมในโรงงาน มันเป็นการที่อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ทำงานและมีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยอัตโนมัติได้อย่างราบรื่นไปตลอดห่วงโซ่มูลค่า (value chain) มันเป็นการบูรณาการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาด้านต่าง ๆ ลูกค้า และหุ้นส่วน การเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้ทำลายการปิดกั้นจากการเก็บข้อมูลไว้เพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่การผลิตและในห่วงโซ่อุปทาน ไปสู่การบูรณาการในระบบของการพึ่งพาที่โปร่งใสแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความรวดเร็วและความอ่อนตัวเมื่อเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ซึ่งในขณะเดียวกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ให้เป็นเหมือนสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อแต่ละบุคคลได้  โดยที่ไม่มีผลต่อต้นทุน คุณภาพ และความรวดเร็วในการผลิต อย่างไรก็ดี มีความจำเป็นที่บุคลากรจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถรับมือกับวงจรเทคโนโลยีที่สั้นลง และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ความท้าทายต่อผู้ผลิต

1. ความไม่คุ้นเคยกับแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 

อุตสาหกรรม 4.0 คืออุตสาหกรรมสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ต (IoT) หรือการผลิตขั้นสูง ซึ่งในปัจจุบัน แนวคิดด้านการผลิตแห่งอนาคตนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่มีแนวคิดหลากหลาย และคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจหรือยังมีความลำบากในการนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ของแต่ละคน สถานการณ์เช่นนี้เป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับผู้ผลิตและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ต้องการนำการเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ การทำความเข้าใจกับสิ่งสำคัญของหลักการ แนวคิด และเทคโนโลยีภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 นั้น เป็นขั้นตอนสำคัญสู่ความสำเร็จในการเริ่มต้น ปรับเปลี่ยน และคงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลเอาไว้ให้ได้

2. การขาดความเป็นหนึ่งเดียวในระดับโลก ในการกำหนดมาตรฐาน การกำกับดูแล และการรับรอง 

จากการที่ไม่มีคำตอบที่เป็นมาตรฐานโลกในด้านของเทคโนโลยี หรือสิ่งที่ "ใช้ได้กับทุกคน" แต่ละคนก็มีวิธีรับมือกับอุตสาหกรรม 4.0 แตกต่างกันไป มีการทำโครงการนำร่องมากมายที่อิงกับแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ แต่ก็ไม่สามารถปรับให้เหมาะสมได้ เนื่องจากการแก้ปัญหานั้นไม่สามารถตอบโจทย์ด้านความน่าเชื่อถือและยังขาดความแข็งแกร่ง ได้มีความพยายามร่วมมือกันทั้งระหว่างองค์กรกำหนดมาตรฐาน องค์กรภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม สหภาพการค้า สมาคมผู้จ้างงาน และอื่น ๆ อีก แต่ก็ยังเป็นหนทางอีกยาวไกลกว่าที่จะได้วิธีการกว้าง ๆ ในลักษณะของฉันทามติ ถึงแม้ว่าแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศในแต่ละเรื่องยังได้รับการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอก็ตาม

3. การไม่สามารถระบุและประเมิน ซึ่งโอกาสและการริเริ่มที่มีผลสูงเพื่อการลงทุน

ผลกระทบด้านการเงินไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงและประโยชน์ที่ได้จากอุตสาหกรรม 4.0 จะต้องใช้แนวทางที่เป็นระบบเพื่อเอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจลงทุน

TÜV SÜD ให้บริการอะไรบ้างในด้านอุตสาหกรรม 4.0

บริการด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของ TÜV SÜD จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเริ่ม ปรับเปลี่ยน และรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงผ่าน 3 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 : ริเริ่ม

ขั้นตอนริเริ่มนี้มุ่งไปที่การสร้างพื้นฐาน และให้ลูกค้ามีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0

  • การประเมินความพร้อม : ได้มีการพัฒนาดัชนีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (SIRI: Smart Industry Readiness Index) เพื่อช่วยให้บริษัทเริ่มต้น ปรับเปลี่ยน และคงไว้ซึ่งการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในบริษัท และด้วยลักษณะอันซับซ้อนของอุตสาหกรรม 4.0 นั้น กำหนดให้จะต้องพิจารณาเรื่องของ กระบวนการ เทคโนโลยี และตัวองค์กร ได้อย่างครบถ้วน
  • การวิเคราะห์ช่องว่าง : การเปลี่ยนแปลงจากสถานะปัจจุบันสู่สถานะในอนาคตได้อย่างเป็นระบบนั้น จะเป็นไปได้โดยการผสมผสานทั้งผลการประเมินที่ได้ในปัจจุบัน รายได้ของบริษัท ประวัติต้นทุน และดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่เกี่ยวข้อง การทำเช่นนี้จะช่วยให้สามารถมุ่งไปที่การปรับปรุงเรื่องที่มีความสำคัญ และลงทุนในเรื่องนั้น ๆ

ขั้นที่ 2 : การแก้ปัญหา

จากผลที่ได้ในขั้นที่ 1 ทาง TÜV SÜD จะทำงานกับลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้

  • การทำแผนขึ้นมาเฉพาะ : โดยอิงกับแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เราจะทำงานกับคุณเพื่อระบุการริเริ่มที่มีผลกระทบสูง พร้อมกับกำหนดห้วงเวลาต่าง ๆ เป้าหมาย ต้นทุน และกำหนดเวลาต่าง ๆ ให้เป็นผังเวลา 
  • การประเมินกรณีธุรกิจ : ระบุความสำคัญของการริเริ่มแต่ละเรื่อง โดยอิงกับต้นทุน ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ได้ รวมไปถึงทำตารางเทียบต้นทุน-ประโยชน์ และใช้ตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสม เพื่อให้เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่จะได้จากอุตสาหกรรม 4.0
  • โซลูชั่นด้านเทคนิค : ระบุโซลูชั่นและผู้ให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยอิงกับผลที่ได้จากขั้นตอนของการริเริ่ม 

ขั้นตอนที่ 3 : การปฏิบัติ

ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ ทาง TÜV SÜD จะทำงานกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า แนวคิดและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 4.0 นั้นได้รับการบูรณาการอย่างราบรื่นในขณะดำเนินการ โดย

  • ให้การสนับสนุน เพื่อการปฏิบัติและการยืนยันความถูกต้อง
  • ให้มั่นใจว่าการริเริ่มต่าง ๆ นั้นได้ถูกนำไปปฏิบัติ และมีการตรวจตราความก้าวหน้า และมีการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และความชำนาญในกระบวนการ (know-how) มารวมเข้าด้วยกัน เพื่อพุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ผู้ผลิตทั่วโลกเลือกให้ TÜV SÜD เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านอุตสาหกรรม 4.0

TÜV SÜD  มุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ ให้นำศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 ออกมาใช้ และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม จนถึงวันนี้ เราได้ประเมินบริษัทข้ามชาติและธุรกิจขนาดเล็กและกลางไปแล้วมากกว่า 200 แห่ง เมื่อท่านทำงานกับเรา ท่านจะได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าจะทำก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร และเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0  ที่มีความปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้มาใช้ปฏิบัติ

เพิ่มเติม

Prioritsation Matrix
ไวท์ เปเปอร์

ดัชนีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry Readiness Index) และเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเมทริกซ์ใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ผลิตประเมินระดับความพร้อมในอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ