Industry 4.0 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

อุตสาหกรรม 4.0

Ensure your manufacturing systems and processes are safe, secure, reliable and efficient

Ensure your manufacturing systems and processes are safe, secure, reliable and efficient

อุตสาหกรรม 4.0 มีผลกระทบต่อผู้ผลิตอย่างไร

อุตสาหกรรม 4.0 นั้นเป็นการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงข้อมูลในระดับสูงมาก ที่เชื่อมโยงไปไกลกว่าพื้นที่การผลิตและสภาพแวดล้อมในโรงงาน มันเป็นการที่อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ทำงานและมีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยอัตโนมัติได้อย่างราบรื่นไปตลอดห่วงโซ่มูลค่า (value chain) มันเป็นการบูรณาการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาด้านต่าง ๆ ลูกค้า และหุ้นส่วน การเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้ทำลายการปิดกั้นจากการเก็บข้อมูลไว้เพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่การผลิตและในห่วงโซ่อุปทาน ไปสู่การบูรณาการในระบบของการพึ่งพาที่โปร่งใสแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความรวดเร็วและความอ่อนตัวเมื่อเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ซึ่งในขณะเดียวกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ให้เป็นเหมือนสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อแต่ละบุคคลได้  โดยที่ไม่มีผลต่อต้นทุน คุณภาพ และความรวดเร็วในการผลิต อย่างไรก็ดี มีความจำเป็นที่บุคลากรจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถรับมือกับวงจรเทคโนโลยีที่สั้นลง และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ความท้าทายต่อผู้ผลิต

1. ความไม่คุ้นเคยกับแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 

อุตสาหกรรม 4.0 คืออุตสาหกรรมสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ต (IoT) หรือการผลิตขั้นสูง ซึ่งในปัจจุบัน แนวคิดด้านการผลิตแห่งอนาคตนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่มีแนวคิดหลากหลาย และคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจหรือยังมีความลำบากในการนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ของแต่ละคน สถานการณ์เช่นนี้เป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับผู้ผลิตและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ต้องการนำการเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ การทำความเข้าใจกับสิ่งสำคัญของหลักการ แนวคิด และเทคโนโลยีภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 นั้น เป็นขั้นตอนสำคัญสู่ความสำเร็จในการเริ่มต้น ปรับเปลี่ยน และคงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลเอาไว้ให้ได้

2. การขาดความเป็นหนึ่งเดียวในระดับโลก ในการกำหนดมาตรฐาน การกำกับดูแล และการรับรอง 

จากการที่ไม่มีคำตอบที่เป็นมาตรฐานโลกในด้านของเทคโนโลยี หรือสิ่งที่ "ใช้ได้กับทุกคน" แต่ละคนก็มีวิธีรับมือกับอุตสาหกรรม 4.0 แตกต่างกันไป มีการทำโครงการนำร่องมากมายที่อิงกับแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ แต่ก็ไม่สามารถปรับให้เหมาะสมได้ เนื่องจากการแก้ปัญหานั้นไม่สามารถตอบโจทย์ด้านความน่าเชื่อถือและยังขาดความแข็งแกร่ง ได้มีความพยายามร่วมมือกันทั้งระหว่างองค์กรกำหนดมาตรฐาน องค์กรภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม สหภาพการค้า สมาคมผู้จ้างงาน และอื่น ๆ อีก แต่ก็ยังเป็นหนทางอีกยาวไกลกว่าที่จะได้วิธีการกว้าง ๆ ในลักษณะของฉันทามติ ถึงแม้ว่าแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศในแต่ละเรื่องยังได้รับการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอก็ตาม

3. การไม่สามารถระบุและประเมิน ซึ่งโอกาสและการริเริ่มที่มีผลสูงเพื่อการลงทุน

ผลกระทบด้านการเงินไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงและประโยชน์ที่ได้จากอุตสาหกรรม 4.0 จะต้องใช้แนวทางที่เป็นระบบเพื่อเอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจลงทุน

TÜV SÜD ให้บริการอะไรบ้างในด้านอุตสาหกรรม 4.0

บริการด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของ TÜV SÜD จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเริ่ม ปรับเปลี่ยน และรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงผ่าน 3 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 : ริเริ่ม

ขั้นตอนริเริ่มนี้มุ่งไปที่การสร้างพื้นฐาน และให้ลูกค้ามีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0

  • การประเมินความพร้อม : ได้มีการพัฒนาดัชนีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (SIRI: Smart Industry Readiness Index) เพื่อช่วยให้บริษัทเริ่มต้น ปรับเปลี่ยน และคงไว้ซึ่งการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในบริษัท และด้วยลักษณะอันซับซ้อนของอุตสาหกรรม 4.0 นั้น กำหนดให้จะต้องพิจารณาเรื่องของ กระบวนการ เทคโนโลยี และตัวองค์กร ได้อย่างครบถ้วน
  • การวิเคราะห์ช่องว่าง : การเปลี่ยนแปลงจากสถานะปัจจุบันสู่สถานะในอนาคตได้อย่างเป็นระบบนั้น จะเป็นไปได้โดยการผสมผสานทั้งผลการประเมินที่ได้ในปัจจุบัน รายได้ของบริษัท ประวัติต้นทุน และดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่เกี่ยวข้อง การทำเช่นนี้จะช่วยให้สามารถมุ่งไปที่การปรับปรุงเรื่องที่มีความสำคัญ และลงทุนในเรื่องนั้น ๆ

ขั้นที่ 2 : การแก้ปัญหา

จากผลที่ได้ในขั้นที่ 1 ทาง TÜV SÜD จะทำงานกับลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้

  • การทำแผนขึ้นมาเฉพาะ : โดยอิงกับแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เราจะทำงานกับคุณเพื่อระบุการริเริ่มที่มีผลกระทบสูง พร้อมกับกำหนดห้วงเวลาต่าง ๆ เป้าหมาย ต้นทุน และกำหนดเวลาต่าง ๆ ให้เป็นผังเวลา 
  • การประเมินกรณีธุรกิจ : ระบุความสำคัญของการริเริ่มแต่ละเรื่อง โดยอิงกับต้นทุน ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ได้ รวมไปถึงทำตารางเทียบต้นทุน-ประโยชน์ และใช้ตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสม เพื่อให้เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่จะได้จากอุตสาหกรรม 4.0
  • โซลูชั่นด้านเทคนิค : ระบุโซลูชั่นและผู้ให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยอิงกับผลที่ได้จากขั้นตอนของการริเริ่ม 

ขั้นตอนที่ 3 : การปฏิบัติ

ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ ทาง TÜV SÜD จะทำงานกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า แนวคิดและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 4.0 นั้นได้รับการบูรณาการอย่างราบรื่นในขณะดำเนินการ โดย

  • ให้การสนับสนุน เพื่อการปฏิบัติและการยืนยันความถูกต้อง
  • ให้มั่นใจว่าการริเริ่มต่าง ๆ นั้นได้ถูกนำไปปฏิบัติ และมีการตรวจตราความก้าวหน้า และมีการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และความชำนาญในกระบวนการ (know-how) มารวมเข้าด้วยกัน เพื่อพุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ผู้ผลิตทั่วโลกเลือกให้ TÜV SÜD เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านอุตสาหกรรม 4.0

TÜV SÜD  มุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ ให้นำศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 ออกมาใช้ และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม จนถึงวันนี้ เราได้ประเมินบริษัทข้ามชาติและธุรกิจขนาดเล็กและกลางไปแล้วมากกว่า 200 แห่ง เมื่อท่านทำงานกับเรา ท่านจะได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าจะทำก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร และเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0  ที่มีความปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้มาใช้ปฏิบัติ

เพิ่มเติม

Prioritsation Matrix
ไวท์ เปเปอร์

ดัชนีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry Readiness Index) และเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเมทริกซ์ใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ผลิตประเมินระดับความพร้อมในอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ