History

Razširitev portfelja

Drugi del: 1901 – 1959

Drugi del: 1901 – 1959

1957 - ZAČETEK NUKLEARNE ENERGIJE

Konec petdesetih let je atomska energija veljala za tehnologijo prihodnosti po vsem svetu. Čez meje političnih strank je prišlo do dogovora, da mora imeti Zahodna Nemčija vodilno vlogo pri uporabi skoraj neomejenih virov jedrske energije.

Jeseni 1957 je TÜV Bayern organiziral projektno skupino za jedrsko energijo in zaščito pred sevanjem in pripravil varnostno poročilo za raziskovalni reaktor v Münchnu, ki je začel delovati 31. oktobra istega leta.

Strokovnjake münchenske TÜV so iskali tudi kot svetovalce pri gradnji prve eksperimentalne jedrske elektrarne v Kahlu blizu Aschaffenburga (1958–60) in pri gradnji prve nemške elektrarne v Grundremmingenu (1963–66).


1951 - VARNOST NA CESTI POSTANE PRIORITETA

Za mnoge zahodne Nemce je bilo lastništvo avtomobila na vrhu seznama želja. Vse večji individualni prevoz pa je postal varnostni problem. Leta 1951 so zakonodajalci odgovorili z določitvijo, da je treba vsa registrirana motorna vozila redno pregledovati.

Skoraj povsod so bile organizacije TÜV zadolžene za izvajanje tega programa. Poleg tega so združenja dobila ključno vlogo pri izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

Tu je bil pionir TÜV Stuttgart, ki je leta 1952. ustanovil "Medizinisch-Psychologisches Institut für Verkehrssicherheit" (MPI: medicinsko-psihološki inštitut za varnost v prometu). Pod okriljem MPI bi morali voznike s pogostimi nesrečami ali tiste s posebnimi zdravstvenimi težavami testirati, ali so primerni za upravljanje motornih vozil.

Novembra 1954 so na Bavarskem odprli prvo pisarno psihološkega zdravniškega pregleda.

1948 - PONOVNA USTANOVITEV NA ZAHODU

Medtem ko je tehnična varnost v sovjetski okupirani coni postala odgovornost vlade, so se inšpekcijska združenja na Zahodu lahko ponovno vzpostavila.

Sprva so delovali v bistvu dvoumnem pravnem položaju brez uradnega priznanja, vendar so ga zavezniške oblasti dopuščale. Kljub temu je bila pred ustanovitvijo Zvezne republike Nemčije (Zahodne Nemčije) večina regionalnih organizacij ponovno vpisana v registre združenj v letih 1948 in 1949.

Na podlagi novih listin so zahodnonemške organizacije TÜV spet postale avtonomne. Načelo prostovoljnega članstva je ponovno nadomestilo obvezno članstvo, uvedeno leta 1938.


1938 - RESTRUKTURIRANJE IN SKLADNOST

Marca 1938 se je v Nemčiji zgodila temeljna reorganizacija tehničnih pregledov. 37 objektov, ki so do zdaj obstajali v rajhu, je bilo preoblikovanih v 14 regionalnih nadzornih združenj, ki so se skupno imenovala TÜV (Technische Überwachungsvereine: združenja za tehnični pregled).

Povezovalna listina je zamenjala posamezne statute. Za podjetja z objekti, ki zahtevajo pregled, je postalo članstvo v ustrezni organizaciji TÜV obvezno.

S tem je bil sistem tehničnega pregleda posodobljen in standardiziran po vsej državi. Vendar je bila cena za to visoka. Društva so izgubila samostojnost in s tem eno ključnih vrednot.

 


1930 - MOBILNE STRUKTURE

By the end of the 1920s, Munich’s Oktoberfest had established itself as a major attraction. Carnival rides had existed there for more than a century, but these were yet to be systematically inspected.

Since the designs were increasingly daring and dangerous, the Bavarian Ministries of External Affairs, Internal Affairs and Agriculture and Labour issued a decree in the summer of 1929: The Bayerische Revisionsverein shall regularly inspect the “flying structures” in southern Bavaria.

In 1930, three of the association’s engineers were deployed at the Oktoberfest to inspect three roller coasters, three toboggan slides and one “motorway” track for weak points. Through the recurring work at the world’s biggest fair, the Munich-based engineers developed a unique, leading expertise in the area of mobile structures, which is still in demand worldwide to this day.

Konec dvajsetih let se je münchenski Oktoberfest uveljavil kot glavna atrakcija. Karnevalske vožnje so tam obstajale že več kot stoletje, vendar jih še ni bilo treba sistematično pregledovati.

Ker so bili modeli vse bolj drzni in nevarni, so bavarska ministrstva za zunanje zadeve, notranje zadeve ter kmetijstvo in delo poleti 1929 izdala odlok: Bayerische Revisionverein (bavarsko združenje pregledov) mora redno pregledovati "leteče strukture" na južnem Bavarskem.

Leta 1930 so bili na Oktoberfest napoteni trije inženirji združenja, ki so pregledali tri vlakce smrti, tri tobogane in eno "avtocestna" progo za šibke točke. Z rednimi deli na največjem svetovnem sejmu so münchenski inženirji razvili edinstveno, vodilno strokovno znanje na področju mobilnih struktur, ki je še danes iskana po vsem svetu.


1921 - PRVI KORAKI K VAROVANJU OKOLJA

Zmanjšanje emisij ni izum osemdesetih let. Bayerischer Revisionverein se je temu namenu posvetil kmalu po ustanovitvi. Leta 1879 je združenje magistratu mesta München svetovalo pri preprečevanju odvajanja dimnih plinov pri kurjenju kotlov.

V letnem poročilu iz leta 1912 so se bavarski strokovnjaki odzvali na trend vse nižjih dimnikov. Glede na njegov progresivni položaj ti "niso dovoljeni zaradi strupenih komponent dimnih plinov [...] za ljudi, živali in rastline, ki živijo v bližini [...]."

Leta 1921 je Bayerischer Revisionverein pripravil poročilo o onesnaženju prahu s pečmi. Tudi tu se je graditelje pozvalo, naj upoštevajo minimalne višine dimnikov.

 


1913 - TESTIRANJE DVIGAL POSTANE NORMA

Inšpekcijska združenja preizkušajo električna dvigala od leta 1907 (Baden) in 1908 (Bavarska). Vendar je bilo sprva prepuščeno operaterjem, da določijo, kako pogosto, če sploh, se izvajajo pregledi.

To se je v Badnu spremenilo z odlokom državne vlade poleti 1912, ki je zahteval inšpekcijske preglede vsaki dve leti za potniška dvigala in vsaka štiri leta za tovorna dvigala.

Vsi inženirji Badische Revisionverein so bili z ministrskim odlokom imenovani za strokovnjake za ravnanje z materiali. Inšpekcijski pregledi dvigal so bili prvič opravljeni po vsej regiji leta 1913 - in nastalo je novo poslovno področje.


1906 - OBLIKOVANJE POTI ZA AVTOMOBILE

Septembra 1906 je vlada v Badnu sprejela uredbo, ki je določala preizkušanje avtomobilov in njihovih voznikov: »Če upravlja motorno vozilo, lastnik pisno obvesti okrožni urad svojega prebivališča. [...] Na obvestilu mora biti potrdilo uradno priznanega strokovnjaka. " Za izvajanje teh pregledov je zadolžena organizacija „Badische Dampfkessel-Revisions-Verein“ (združenje za nadzor kotlov Baden).

Za pravilno izvedbo te naloge je združenje sodelovalo s podjetjem, katerega ime je neločljivo povezano z zgodbo o uspehu avtomobila - Benz & Co., kjer je bilo 12 inženirjev kotlov usposobljenih za avtomobilske strokovnjake.

Ime "Benz" je bilo takrat že znano avtomobilskim navdušencem: Carl Benz je leta 1886 s svojim Patent-Motorwagen razvil prvi motorni avtomobil v zgodovini. Avgusta 1888 je Bertha Benz z vozilom, ki ga je razvil njen mož, prevozila 106 kilometrov med Mannheimom in Pforzheimom, tako da je z avtomobilom opravila prvo potovanje po kopnem na dolge razdalje. Zdaj, leta 1906, se v Mannheimu, rojstnem kraju avtomobilskih prevozov, izvajajo tehnični pregledi motornih vozil.


1903 - PARA IN ELEKTRIKA

Parni stroj je predstavljal začetek industrijske revolucije, toda vse več strojev je poganjala elektrika.

Dejansko ima Bavarska „Revision-Verein für elektrische Anlagen“ (inšpekcijsko združenje za električne objekte) od leta 1900. Številni člani so pripadali tudi „Dampfkessel-Revision-Verein“ (združenje za pregled kotlov), saj so uporabljali obe tehnologiji v njihovih podjetjih.

Takrat je bilo logično, da sta se združenji združili in ustanovili "Bayerischer Revisionverein" (bavarsko inšpekcijsko združenje) leta 1903. Istega leta je bavarski Dampfkessel-Revision-Verein ustanovil oddelek za elektroniko.

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo