Teóriu aj prax majú v malíčku

Už takmer 30 rokov pôsobí na slovenskom trhu spoločnosť TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., špecializujúca sa na oblasť testovania, inšpekcie, certifikácie, auditu manažérskych systémov a odborného vzdelávania. Vo svojej činnosti sa opiera o viac ako 150-ročné skúsenosti materskej firmy.

Certifikácia činností či výrobkov na Slovensku ešte stále nie je štandardom. Aj v priemysle však platí, že pre dlhodobé úspešné pôsobenie na trhu sa stáva nevyhnutnosťou. S riaditeľom divízií Industry Service & Real Estate and Infrastructure spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Karolom Habinom sa zhovárame o prístupe slovenských firiem k certifikácii kvality a rozoberáme nie- ktoré otázky, s ktorými sa výrobné firmy stretávajú čoraz častejšie.

Pán riaditeľ, predstavte našim čitateľom činnosť spoločnosti TÜV SÜD Slovakia.

Spoločnosť TÜV SÜD bola  založená  v  roku 1866 a jej centrála sa nachádza v nemec- kom Mníchove. Sme jedným z popredných svetových poskytovateľov odborných riešení v oblasti kvality, bezpečnosti a udržateľných zdrojov. Na Slovensku pôsobíme už takmer 30 rokov.

Pre výrobcov, dovozcov alebo distribútorov určených výrobkov (ako sú napr. strojové, tlakové, elektrické zariadenia, výťahy a iné) po- núkame služby v oblasti posudzovania zhody

– zisťovanie či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú stanoveným technickým požiadavkám. Rovnako sa staráme o bezpečnosť technických zariadení počas celého ich životného cyklu.

Služby poskytujeme najmä na základe akreditácií vydaných SNAS a oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce.

Pokiaľ chcete testovať či certifikovať najnovšie technológie, vaši zamestnanci a strojové vybavenie musia byť vždy o krok vpredu.

Súhlasíte?

Samozrejme, že súhlasím. Našim klientom sa usilujeme ponúkať špičkový prehľad, odborné vedomosti na miestnej, regionálnej a globál- nej úrovni. Mnohí z našich odborníkov, autority vo svojom odbore, sú členmi medzinárodných výborov, ktoré v súvislosti s medzinárodnými normami formulujú budúce praktické postupy. Vďaka tomu môžu naši experti poskytovať klientom  informácie  a  služby  vychádzajúce z osvedčených postupov aj predpokladaného budúceho vývoja. Veľkou výhodou je aj možnosť spolupráce s kolegami v rámci celosvetového zastúpenia a ich personálneho využitia na zabezpečenie našich služieb.

Stala sa už certifikácia činností či výrobkov na Slovensku štandardom, alebo stále ide o akýsi nadštandard dokladovania kvality?

Vo všeobecnosti sa nedomnievam, že certifikácia sa stala štandardom. Väčšinou k nej spoločnosti pristupujú na základe požiadaviek legislatívy, ak to vyplýva z podmienok výberového konania, alebo o to požiada ich zákazník. Povinná certifikácia je napríklad pre niektoré nebezpečné strojové zariadenia. Uvediem príklad z praxe. Do roku 2019 bola povinná certifikácia aj pre zariadenia detských ihrísk. Certifikovalo sa zhruba 95 % takýchto výrob- kov. Teraz, po zrušení tejto povinnosti, sa certifikuje nie viac ako tri percentá.

Sú oblasti, kde toto nie je pravidlom. Je to na- príklad oblasť kybernetickej bezpečnosti, ekológie, manažérstva BOZP, energetického manažérstva, v antikorupčných systémoch či v systémoch manažérstva kvality a podobne. Čoraz viac firiem si uvedomuje, že pre ich dlhodobé fungovanie je implementácia systémov manažérstva prospešná a čoraz viac výrobcov certifikáciu svojich produktov naozaj začína brať ako štandard potrebný pre úspech na trhu.

Nedávno rezonoval v celej spoločnosti nástup GDPR – Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Už sa hystéria okolo tohto nariadenia upokojila? Zvykli si firmy správne narábať s osobnými údajmi?

Ani viac ako tri roky po zavedení GDPR nie sú v mnohých prípadoch osobné údaje lepšie chránené. Pritom je zrejmé, že napríklad kybernetické hrozby narastajú geometrickým radom. Bez dôsledného zabezpečenia je pre- to takmer nemožné ochrániť osobné údaje ľudí. Vhodným doplnkom na ochranu osobných údajov, ale aj ostatných dát je veľmi vhodná implementácia ISO 27001, ktorá zabezpečí systematický prístup a stále zlepšovanie riadenia informačnej bezpečnosti vo firme.

Nie všetky spoločnosti plnenie legislatívnych požiadaviek zvládli, napriek tomu si myslím, že hystéria sa čiastočne upokojila. Ale je určite na mieste usilovať sa v spoločnostiach o implementáciu správneho prístupu k nakladaniu s osobnými údajmi.

Ako to je v prípade BOZP? Viete pomôcť pri navrhovaní bezpečnosti pracoviska, ergonómii pracovnej činnosti a pod.?

Áno, vieme pomôcť komplexne vo všetkých oblastiach BOZP, ale ak budeme niečo navrhovať či inak sa podieľať na zabezpečení bezpečnosti pracoviska, vznikne vzťah k zákazníkovi, takže nemôžeme potom pre nestrannosť tretej strany (nami) vykonať na predmetnom za- riadení inšpekčnú činnosť. Bolo by to v konflikte s našou nestrannosťou.

Má získanie certifikátu BOZP aj právne účinky?

Pokiaľ ide o právne účinky certifikátu BOZP, predpokladám, že máte na mysli doklad, ktorý preukazuje bezpečnosť technického za- riadenia v prevádzke. V prípade, že by sa na takom technickom zariadení zamestnancovi stal pracovný úraz, tento doklad preukazuje, že boli overené požiadavky na bezpečnosť technického zariadenia. V samotnom procese určenia príčiny vzniku pracovného úrazu a určenia zodpovednosti za škodu sa posudzujú všetky doklady súvisiace s plnením legislatívnych povinností zamestnávateľa, ale aj zamestnanca – napríklad či disponoval dokladom o odbor- nej spôsobilosti na vykonávanú činnosť. Ak tie- to povinnosti nesplnili, je veľmi pravdepodobné, že to bude mať právne účinky v negatívnom kontexte.

Trendom súčasnej výroby je dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Dá sa získať aj certifikát uhlíkovej stopy? Ako taká certifikácia prebieha?

Meranie a hodnotenie uhlíkovej stopy v spoločnostiach je kľúčovým krokom na ceste k ekologicky zodpovednej obchodnej praxi. Uhlíková stopa meria a hodnotí celkové emisie skleníkových plynov, ktoré   vznikajú z existujúcich, prípadne budúcich činností. Okrem toho, že identifikuje hlavné zdroje emisií, vytvára i návrhy, ako znížiť spotrebu energie a surovín.

Uhlíková stopa môže mať dve podoby. Prvá z nich je uhlíková stopa firmy (CCF). Druhá uhlíková stopa výrobku (PCF), ktorá zahŕňa celý životný cyklus konkrétneho výrobku alebo služby vrátane dodávateľského reťazca, použitia a likvidácie. Odborníci spoločnosti TÜV SÜD v oblasti zmeny klímy vedia zabezpečiť obe varianty. Obe certifikácie poskytujú spoľahlivé údaje o vplyve organizácie na zmenu klímy a potvrdzujú správnosť kalkulácie emisií skleníkových plynov.

V priemysle sa do popredia dostáva aj kolaboratívna robotika. Stačí mať certifikované „pracovné nástroje“ (napr. kolaboratívny robot), alebo odporúčate „overiť“ aj samotné pracovisko, výrobnú bunku?

Nestačí certifikovať samotný robot, ktorý má využitie ako kolaboratívny. Pri jeho zaradení do nejakej výrobnej linky treba posúdiť celú výrobnú linku z hľadiska bezpečnosti. Certifikát k samotnému robotovi je dôležitý, lebo sa pri celkovom posúdení berie za podporný

Modernizácia výroby to je aj prechod na Priemysel 4.0. Pomáhate firmám aj v tejto oblasti?

Áno, pomáhame. S pojmom Priemysel 4.0, resp. s tým, že výroba je na prahu nového veku – vznikajúceho zo zbližovania fyzického a digitálneho sveta, sa stretávame už niekoľko rokov takmer na každom kroku. Naši odborníci používajú indexový rámec na vyhodnotenie zrelosti firiem na prechod k Priemyslu 4.0 z hľadiska technológií, postupov a organizačnej kultúry. Náš prístup je spoľahlivý z hľadiska teórie i praktického využitia a je ľahko použi- teľný pre akúkoľvek organizáciu – bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie. K dnešnému dňu spoločnosť TÜV SÜD dokončila stovky hodnotení nadnárodných spoločností a malých aj stredných podnikov vo všetkých priemyselných odvetviach.

 

Ing. Karol Habina, 48 rokov

Po skončení inžinierskeho štúdia v odbore kvality produkcie a bezpečnosti technických systémov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobil viac ako 20 rokov v súkromnej aj štátnej sfére v rámci činností a pozícií súvisiacich s bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení. V súčasnosti pôsobí v pozícii riaditeľa divízií Industry Service & Real Estate and Infrastructure v spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. Má štyri dcéry, záľuby: rodina

 

Text vyšiel v magazíne Fórum manažéra.

Získajte viac

Vybrať lokalitu