Certifikácia zariadení a smernica ATEX

Splňte požiadavky smernice ATEX pre vybavenie, bezpečnostné / kontrolné a regulačné zariadenia, súčasti a ochranné systémy

Splňte požiadavky smernice ATEX pre vybavenie, bezpečnostné / kontrolné a regulačné zariadenia, súčasti a ochranné systémy

Všetky zariadenia a systémy odolné proti výbuchu upravuje v EÚ smernica ATEX. Zahŕňa všetko, čo sa používa v potenciálne explozívnom prostredí, ako sú bezpečnostné, kontrolné a regulačné zariadenia a ochranné súčasti, zariadenia a systémy.

Ak takéto zariadenia a systémy vyrábate alebo predávate, TÜV SÜD vám dokáže zabezpečiť súlad s príslušnými smernicami ATEX. Vďaka tomu získate oprávnenie používať označenie CE.

SMERNICA ATEX

Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/34/EU (ATEX smernica) z 26. februára 2016.

Smernica ATEX stanovuje tieto určené výrobky v prílohe č. 1, kde ich zatrieďuje do skupín a kategórií nasledovne:

Smernica ATEX 

Výrobky, ktoré nepatria do rozsahu ATEX smernice:

a) zdravotnícke pomôcky určené na použitie v lekárskom prostredí,

b) zariadenia a ochranné systémy určené na použitie iba v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu výbušnín alebo chemicky nestabilných látok,

c) zariadenia určené na použitie v domácnostiach a neobchodnom prostredí, kde môže vzniknúť prostredie s nebezpečenstvom výbuchu iba zriedka ako výsledok náhodného úniku vykurovacieho plynu,

d) osobné ochranné prostriedky,

e) námorné lode a plavidlá špeciálneho určenia vrátane zariadení na palube týchto lodí a plavidiel,

f) dopravné prostriedky a ich prívesy, ktoré sú určené na dopravu cestujúcich po pozemných komunikáciách, železničnej alebo vodnej sieti, dopravné prostriedky na dopravu osôb vzduchom a dopravné prostriedky konštruované na dopravu tovaru vzduchom, po pozemných komunikáciách alebo železničnej alebo vodnej sieti; dopravné prostriedky určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu nie sú vylúčené,

g) zariadenia určené na výrobu zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Smernica stanovuje v prílohe č. 2 podrobnosti o technických požiadavkách na zariadenia, ochranné systémy a prístroje.

Výrobca alebo splnomocnený zástupca môže zariadenie alebo ochranný systém určiť na použitie len v osobitne definovanom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a príslušne musí zariadenia aj označiť. Za týmto účelom musí zabezpečiť zatriedenie zariadení, ochranných systémov a prístrojov do skupín a kategórií a uplatniť posúdenie zhody takýchto zariadení niektorou z kombinácií predpísaných modulov v prílohách č. 3 až 9.

Pre jednotlivé moduly popísané v uvedených prílohách je stanovený postup posudzovania zhody a popísaná činnosť výrobcu aj autorizovanej osoby.


Splňte požiadavky smernice ATEX, pomôžeme vám 

Odborníci z TÜV SÜD môžu pomôcť výrobcom v procese klasifikácie ich výrobkov podľa typu zariadenia, kategórie zariadení a ďalších klasifikačných požiadaviek v rámci smernice 94/9/ES, príslušných EN noriem pre elektrické a neelektrické zariadenia a požiadaviek od zákazníkov či výrobcov (napr. zóny) týkajúcich sa smernice 1999/92/ES. S nami ako vašim partnerom si môžete byť istí, že váš biznis spĺňa každý aspekt smernice ATEX.


Zistite viac o certifikácii ATEX a ponuke našich služieb alebo nám pošlite váš dopyt.

Získajte viac

Vybrať lokalitu