ISO 45001 white paper

Nový štandard bezpečnosti ISO 45001

Na ochranu fyzického a duševného zdravia zamestnancov a iných jednotlivcov v spoločnosti vypracovala Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) projektový výbor PC 283 novú normu ISO 45001. Norma vydaná 12. marca 2018 opisuje požiadavky na systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a obsahuje usmernenia pre jej implementáciu.


Nový štandard ISO 45001 bol vyvinutý tak, aby znateľne znížil riziko úrazov, nehôd a chorôb z povolania v spoločnostiach. Cieľom štandardu je zlepšiť bezpečnosť pri práci nielen pre pracovníkov spoločnosti, ale aj pre všetky osoby, ktoré pracujú v spoločnosti a na udržanie alebo dokonca zlepšenie ich zdravotného stavu na pracovisku. Doteraz používaný štandard BS OHSAS 18001 z roku 2007 sa po uplynutí prechodného obdobia 3 rokov zruší. ISO 45001 sa tak čoskoro stane autoritatívnou normou pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spoločnosti, ktoré zaviedli certifikovaný systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001, by sa preto mali čoskoro začať zaoberať podrobnosťami nového štandardu.


Vzdelávajte sa na kurze Interný audítor podľa ISO 45001:2018. Viac informácii získate na stránke kurzu.

Získajte viac

Vybrať lokalitu