Desiatky firiem čaká energetický audit

TÜV SÜD Journal

TÜV SÜD Journal


Firmy, ktorých sa od roku 2014 týka povinnosť absolvovať pravidelne energetický audit, by sa mali začať pripravovať na jeho obnovenie. Je totiž platný len štyri roky. Ak by sa podniky chceli do budúcna vyhnúť opakovaným auditom, môžu zaviesť energetickú politiku vo firme. Tá sa môže oplatiť viac.


Povinnosť mať energetický audit mali do konca roku 2014 iba priemyselné a pôdohospodárske prevádzky . s vyššou spotrebou energie, u ktorých sa predpokladal väčší potenciál energetických úspor (podľa zákona 476/2008). Od konca roku 2014 sa povinnosť rozšírila na všetky veľké podniky (podľa zákona 321/2014). Teda tie, ktoré majú nad 250 zamestnancov alebo ročný obrat nad 50 miliónov eur alebo ich celková ročná súvaha presahuje 43 miliónov eur. Rozšírená povinnosť sa tak dotkla aj mnohých bánk, poisťovní, obchodných reťazcov, iných spoločností poskytujúcich služby a podnikov s účasťou verejného sektora.

Platnosť prvého auditu sa končí

Takmer 70 firiem, ktoré si podľa nových pravidiel nechali audit vypracovať už v roku 2014, by sa malo začať pripravovať na jeho obnovenie. Platnosť ich prvého auditu totiž „vyprší“ po štyroch rokoch, teda v roku 2018. Ak si povinnosť nesplnia, hrozím im pokuta až do 30 000 eur. 

Úspory v miliónoch eur

Z energetického auditu vyplynie potenciál dosiahnuteľných energetických úspor. V každej firme je samozrejme iný. Z praxe vieme, že v priemere je možná úspora energií okolo 25 – 30%. Najčastejšie odporúčania zahŕňajú opravy elektroinštalácií, odstránenie tepelných strát, regulovanie spotreby teplej vody a vykurovania, optimalizácia technológie výroby. Ak by sa všetky navrhnuté opatrenia uvedené v správach z auditov realizovali, podniky by si znížili náklady na energie v priemere o 10 %, čo by vo finančnom vyjadrení celkovo predstavovalo 62 miliónov eur.
 

Náhradou za energetický audit je systém energetického manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 50001

Ak sa firma chce legálne vyhnúť každé štyri roky opakovaným auditom, môže podľa zákona zaviesť systém energetického manažérstva vo firme ako súčasť certifikovaných manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem ISO (konkrétne ISO 50001). Norma 50001 špecifikuje požiadavky na vybudovanie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému energetického manažmentu. Dáva manažmentu návod, ako systematicky sledovať a zlepšovať energetickú účinnosť, efektívnosť, využívanie energie a spotrebu.

Z dlhodobého pohľadu, napríklad v horizonte piatich rokov, sa viac oplatí zavedenie normy ISO. Najväčším rozdielom energetického auditu a normy ISO 50001 sú každoročné riešenia v oblasti úspor spotreby energie v rámci systému energetického manažmentu. Firma sporí a ušetrí na nákladoch za energiu, ak sa tejto problematike venuje a je pod dohľadom autorizovanej certifikačnej spoločnosti. Skúsenosti z praxe jednoznačne preukazujú, že z dlhodobého hľadiska úspory prevýšia náklady na zavedenie energetického manažmentu.


Energetický audit podľa zákona 321/2014 - krok za krokom

1. Energetický audítor zistí a vyhodnotí súčasný stav objektov a aj činností, pri ktorých sa používa energia. Zameriava sa najmä na budovy, priemyselné prevádzky, obchodné prevádzky a tie zariadenia, ktoré spotrebúvajú najmenej 90% celkovej spotreby energie vo firme. Zhodnotí aj miesta, kde sa tieto objekty nachádzajú a činnosti vykonávajú.

2. Na základe toho vypracuje návrh opatrení na zníženie spotreby energie. Návrh musí obsahovať popis opatrenia, úsporu energie v technických jednotkách, úspor nákladov na energie, investičné náklady, prevádzkové náklady a aj návratnosť investície do opatrení.

3. Zo súboru všetkých navrhnutých opatrení vyberie audítor tie, ktoré najviac odporúča. Tento súbor obsahuje názorné porovnanie energetickej bilancie po zavedení opatrení oproti súčasnému stavu. Opäť aj investičné náklady a úsporu nákladov na energie. Zároveň aj porovnanie prevádzkových nákladov po realizácii opatrení v porovnaní so súčasnosťou. Audítor vyhodnotí odporúčané opatrenia aj z environmentálneho hľadiska.

4. Zo všetkých týchto zistení zostaví audítor písomnú správu a súhrnný informačný list. Tieto dokumenty musí firma uchovať do ďalšieho energetického auditu.

5. Audítor takisto zhromaždí údaje, ktoré musí firma zaslať do monitorovacieho systému.

Audit systému energetického manažérstva ISO 50001 - krok za krokom

1. Firma vykoná analýzu súčasného stavu. Túto činnosť môže nahradiť už vykonaný energetický audit  podľa zákona 321/2014.

2. Na základe toho prijme návrh opatrení na zníženie spotreby energie. Návrh musí obsahovať popis opatrenia na úspory energie v technických jednotkách, úspory nákladov na energie, investičné náklady, prevádzkové náklady a aj návratnosť investície do opatrení.

3. Firma na základe prijatých opatrení preukáže úsporu energie v technických jednotkách oproti zvolenej referenčnej úrovni (napr. jednotka produkcie). Firma si interne monitoruje zavedený manažérsky systém cez vlastný kontrolný monitoring vrátane interných auditov.

4. Audítor potvrdí (validuje) tieto dosiahnuté úspory a na základe jeho správy je možné vydať certifikát ISO 50001. Audit systému manažérstva sa vykonáva 1x za rok.


Získajte viac

Vybrať lokalitu