Správa a riadenie

Podnikové vedenie zakotvené v zodpovednosti

Podnikové vedenie zakotvené v zodpovednosti

 Neustály pokrok v dokonalosti a efektivite v našom podnikovom vedení a našich službách nám umožňuje zachovať a rozvíjať dôveru, ktorá nám bola prepožičaná.


správa a riadenie podniku

 

Ako globálne pôsobiaca spoločnosť TIC považujeme za transparentné a zodpovedné firemné riadenie dobrú podnikovú správu. Táto definícia je podrobnejšie vysvetlená v jasných zásadách a predpisoch, ktoré platia v celej spoločnosti.

Predstavenstvo a dozorná rada TÜV SÜD AG sa riadi ustanoveniami nemeckého kódexu správy a riadenia spoločností (DCGK) pre spoločnosti orientované na kapitálový trh, čím pokladajú základy pre spoločné chápanie zodpovedného, transparentného a hodnotovo orientovaného vedenia spoločnosti na všetkých jej úrovniach.

 

 

dodržiavanie požiadaviek

 

Medzi najdôležitejšie zásady našej spoločnosti patrí dodržiavanie všetkých platných zákonov a medzinárodných pravidiel a poctivé jednanie s našimi obchodnými partnermi a konkurentami. Naši zákazníci spoliehajú na čestné jednanie TÜV SÜD. Aby bolo zaručené, že poskytované služby ponúkajú maximálnu bezpečnosť, zabezpečenie a objektivitu, zastáva TÜV SÜD preventívny prístup na dodržiavanie predpisov a snaží sa dosiahnuť firemnú kultúru, ktorá od začiatku proaktívne vylučuje potenciálne porušenia a riziká tým, že zvyšuje informovanosť zamestnancov, venuje se ich vzdelávaniu a zavádza vhodné procesy.

Systém riadenia zhody TÜV SÜD poskytuje organizační základ na dodržiavanie platných zákonov. Je založený na princípoch štandardu zabezpečenia IDW AsS 980 a je neustále vylepšovaný. V čele našej organizácie pre dodržiavanie predpisov stojí náš Chief Compliance Officer (CCO), ktorý je priamo podriadený predsedovi predstavenstva. CCO koná autonómne bez pokynov zhora. Títo Compliance Officers, ktoří sú zodpovední za zhodu, sú vymenovaní pre všetky naše spoločnosti a regióny po celom svete. Koordinujú školenia a činnosti v oblasti dodržiavania predpisov a zaisťujú, aby systém riadenia zhody bol vždy aktuálny. Všetci zamestnanci TÜV SÜD absolvujú v pravidelných intervaloch povinné e-learningové kurzy.

V roku 2008 spoločnosť TÜV SÜD prijala dokument 
Etický kódexpodľa ktorého sa všetci zamestnanci TÜV SÜD zaväzujú k zákonnému a zodpovednému správaniu a k spravodlivému a etickému zaobchádzaniu so všetkými. 

TÜV SÜD Trust Channel je elektronická stránka oznamovateľov pre všetkých zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a ďalšie tretie strany TÜV SÜD, aby mohli nahlásiť akékoľvek skutočné alebo domnelé porušenia platných zákonov alebo našich etických noriem. Tento webový zdroj umožňuje oznamovateľom anonymnú a bezpečnú komunikáciu s tímom pre podnikovou zhodu v rámci TÜV SÜD („Corporate Compliance Team“).


Dôsledné dodržiavanie ľudských práv je tiež zakotvené v príslušných smerniciach a príručkách, medzi ktoré patrí predovšetkým Etický kódex TÜV SÜD, Kódex správania pre dodávateľov TÜV SÜD a príslušné zásady pre naše podnikové útvary nákupu a riadenia ľudských zdrojov. 

 

 

Riadenie kvality a rizík

 

Riadenie kvality (QM) je základnou zložkou integrovaného systému riadenia TÜV SÜD a je povinným predpokladom pre všetky naše národné, európske a medzinárodné oprávnenia a kvalifikácie, ktoré sú potrebné pre uznanie našej spoločnosti ako organizácie vykonávajúcej testovanie, inšpekcie a certifikácie (TIC ). Je založené na príslušných predpisoch, vrátane skupiny medzinárodných noriem ISO/IEC 17000.  

TÜV SÜD je v súčasnosti celosvetovo držiteľom cca 700 akreditácií a ďalších uznaní, ktoré sú pravidelne overované dozornými orgánmi. Tieto audity zároveň poskytujú dôkazy o našej odbornosti v oblastiach, ako je testovanie a certifikácia výrobkov, certifikácia systému managementu, laboratórne testovanie a kontrola a monitorovanie technických systémov, majetku a vozidiel. Náš integrovaný systém riadenia ďalej zahŕňa bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, riadenie bezpečnosti a zabezpečenie, ochranu a zabezpečenie dát a fyzickú ochranu majetku. V roku 2021 sa uskutočnil globálny online školiaci program QM zahrňujúci povinný modul pre všetkých zamestnancov, ďalší povinný modul pre všetkých vedúcich pracovníkov a osem voliteľných modulov. Povinný online modul pre zamestnancov, ktorý je k dispozícii v 17 jazykoch, teraz dokončilo viac ako 90 percent zamestnancov. 

Pri našej každodennej činnosti venujeme zvláštnu pozornosť potenciálnym rizikám. Nielen tam, kde sa jedná o našich zákazníkov, ale aj v rámci našej vlastnej spoločnosti. Náš systém riadenia rizík je navrhnutý tak, aby identifikoval riziká, vyhodnotil existujúce riziká a zmiernil prijaté riziká. V tejto súvislosti sme vykonali predbežné posúdenie systému riadenia rizík TÜV SÜD pred kontrolou účinnosti v súlade s auditným štandardom IDW PS 981. Posudok prešiel bez výhrad. 

Taktiež sme revidovali príslušné zásady riadenia príležitostí a rizík; zmeny zahŕňali úpravu prahov pre vykazovanie a ďalšie rozšírenia požiadaviek na štruktúrovanie organizácií riadenia rizík v miestnych organizačných zložkách TÜV SÜD. Revidovaná smernica vstúpila do platnosti v prvom štvrťroku 2021. 

 

 

udržateľnosť v dodávateľskom reťazci

 

Ako globálne pôsobiaca spoločnosť má TÜV SÜD zodpovedajúci medzinárodný dodávateľský reťazec. Náš nákupný tím odoberá tovary a služby od viac ako 10 000 dodávateľov vo viac ako 70 krajinách. Aby sme toto mohli uskutočniť, využívame regionálnych alebo miestnych dodávateľov približne z 90 percent našich nákupných potrieb. Krátke prepravné trasy prispievajú k ochrane klímy a využívanie miestnych dodávateľov podporuje miestne trhy práce a miestne infraštruktúry. Naše rozhodnutia o nákupe berú do úvahy sociálne a environmentálne kritéria, ako aj zaručenie eticky a právne bezchybného správania a vyhýbania sa rizikám. Aby sme to dosiahli, stále viac sa obraciame na dodávateľov, ktorí majú podobnú filozofiu podnikateľskej zodpovednosti ako my.  

Aby sme jasnejšie zdieľali ciele udržateľnosti v celom našom dodávateľskom reťazci, vydávame súbor záväzných pravidiel 
Kódex správania pre dodávateľov(SCoC), podľa ktorých sa naši dodávatelia zaväzujú dodržiavať požiadavky TÜV SÜD na udržateľnosť. Dokument SCoC je k dispozícii v nemčine a už aj v ďalších 13 jazykoch. V budúcnosti budú naši dodávatelia pred prijatím objednávok ďalej podrobovaní hodnoteniu s ohľadom na dodržiavanie kritérií udržateľnosti. Naším cieľom je, aby všetci dodávatelia podpísali SCoC do roku 2026. Približne 34 percent už tento dokument podpísalo do konca roku 2021, čo zodpovedá približne 70 percentám nášho objemu nákupov. 

 

 

dane

 

TÜV SÜD AG je právnická osoba so sídlom a centrálnou správou v Nemecku. Všetky jej celosvetové príjmy ako také podliehajú neobmedzenej daňovej povinnosti. Dcérske spoločnosti TÜV SÜD AG podliehajú neobmedzenej daňovej povinnosti v krajinách, kde sa nachádzajú ich sídla. Cezhraničné obchodné transakcie môžu naviac spoločnosti TÜV SÜD AG alebo jej pridruženým spoločnostiam spôsobiť obmedzené daňové povinnosti. Spoločnosť TÜV SÜD sa zaväzuje dodržiavať platné národné a medzinárodné zákony vo všetkých obchodných rozhodnutiach a činnostiach, aby splnila svoje fiškálne záväzky úplne, správne a včas.  

TÜV SÜD AG podrobne informuje o svojich daňových pozíciách v konsolidované účtovnej závierke, ktorá obsahuje ustanovenie Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a je posúdená audítorom Skupiny. Ďalšie informácie je možné získať tu
Výročná správa TÜV SÜD.

Získajte viac

Vybrať lokalitu