Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

E-faktúra

Súhlas o zasielaní faktúr v elektronickej podobe

Súhlas o zasielaní faktúr v elektronickej podobe

Pre potvrdenie o zasielaní faktúr e-mailom, vyplňte formulár

• Na základe súhlasu sa dodávateľ zaväzuje odosielať odberateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v súhlase.

• Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese, ďalej vyhlasuje, že si je vedomý, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať.

• Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

• Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu.

• V prípade pochybností sa doručenie elektronickej faktúry považuje za doručenú po uplynutí troch dní od dňa preukázateľného odoslania dokladu odberateľovi.

• Odberateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť dodávateľovi, že faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia si povinností nie je dodávateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

• Odberateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Vami poskytnuté osobné údaje budeme spracovávať výhradne pre naplnenie uvedeného účelu a to zákonným spôsobom. Viac informácií nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov

* Dôležité, prosím, vyplňte

Ďalšie kroky

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa