Spotreba vodíka

Riešenia využitia a spotreby vodíka

Naše služby pre bezpečné používanie a využívanie vodíka

Naše služby pre bezpečné používanie a využívanie vodíka

Aké sú najväčšie výzvy systémov pre používanie a spotrebu vodíka?

Očakáva sa, že ekologický vodík zohrá hlavnú úlohu v revolúcii v oblasti obnoviteľnej energie. Než sa však využitie vodíka rozšíri, je potrebné najprv vyriešiť niekoľko zásadných oblastí súvisiacich s jeho spotrebou.

Hydrogen Consumption
Spotrebu vodíka je možné rozdeliť do troch obsiahlych kategórií, z ktorých každá čelia špecifickým výzvam:

1. Spotreba vodíka pre ekologickú dopravu

 Pri použití v palivovom článku vodík umožňuje vyrábať elektrinu pre osobné vozidlá, vysokozdvižné vozíky, nákladné vozidlá, vlaky a dokonca aj lietadlá a je distribuovaný z vodíkových čerpacích staníc. Existujú však určité problémy pre rozšírenie využívania vodíka v doprave:

 • Systémy pre skladovanie vodíka vnútri vozidla vyžadujú uchovávanie paliva, ktoré sa od toho tradičného líšia.
 • Existuje niekoľko problémov s kompatibilitou materiálov pre ľahké komponenty vozidiel poháňaných vodíkom - tie sa musia jednotlivo certifikovať.
 • V EÚ vyžaduje inštalácia lokálneho elektrolyzéra pre miestnu výrobu vodíka alebo vybudovanie čerpacej stanice vodíka úspešné vybavenie patričného povolenia.
 • Predpisy, zákony a požiadavky na integráciu a homologáciu vozidiel sa neustále menia.
 • Návrh čerpacej stanice na vodík je v súčasnej dobe lokalizovaný proces bez široko uplatniteľných štandardov.

2. Vodík na výrobu energie

Vodík možno použiť na výrobu energie a tepla pre domácnosti a komerčné objekty. To má ďalšiu výhodu - po určitých úpravách je možné pre vodík využívať existujúcu infraštruktúru zemného plynu, ktorá sa už v domácnostiach a kanceláriách nachádza. Existujú však určité prekážky v premene existujúcej infraštruktúry umožňujúci výrobu vodíka na výrobu energie:

 • Existujúce horáky je nutné upraviť tak, aby fungovali aj s vodíkom.
 • U miestnych zariadeniach s vodíkom je nutné vyriešiť otázku ochrany proti výbuchu a rozdiely medzi zemným plynom a vodíkom.
 • Vodík je bez zápachu, takže nie je cítiť, keď uniká. Nemožno ho kombinovať so sírou (ako u bežného zemného plynu), pretože by ho to znečisťovalo.
 • V Japonsku a Južnej Kórei sa v súčasnosti využíva vykurovanie budov vodíkovými palivovými článkami. Prechod z týchto trhov do krajín s inými predpismi pre inštaláciu bude vyžadovať technické zmeny v návrhu systému.

3. Spotreba vodíka v priemyselných odvetviach

Vodík je široko používaný v niekoľkých priemyselných odvetviach, ako je spracovanie kovov, výroba plochého skla, elektronický priemysel a výroba elektriny. S priemyselnou spotrebou vodíka sa však stále spájajú určité problémy, medzi ktoré patria:

 • Zložitá integrácia nových vodíkových systémov, ako sú elektrolyzéry, do existujúcich priemyselných aplikácií.
 • Pre hodnotenie technických rizík je potrebná odbornosť, pretože pre mnohé firmy ide o novú a neznámu oblasť.
 • Výrobcovia, spoločnosti EPC a prevádzkovatelia v rámci jednotlivých projektov často vychádzajú z rôznych úrovní vedomostí o vodíka a niekedy sledujú rôzne ciele a postupujú podľa rôznych časových plánov
 • Inovatívny vývoj, akým je použitie vodíka pri výrobe ocele, je stále v raných fázach aplikácie a musí byť štandardizovaný, aby sa jeho využitie mohlo rozšíriť.

Aké technológie sa používajú pre spotrebu a využitie vodíka?

V súčasnosti existujú tri hlavné spôsoby využitia ekologického vodíka ako obnoviteľného zdroja energie. Ide o:

1. Technológia palivových článkov

Technológia vodíkových palivových článkov je základným kameňom pre mobilné aplikácie využívajúce vodík. Palivové články možno použiť ako alternatívu ku spaľovaciemu motoru u vysokozdvižných vozíkov, nákladných vozidiel, autobusov a vlakov a stále častejšie u osobných automobilov a v letectve.

2. Spaľovanie vodíka za účelom elektriny a tepla

Spaľovanie vodíka za účelom získania energie je známym procesom v stacionárnych aplikáciách a v niekoľkých krajinách sveta už sa používa pre domácnosti, bytové domy a komerčné objekty.

3. Ako surovina v priemyselnej výroby

Vodík možno použiť ako surovinu pre rôzne priemyselné činnosti. Vodík je napríklad možné spaľovať za účelom výroby tepla pri výrobe ocele. Používa sa tiež ako základný materiál pre chemický a farmaceutický priemysel.

Prečo zvoliť TÜV SÜD ako dodávateľa riešení pre využitie a spotrebu vodíka?

TÜV SÜD má viac ako 150 rokov skúseností s hodnotením technológií a postupov súvisiacich so spotrebou energie. Naše tímy pre skúšky a certifikáciu vodíka spolupracujú s automobilovými spoločnosťami, poskytovateľmi tepla/elektriny a s priemyselnými spoločnosťami, ktoré používajú vodík vo svojich procesoch.

TÜV SÜD má dôkladné znalosti o možnostiach a rizikách spojených s vodíkom, najmä pokiaľ ide o mobilitu a priemyselné využitie vodíka. Táto skúsenosť znamená, že chápeme výzvy, ktorým spoločnosti využívajúce vodík čelia, a môžeme vám pomôcť zabezpečiť, aby všetky aplikácie boli bezpečné a v súlade s príslušnými predpismi:

 • Skúšky: TÜV SÜD prevádzkuje skúšobné laboratóriá po celom svete.
 • Inšpekcia: ako miestny akreditovaný kontrolný orgán rokujeme na základe národných alebo regionálnych predpisov, kódexov alebo noriem (RCS), aby sme zaistili, že váš projekt bude vyhovovať požiadavkám.
 • Certifikácia: na tlakové zariadenia; spoločnosť TÜV SÜD je akreditovaná ako notifikovaná osoba pre tlakové zariadenia, a to pod kódom 0036 pre PED.

Služby využitia a spotreby vodíka pre výrobcov súčastí, systémov alebo aplikácií pre vozidlá

Rastie záujem o potenciál vodíka ako formy ekologickej energie pre dopravu. Niekoľko vlád po celom svete presadzuje vodíkové palivo a sme svedkami narastajúceho vozového parku a rastúceho počtu inštalácií čerpacích staníc na vodík pre súkromné i úžitkové vozidlá.

TÜV SÜD poskytuje rad služieb pre dodávateľov vozidiel na vodíkový pohon:

 • Certifikácia stacionárneho alebo prepravovateľného  tlakového zariadenia ako notifikovaný subjekt (napr. PED, TPED)
 • Certifikácia súčasťou podľa normy ATEX ako notifikovaná osoba
 • Certifikácia CE pre vodíkové aplikácie
 • Preskúmanie návrhu a revízie plánu inšpekcií a skúšok (ITP) pre certifikáciu montáže podľa PED
 • Vyhodnotenie rizika (napr. HAZOP alebo HAZID)
 • Skúšky zariadenia kvôli overeniu zhody s právnymi alebo individuálnymi požiadavkami, napr. ECE R 134 ako technická služba prijímané spoločnosťou KBA (Kraftfahrt-Bundesamt)
 • Vyhodnotenie rizika/štúdie HAZOP alebo HAZID pre vodíkové systémy pre integráciu vozidiel
 • Skúšky generátorov vodíka
 • Služby zlučiteľnosti vodíka a materiálov

Služby v oblasti využitia a spotreby vodíka pre spoločnosť EPC (engineering, procurement and construction - inžinierska činnost, nákup a konštrukcie)

Spoločnosti EPC čoraz viac využívajú vodík v priemyselnom i realitnom kontexte. Či už používate vodík v oceliarňach alebo inštalujete horáky v obytných bytoch, je dôležité zabezpečiť, aby všetky vodíkové inštalácie boli bezpečné.

TÜV SÜD poskytuje spoločnostiam EPC v oblasti vodíka rad služieb:

 • Certifikácia stacionárneho tlakového zariadenia ako notifikovaný subjekt pre zostavy založené na princípe PED
 • Inšpekčné služby počas konštrukčného a výrobného procesu, a to vrátane týchto:
  • Skúšky NDT
  • Certifikácia materiálu a výrobcu materiálu (napr. EN, BS alebo ASME)
  • Kvalifikácia zvárania
  • Zváračská kvalifikácia
  • Revízia izometrie
  • Inšpekcia podľa ITP
 • Štúdia netesností a výpočty správania alebo šírenia požiaru či výbuchu
 • Vyhodnotenie rizika / štúdie HAZOP alebo HAZID pre vodíkovú infraštruktúru

Služby v oblasti využívania a spotreby vodíka pre prevádzkovateľa

Vzhľadom k tomu, že sa ekologický vodík využíva čoraz častejšie, musia spoločnosti zabezpečiť, aby ich vodíková infraštruktúra bola v súlade s príslušnými predpismi. TÜV SÜD poskytuje prevádzkovateľom celý rad služieb, ktoré zabezpečia, že budú vaše investície do vodíka spĺňať všetky príslušné normy:

 • Znalecké posudky pre povoľovací proces pri podávaní žiadosti na príslušných úradoch
 • Služby na podporu povoľovacieho procesu/komunikácia s úradmi
 • Inšpekčné služby založené na miestnych požiadavkách na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie
 • Inšpekčné služby založené na riziku pre flexibilné postupy preskúšania
 • Preskúmanie rozboru rizika alebo bezpečnostná koncepcia
 • Záverečné protokoly o kontrole pred uvedením do prevádzky. Napríklad zákon o bezpečnosti, emisiách, ochrane vôd a zákon o energetickej ekonomike
 • Kontrola počas prevádzky podľa miestnych požiadaviek
 • Koncept opakovaných inšpekcií (kto skúša aké zariadenie v akom čase a akým spôsobom?)
 • Sledujte existujúce spoľahlivosť bezpečnostných funkcií staníc HRS, napr. SAE J 2601
 • Test podľa požiadaviek na pripojenie k sieti
 • Vyhodnotenie rizika/štúdie HAZOP alebo HAZID pre vodíkovú infraštruktúru (napr. dielne pre údržbu vozidiel)
 • Preskúmanie postupov pre prevádzku, detekciu únikov a merania, údržbu a núdzové postupy s ohľadom na vodík

Služby v oblasti využitia a spotreby vodíka pre energetický a námorný priemysel

Stále viac energetických a prepravných spoločností skúma vodík ako zdroj energie pri prechode na obnoviteľný obchodný model. TÜV SÜD poskytuje rad služieb na podporu využívania vodíka pre energetické a námorné spoločnosti:

 • Vývoj nákladových modelov a finančných modelov pre poskytovateľov a užívateľov vodíka.
 • Štúdia trhového potenciálu
 • Rozvoj obchodných prípadov vrátane vplyvu na udržateľnosť
 • Modelovanie vplyvu skladovania a konkrétneho trhového potenciálu
 • Štúdia trhu a podpora rozhodovania pri zavádzaní palív s nízkymi a nulovými emisiami vrátane vodíka v námornom priemysle
 • Prognózy nákladov na elektrinu a elektrolyzér ako vstup do nákladov na ekologický vodík
 • Analýza konkurencie a benchmarking prostredníctvom všetkých zložiek hodnotového reťazca
 • Využitie/načasovanie výroby, obmedzovanie a prevádzkové optimalizácia ekologického vodíka
 • Hodnotenie doplnkových služieb k sieti prostredníctvom modelovania záťaže elektrolyzéra
 • Štúdia sezónneho skladovania a skladovanie energie z vodíka pre vysokú penetráciu obnoviteľných zdrojov.

Vzhľadom na rastúce využitie ekologického vodíka bude pre spoločnosti pôsobiace v tomto odvetví potrebné zabezpečiť, aby ho mohli bezpečne využívať spotrebitelia aj firemní zákazníci. TÜV SÜD vám poskytuje odborné vedenie k vášmu ďalšiemu vodíkovému projektu a ponúka služby šité na mieru vašim potrebám. Ak sa chcete o našich službách v oblasti podpory spotreby vodíka dozvedieť viac, kontaktujte nás ešte dnes.

Získajte viac

Vybrať lokalitu