Oznámenie o získavaní a spracúvaní osobných údajov

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Oznámenie o získavaní a spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) účinné od  01.06.2021.

 

 Úvod

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ako Prevádzkovateľ, so sídlom na adrese Jašíkova 6,  821 03 Bratislava,
IČO: 35852216 (ďalej ako „prevádzkovateľ“)
týmto informuje svojich zákazníkov – odberateľov (ale aj zamestnancov nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou alebo osoby pôsobiace u zákazníka na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie, ktoré sú určené ako oprávnené osoby pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúcej sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov) o získavaní a spracúvaní ich osobných údajov.

 Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v nariadení alebo v zákone. Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sme od Vás získali alebo získavame v súlade s nariadením a zákonom v rozsahu a spôsobom podľa tohto informačného listu. V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť osobne alebo poštou na adrese nášho sídla alebo priamo na našu zodpovednú osobu: Ing. Katarína Matejčíková, Tel.: +421 904 516 167, E-mail: [email protected].

Vaše osobné údaje budú uchovávané a zálohované bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou a s bezpečnostnou politikou našich sprostredkovateľov, a to len po dobu, ktorá je špecifikovaná nižšie v tomto informačnom liste.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať príjemcovia a nami poverené osoby, ktoré ich spracúvajú na základe našich pokynov a v súlade s našou bezpečnostnou politikou. Ako prevádzkovateľ sme povinní zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia a zákona.

 

 Zdroj získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, a to vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytujete v súvislosti s dopytom alebo žiadosťou o naše produkty, ktoré nám adresujete osobne, telefonicky, písomne poštou alebo elektronicky, a to buď na základe Vašej vlastnej žiadosti alebo prostredníctvom vopred predpripravených formulárov, ktoré nájdete na našom webovom sídle https://www.tuvsud.com/sk-sk.

V prípade, ak ste zamestnancom nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou, prípadne živnostníkom, ktorý si Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúce sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov, osobné údaje získavame od Vášho zamestnávateľa; poskytnutím údajov, ktoré sú obsahom tejto informácie nie je dotknutá informačná povinnosť Vášho zamestnávateľa v rozsahu podľa článku 13 nariadenia, resp. § 19 zákona pri získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a zamestnávateľa.

Vaše osobné údaje získavame tiež od našich externých spolupracovníkov, ktorí pre nás plnia úlohy podomového predaja, a ktorí Vás oslovujú s ponukou našich produktov a služieb mimo našich prevádzkových priestorov.

Vaše osobné údaje získavame aj od našich zmluvných partnerov alebo od iných oprávnených osôb v súvislosti s plnením zmlúv či iných našich zmluvných, predzmluvných alebo iných povinností.

 

 Nevyhnutnosť poskytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k vzniku zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom, keďže v súlade so zákonom NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), je Vaša identifikácia ako zmluvnej strany jednou z podstatných náležitostí zmluvy. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli. V prípade neposkytnutia e-mailovej adresy Vám zároveň nebudeme môcť zasielať elektronické vyúčtovacie faktúry, ktoré Vám vystavíme na základe Zmluvy a budeme môcť Vám ich zasielať iba poštou.

Poskytnutie čísla dokladu totožnosti budeme požadovať iba u zákazníkom poverených osôb určených na prevzatie našich dodávok. Účelom je potreba jednoznačnej identifikácie pri odovzdávaní a preberaní našich produktov a predchádzanie možnosti prevzatia inou osobou; ako aj úspešné riešenie prípadného reklamačného konania.

Ďalej platí, že v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov môže byť plnenie zmlúv významne sťažené, alebo až znemožnené, alebo to môže mať za následok sťaženie, ba až znemožnenie komunikácie zmluvných strán.

 

 Príjemcovia osobných údajov

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom. Príjemcami osobných údajov môžu byť:

 • kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.),
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov,
 • zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia služieb podpory IT infraštruktúry, služieb administrácie programového vybavenia, poštových a zasielateľských služieb, finančných a poisťovateľských služieb,
 • ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, spoločnosti v skupine TÜV SÜD, ako aj osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

So všetkými sprostredkovateľmi máme riadne uzavreté zmluvy, na základe ktorých sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov. Dbáme na to, aby títo sprostredkovatelia zabezpečili primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

 

 Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na nasledovné účely:

 1. uzavretie a plnenie zmluvy; na plnenie zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme zmluvu, najmä na účely spracovania objednávok, evidenciu objednávok vrátane všetkých ich zmien v našom internom systéme, kontrolu plnenia objednávok a povinností súvisiacich preberaním a odovzdávaním predmetu objednávky, vybavovaním reklamácií a sťažností, riešenia poistných udalostí, fakturáciou, vymáhaním škôd a pohľadávok vzniknutých v súvislosti s dodávkou tovarov a služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod.. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t.j. plnenie zmluvy asplnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona NR SR Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.
 2. prevádzka rezervačného systému pre registráciu termínu kontroly originality (objednávka termínu TK/EK/KO). Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. žiadosť dotknutej osoby, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie termínu Vami požadovanej služby (kontroly originality). Ak by ste sa rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu registrácia nebude možná a zároveň Vám nebudeme môcť zasielať notifikácie o termíne kontroly.
 3. bezpečnosť a ochrana majetku vrátane monitorovania prostredníctvom kamerového systému; je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku a s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania, ako aj krádeží a poškodzovania cudzej veci, ale aj ochrana osôb, ich majetku a zdravia v priestoroch prevádzkovateľa. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).
 4. vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správa a fakturácia ceny za dodávku produktov (podľa Zmluvy), spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich nám zo zákona, a to najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
 5. marketing; v prípade Vášho súhlasu Vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách poštou, e-mailom, SMS správou, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v takom rozsahu a frekvencii, aby neboli pre Vás obťažujúce. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom konkrétny spôsob odvolania súhlasu (v závislosti od spôsobu jeho udelenia) Vám oznámime v žiadosti o Váš súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Spracúvanie na účely marketingu možno považovať za spracúvanie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa v prípade, že ste naším zákazníkom a považujeme za náš oprávnený záujem informovať Vás o novinkách a ponukách v oblasti našich služieb. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu alebo kedykoľvek zastaviť odosielanie našich marketingových správ prostredníctvom odkazu priamo v týchto správach.
 6. ochrana finančných záujmov dodávateľa; je v našom oprávnenom záujme spracúvať Vaše osobné údaje týkajúce sa neplnenia Vašich zmluvných povinností s cieľom ochrániť finančné záujmy dodávateľa.
 7. súdne spory, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí, vymáhanie pohľadávok a mimosúdne vymáhanie pohľadávok; v prípadoch, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov, vrátane vymáhania pohľadávok a mimosúdneho vymáhania pohľadávok, alebo obhajobu práv prevádzkovateľa budú Vaše osobné údaje spracúvané na tento účel, ktorý je zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania; právny základ, pre spracúvanie bude rovnaký aký bol aplikovaný pre pôvodný účel spracúvania. V prípadoch, ak by predmetom spracúvania bola osobitná kategória osobných údajov, napríklad údaje o zdraví, je právnym základom čl. 9 ods. 2 písm. c) nariadenia.
 8. evidencia pošty a správa registratúry; evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v našich interných systémoch. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia, t. j. splnenie zákonnej povinnosti dodávateľa podľa osobitných predpisov a verejný záujem, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 9. uplatňovanie práv dotknutých osôb; je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť riadne vybavenie žiadostí, ktorými si uplatňujú svoje práva dotknuté osoby v súlade s nariadením.
 10. ochrana a bezpečnosť informácií v sieti; riadenie a správa informačných a komunikačných technológií a poskytovanie súvisiacich služieb a prostriedkov za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti je našim oprávneným záujmom. Ochrana a bezpečnosť informácií, efektívne riadenie bezpečnostných rizík, schopnosť prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu, schopnosť predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí je súčasne našou povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť a zabezpečiť ochranu aktív. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia).

 

 Doby uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade, ak budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie alebo ak budete právne nároky uplatňovať Vy voči nám a viesť voči nám súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania.

Po ukončení zmluvného vzťahu, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané resp. znehodnotené / skartované.

Vaše osobné údaje v rámci rezervačného systému budeme spracúvať po dobu, kým nebude poskytnutá služba.

Videozáznamy z kamerového systému v rámci zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku a s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality budeme uchovávať po dobu 14 dní odo dňa vyhotovenia záznamu.

Vaše osobné údaje spracúvané na účel riadneho vybavenia práv dotknutých osôb, môžu byť v prípade, že si právo dotknutej osoby uplatníte, spracúvané po dobu 5 rokov.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po dobu platnosti súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.

 

 Prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

Medzi TÜV SÜD Slovakia s.r.o., TÜV SÜD AG a TÜV SÜD Czech, s.r.o. dochádza k prenosu údajov s cieľom umožniť stranám fungovať ako skupina podnikov vo viacerých jurisdikciách vrátane komunikácie, spolupráce, poradenstva a práce na poskytovaní služieb, obchodných iniciatívach a / alebo záležitostiach týkajúcich sa správy podniku a s tým spojených účeloch.

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané v rámci skupiny spoločností TÜV SÜD alebo aj v rámci poskytovania tretím stranám aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

V takýchto prípadoch prijímame opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vaše osobné údaje boli adekvátne chránené, napr. štandardné zmluvné doložky (SCC) pre prenos údajov medzi krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ zverejnené Európskou komisiou / záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny TÜV SÜD / kódex správania schválený príslušným dozorným orgánom / schválené certifikačné mechanizmy / súhlas dotknutej osoby.

 Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.

 

 Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

 Ochrana súkromia na našich webových stránkach

Údaje, ktoré ste poskytli dobrovoľne

Na našich webových stránkach môžete na určitý účel dobrovoľne poskytnúť určité informácie, napr. akékoľvek informácie zadané pri vyjadrení záujmu o kontaktovanie. Takéto údaje môžu obsahovať osobné kontaktné informácie, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo, e-mail adresa, pracovná pozícia alebo demografické informácie a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete.

Tieto zhromaždené údaje používame na to, aby sme vás kontaktovali. Z tohto dôvodu môžeme údaje zdieľať s ostatnými spoločnosťami našej skupiny alebo externým partnerom, ak je to potrebné na zodpovedanie Vašich otázok.

Súbory cookie, údaje o použití a podobné nástroje

Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme prostredníctvom automatizovaných prostriedkov určité informácie ako sú súbory cookie, pixelové značky, nástroje na analýzu prehliadača atď. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookie, údajov o používaní a podobných nástrojov, ktoré používame, nájdete na stránke https://www.tuvsud.com/sk-sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.

Prepojené stránky

Z našich webových stránok môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán („prepojené stránky“). Prepojené stránky nemusia byť nami nevyhnutne kontrolované alebo skúmané. Každá prepojená stránka má svoje vlastné podmienky používania a informácie o ochrane osobných údajov. Nie sme zodpovední za zásady a postupy akýchkoľvek prepojených stránok a ďalšie odkazy v nich obsiahnuté, preto vyzývame používateľov, aby si prečítali podmienky a oznámenia týchto prepojených webov pred ich použitím.

Deti

Naše webové stránky nie sú zamerané na deti a nepoužívame ich na to, aby sme ich vedome vyžadovali osobné informácie z detí alebo ich uvádzanie na trh deťom. Ak sa dozvieme, že dieťa poskytlo osobné prostredníctvom jednej z našich webových stránok, odstránime tieto informácie z našich systémov.

 

Vaše ďalšie práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte okrem vyššie uvedených práv najmä nasledovné práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 nariadenia); máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj právo na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.

  Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 2. právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia); prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

  Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za pravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

 3. právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 nariadenia), a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorého vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napríklad Zmluva (alebo iné zmluvy), ktorú máme s Vami uzavretú), ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s nariadením a zákonom.

  Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia), v zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme, avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov, namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením a zákonom a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako dodávateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich vy, napríklad v prebiehajúcom súdnom konaní,
 5. právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia), to znamená právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na vymazanie osobných údajov dodávateľom.

  Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe Zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia), ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu našich služieb a produktov, vrátane profilovania pri takomto spracúvaní. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu našich služieb a produktov, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.
 7. právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania ak by takéto automatizované rozhodovanie a profilovanie malo vo vzťahu k Vám právne účinky alebo Vás významne ovplyvňovalo (čl. 22 nariadenia); ako sme však uviedli, pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu,
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 nariadenia); ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením resp. zákonom, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: [email protected] sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona).

Vaše práva môžete uplatniť osobne alebo zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu sídla našej spoločnosti alebo sa môžete obrátiť priamo na našu zodpovednú osobu: Ing. Katarína Matejčíková, Tel.: +421 904 516 167, E-mail: [email protected]. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

 

 Úpravy nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto informácie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť, upraviť a aktualizovať. Prosím pravidelne kontrolujte, či ste sa oboznámili s našim najaktuálnejším oznámením.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu