Trust Channel

TÜV SÜD Trust Channel

Kanál na oznámenie podozrení zneužívania spoločnosti TÜV SÜD

Kanál na oznámenie podozrení zneužívania spoločnosti TÜV SÜD

Compliance Whistleblower System: Systém na dodržiavanie a oznamovanie podozrení z porušovania predpisov

Za účelom získania informácií o akomkoľvek porušení predpisov, vám dávame do pozornosti internetový portál "TÜV SÜD Trust Channel”, ktorý môžu využiť interné a externé strany na podávanie hlásení. TÜV SÜD Trust Channel je dôverný a chránený portál určený pre zamestnancov TÜV SÜD a externé zúčastnené strany, na dôverné, a v prípade potreby aj na anonymné, vyjadrenie obáv z možného porušenia predpisov.

Pochybenia je taktiež možné nahlásiť priamo správnej rade alebo prostredníctvom manažérov organizácie pre dodržiavanie predpisov. Zamestnanci, ktorí nahlásili takéto zneužitie predpisov v TÜV SÜD, sú chránení pred sankciami akéhokoľvek druhu, pokiaľ sú hlásenia podané v dobrej viere. Hocikto, kto v dobrej miere nahlási možné porušenie, nemusí byť v TÜV SÜD zvýhodnený. Berte na vedomie, že úmyselné nahlásenie nepravdivých informácií je v mnohých krajinách zakázané zákonom. 

TÜV SÜD Trust Channel, ako systém dodržiavania predpisov, poskytuje všetkým zamestnancom a externým zúčastneným stranám, bezpečný mechanizmus pre nahlasovanie porušenia predpisov viacjazyčným a anonymným spôsobom. TÜV SÜD Trust Channel môžu využívať zamestnanci a manažment, taktiež zákazníci, dodávatelia a iné zúčastnené strany. Systém TÜV SÜD Trust Channel je riadený dodávateľom tretej strany. Všetky uvedené dáta v hláseniach sú uchovávané v zabezpečených serveroch výhradne spoločnosti TÜV SÜD.

Viac informácií týkajúcich sa nahlasovania podnetov, nájdete na domovskej stránke TÜV SÜD Trust Channel na zabezpečenom serveri: https://www.bkms-system.com/tuvsud-e

Získajte viac

Vybrať lokalitu