Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Etický kódex

TÜV SÜD sa zaväzuje dodržiavať etický kódex

Code of Ethics Bez etických zásad v súkromných či firemných záležitostiach by nebola možná trvalá existencia a ďalší rozvoj modernej spoločnosti. Ich dodržiavanie je principiálne nielen v podnikaní, ale tvorí aj základ vzťahov medzi firmami a národnými ekonomikami.

Spoločnosť TÜV SÜD zaviedla etický kódex, ktorý jej vedúcim pracovníkom a zamestnancom ukladá povinnosť konať v súlade s etickými princípmi. "Zavedením tohto kódexu chceme potvrdiť našu snahu spoľahlivo plniť záväzky voči našim klientom aj spoločnosti," deklaruje správna rada spoločnosti vo svojom vyhlásení pri príležitosti schválenia etického kódexu.

Za účelom získania informácií o akomkoľvek porušení predpisov, vám poskytujeme internetový portál "TÜV SÜD Trust Channel", ktorý môžu využiť interné a externé strany na podávanie hlásení. TÜV SÜD Trust Channel je dôverný a chránený portál, určený pre zamestnancov TÜV SÜD a externé zúčastnené strany, na dôverné, a v prípade potreby aj na anonymné, vyjadrenie obáv z možného porušenia. 

 

etický kódex TÜV SÜD definuje rôzne zásady, napríklad:

  • TÜV SÜD pôsobí po celom svete v súlade s miestnymi a medzinárodnými zákonmi, predpismi a normami.
  • Zamestnanci hlásia interné porušenia tohto etického kódexu svojim nadriadeným.
  • Špecializovaný pracovník na pozícii Chief Compliance Officer pomáha vedúcim pracovníkom riešiť zistené porušenia etického kódexu. Zamestnanci či obchodní partneri môžu tiež kontaktovať externých ombudsmanov, ktorí sú k dispozícii po celom svete. Tí sú viazaní prísahou zachovávať mlčanlivosť a anonymitu.
  • Nikto nesmie byť dodržiavaním etického kódexu TÜV SÜD poškodený.
  • Zamestnanci sú neustále informovaní a školení v otázkach etického konania v ich bežnej práci.
  • TÜV SÜD odmieta neetické obchodné praktiky a vykonáva svoju činnosť bez korupcie a úplatkárstva.

Stiahnuť etický kódex TÜV SÜD v angličtine

Stiahnuť etický kódex TÜV SÜD v slovenčine

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa