Career stats

Internal clinician - heart surgeon

Job ID 133471

Job ID 133471

 • Ukrainian language

  Ідентифікаційний номер роботи 133471: ЛІКАР-СПЕЦІАЛІСТ З ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ — КАРДІОХІРУРГ

  З 1866 року ми захоплюємося технологіями та безпекою. Інновації мають значний вплив на наше життя. Ми щодня дбаємо про безпеку людей і суспільства та формуємо довіру до нових технологій. Ми виступаємо частиною прогресу. Ми консультуємо, тестуємо, сертифікуємо. Ми діємо за переконанням, формуємо завтрашній світ вже сьогодні - задаємо тон. Ми беремо майбутнє у свої руки. Ми, «ТЮФ ЗЮД» (TÜV SÜD), це — 25 000 співробітників у 1000 офісах по всьому світу.

  Компанія «ТЮФ ЗЮД Продакт Сервіс ГмбХ» (TÜV SÜD Product Service GmbH) активно працює у галузі тестування, оцінки та сертифікації споживчих товарів, промислової та медичної продукції стосовно ризиків, якості та зручності використання. Компанія є однією з провідних німецьких випробувальних компаній у своєму секторі та є невід’ємною частиною глобальної мережі підрозділу обслуговування продуктів групи TÜV SÜD.

  Також приймаються ініціативні резюме лікарів-спеціалістів з внутрішніх хвороб за такими дисциплінами:

  • Нефрологія
  • Урологія
  • Гінекологія
  • Онкологія
  • Радіологія
  • Дерматологія
  • Анестезіологія

  Ми пропонуємо:

  • Працевлаштування за трудовим договором (на умовах повної/часткової зайнятості).
  • Доступ до пакета пільг для працівників (включно з медичним обслуговуванням, страхуванням життя, абонементами на заняття спортом та культурні заходи, спільним фінансуванням для вивчення мови та дозвілля).
  • Можливість отримати цінний досвід роботи.
  • Роботу в групі фахівців компанії, що займає вагому позицію на ринку.
  • Доброзичливу робочу атмосферу.
  • Необхідні робочі інструменти.

   

  Обов’язки:

  • Оцінка клінічних експертиз у межах оцінки технічної документації відповідно до вимог, викладених у Регламенті про медичні вироби (MDR).
  • Підготовка звітів про недоліки у разі невідповідності вимогам MDR.
  • Внутрішній клінічний референт з питань взаємодії з іншими відділами, що пропонує підтримку та тісний обмін думками з колегами.
  • Підтримка у розробці внутрішніх документів з викладенням позиції для певних (груп) медичних виробів для забезпечення та підтримання узгодженості оцінок клінічних експертиз у межах компанії TÜV SÜD.
  • Надання високоякісних, надійних та передбачуваних послуг у встановлений термін.
  • Додаткова підтримка під час клінічних аудитів виробників медичного обладнання як клінічний експерт (може потребувати певної кількості відряджень).
  • Додаткова можливість продовжувати медичну практику на неповний робочий день.
  • Можливість участі у медичних конференціях.

   

  Кваліфікаційні вимоги

  • Лікар із повною медичною освітою.
  • Чотири роки клінічної практики у галузі охорони здоров’я або суміжних галузях, зокрема два роки у галузі використання, розробки або тестування/оцінки медичних виробів або клінічних випробувань/досліджень або клінічної оцінки медичних виробів.
  • Досвід пошуку наукової літератури у медичному контексті.
  • Вільне володіння письмовою та усною англійською мовою, володіння німецькою мовою буде перевагою.
  • Інтерес до міжкультурної співпраці у міжнародній групі лікарів з різною медичною освітою та спеціалізацією.
  • Досвід роботи з програмним забезпеченням MS Office та програмами.
  • Відмінні організаційні та професійні комунікативні навички.

   

  Ідентифікаційний номер роботи: 133471

  Відділ: Клінічний центр підвищення кваліфікації (без вимог до гендерної приналежності претендента), PS-MHS-CCE-M

Place of work
Slovak Republic / Home Office

Contract type
Full-time

Starting date
ASAP

Salary
2 500 euro (depending on the experience of the candidate)
After training period, the total compensation package will increase by 30% to 40%


JOB DESCRIPTION AND RESPONSIBILITIES

Since 1866, we have been passionate about technology and safety. Innovations influence our lives in many ways. We are committed to the safety of people and society every day and create trust in new technologies. We are part of progress. We advise, we test, we certify. We act out of conviction, we are shaping the world of tomorrow today - we set the tone. We take the future into our own hands. We are TÜV SÜD - 25,000 employees at 1,000 locations worldwide.

TÜV SÜD Product Service GmbH is active worldwide in the testing, assessment and certification of consumer goods, industrial and medical products with regard to risks, quality and usability. The company is one of the leading German testing companies in its sector and is an integral part of the global network of the Product Service Division of the TÜV SÜD Group.

Speculative applications as an internal clinician are also welcome in the following disciplines:

 • Nephrology
 • Urology
 • Gynaecology
 • Oncology
 • Radiology
 • Dermatology
 • Anaesthesiology

 

We offer

 • Employment based on employment contract (Full-time / Permanent )
 • Access to employee benefits package (including medical care, life insurance, sports & culture card, co-financing for language learning and leisure)
 • Opportunity to gain valuable work experience
 • Work in a group of specialists in a company with established position on the market
 • Friendly working atmosphere
 • Necessary work tools

 

Responsibilities

 • Assessment of the Clinical Evaluations as part of Technical Documentation Assessments according to the requirements laid down in the Medical Device Regulation (MDR)
 • Preparation of Deficiency Reports in case of non-conformities with the requirements of the MDR
 • Internal clinical reference person as part of the interfaces with other departments offering support of and close exchange with colleagues
 • Support for developing internal position papers for certain (groups of) medical devices to ensure and maintain consistency of assessments of clinical evaluations within TÜV SÜD
 • Delivering high-quality, reliable and predictable services within appointed timeslots
 • Optional support during clinical audits of medical device manufacturers as clinical expert (might require a certain level of travel activity)
 • Optional possibility of continuing to practise medicine part-time
 • Possibility of attending medical conferences

 

Qualifications: 

 • Physician with completed Medical Degree
 • Four years clinical practice in health care services or related sectors including two years in usage, development or testing/evaluation of medical devices or clinical study/investigations or clinical evaluation of medical devices
 • Experience with scientific literature searches in the medical context
 • Fluent in written and spoken English, German is a plus
 • Interest in intercultural cooperation in an International Team of Clinicians with different medical backgrounds and specialisations
 • Experienced in handling MS Office applications and programs
 • Excellent organizational and professional communication skills

   

EMPLOYEE PERKS, BENEFITS

 • employment in a large international company
 • pleasant working environment, professional approach of colleagues
 • space for self-realization, personal growth, further education and training
 • wide range of benefits - salary bonuses, language courses, Sick days, employer's contribution to pension savings

Language skills:

 • English - Advanced (C1)
 • Highly proficient in spoken and written English. German language knowledge is a plus.

Other knowledge:

Mcrosoft Excel - advanced
Microsoft Word - advanced
Microsoft Outlook - advanced
Microsoft PowerPoint - basic

Number of years of experience:
4


INFORMATION ABOUT THE SELECTION PROCESS

Please send your CV in Slovak and English language. We will only contact selected candidates for a personal interview. We thank all the candidates for their interest in working for our company.

The basic salary and possibility of increase will be the subject of a personal interview depending on the professional experience and experience of the applicant. It is possible to work from home or from any of our branches e.g. Košice, Bratislava, Banská Bystrica, Nitra.

By sending your CV, motivation letter and other appendices related to the selection procedure, you give TÜV SÜD Slovakia sro, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, e-mail: [email protected], IČO: 35852216, responsible person (DPO): Ing . Katarína Matejčíková, e-mail: [email protected], consent to the processing of your personal data listed in the CV and the application for admission and other attachments related to the application for employment for the purposes of selection and registration in the internal database of candidates for employment in our company.
This consent is voluntary and is valid until revoked, but no longer than two years from its provision or until the date of signing the relevant employment contract / agreement on work performed outside the employment relationship with TÜV SÜD Slovakia s.r.o .., after this period they will be immediately liquidated.
The consent can be revoked at any time by sending a written revocation of the consent to the address of the registered office of TÜV SÜD Slovakia s.r.o .: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava. The validity of the processing of personal data on the basis of this consent before the withdrawal of the consent remains unaffected.
At the same time, we inform you that according to § 19 par. 2 letter b), c) and d) of Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain laws, you have the right to request from TÜV SÜD Slovakia s.r.o. access to your personal data, the right to correct, delete and restrict the processing of your personal data, the right to object to the processing of personal data, the right to the transfer of personal data and the right to file a complaint (motion to initiate proceedings under Section 100 of Act No. 18/2018 Coll. z.) to the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, with its registered office at Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, or to contact the Office via its website www.dataprotection.gov.sk.
The job seeker is responsible for the accuracy and veracity of the personal data provided to TÜV SÜD Slovakia s.r.o..


Send us your CV to [email protected]

Získajte viac

Vybrať lokalitu