Konferencia Mobilita na Slovensku

Konferencia: Mobilita na Slovensku

Live stream - poobedný program

Live stream - poobedný program

 

 • Poobedný program BLOK 1 - Skúšanie a schvaľovanie vozidiel

  13:30 - 14:00 EURO 7 Z POHĽADU VÝROBCU, František Plát - ŠKODA AUTO

  Každá zmena právnych predpisov prináša veľké výzvy, najmä pre vývojové oddelenia výrobcov vozidiel. Návrhy normy EURO 7, ktoré postupne zverejňovali expertné skupiny, Európska komisia, Európsky parlament a Európska rada, predstavovali širokú škálu možností, ktorých vplyv museli výrobcovia automobilov neustále vyhodnocovať. Hoci základný text normy už bol ratifikovaný, mnohé podrobnosti sa ešte musia spresniť vo vznikajúcich vykonávacích aktoch. Prezentácia predstaví hlavné zmeny v porovnaní so súčasnou normou EURO 6 s posúdením dôsledkov na vývoj a schvaľovací proces vrátane technických súvislostí a otvorených bodov.

  14:00 - 14:30 EURO 7 Z POHĽADU SKÚŠOBNE, Jaroslav Ježek - TÜV SÜD Czech

  Nová emisná norma EURO7 kladie požiadavky nielen na výrobcu, ale i na technické vybavenie laboratórií pre účely vykonávania skúšok a zaistenie homologačnej podpory pre výrobcu. Naviac, detaily skúšobných postupov sú z veľkej časti obsahom až momentálne vznikajúcich vykonávacích nariadení. Cieľom prednášky bude predstaviť detaily k tejto téme.

  14:30 - 15:00 BLÍŽIACE SA DOPREDAJE KONČIACICH SÉRIÍ VOZIDIEL, Ján Javorčík - MD SR, ŠDÚ

  Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti vozidiel druhej generácie (GSR2) zavádza ako povinné viaceré bezpečnostné systémy, ktoré sú rozdelené do viacerých etáp. Etapa B vstupuje do platnosti 7. júla 2024, od kedy platí zákaz prvej evidencie vozidiel, ak nové vozidlá neplnia niektoré technické požiadavky stanovené regulačnými aktmi  ako napríklad čelný náraz v celej šírke vozidla, bočný náraz do stĺpa, náraz zozadu, výstraha pred zrážkou s chodcami a cyklistami, systém na detekciu bicyklov v mŕtvom uhle, zdokonalený systém núdzového brzdenia , systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, signál núdzového brzdenia, systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti a podobne. Po 7. júli 2024 už bude možné prvýkrát evidovať vozidlá, ktoré tieto technické požiadavky neplnia už len výnimočne, a to len vtedy ak bol týmto vozidlám povolený dopredaj skladových zásob končiacich sérii vozidiel.

  15:00 - 15:30 UPOZORŇOVANIE NA ROZPTÝLENOSŤ VODIČA, Martin Hron - TÜV SÜD Czech

  Požiadavky nariadenia o všeobecnej bezpečnosti (GSR2) sa do veľkej miery prejavia pri novo registrovaných vozidlách do polovice roka 2024, ale niektoré sofistikovanejšie systémy majú dlhšie prechodné ustanovenia, ktoré sa predlžujú až do roku 2026. Jedným z týchto inovatívnych prvkov, ktorý v súčasnosti vyvíjajú a overujú mnohí výrobcovia, je tzv. pokročilý systém varovania pred rozptýlením vodiča (ADDW). Opis validačných a schvaľovacích testov bude súčasťou tohto dokumentu.

  15:30 - 16:00 COFEE BREAK

  16:00 - 16:30 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V AUTOMOTIVE PODĽA PREDPISU EHK OSN č. 155, Karel Jansky - TÜV SÜD Czech

  Štruktúra nariadenia so základným rozdelením na časti. a) procesné, t. j. systém riadenia kybernetickej bezpečnosti (CSMS), b) technickú časť týkajúcu sa typového schvaľovania a c) priebežnú časť týkajúcu sa oznamovacích povinností. Prepojenie medzi nariadením, výkladovým dokumentom a normou ISO/SAE 21434. Kľúčové aspekty kybernetickej bezpečnosti, prepojenie kybernetickej bezpečnosti s ostatnými oblasťami vývoja, najmä s aktualizáciami softvéru a funkčnou bezpečnosťou. Doplnené o typické zraniteľnosti a príklady dobrej praxe.

  16:30 - 16:50 PRICHÁDZA NOVÁ KATEGÓRIA U, Ľubomír Moravčík - MD SR, ŠDÚ

  Nová kategória U sa zavádza pre necestné pojazdné stroje. Necestné pojazdné stroje sú rozsiahlou kategóriou strojov vybavených prostriedkami na vlastný pohon. Tieto stroje sa používajú pravidelne v určitých odvetviach alebo na konkrétne účely, napríklad sa používajú ako stavebné, poľnohospodárske, lesné, záhradné, komunálne alebo manipulačné zariadenia. Na úrovni EÚ je harmonizovaných viacero technických aspektov necestných pojazdných strojov (napr. bezpečnosť strojov, elektromagnetická kompatibilita, emisie hluku počas práce stroja, výfukové emisie), ale harmonizácia na prevádzku týchto strojov v cestnej premávke absentovala. Novou kategóriou U sa tak vyplní medzera v právnych predpisoch EÚ v oblasti schvaľovania vozidiel na prevádzku v cestnej premávke.

  16:50 - 17:00 DIGITALIZÁCIA OSVEDČENÍ O ZHODE COC, Daniel Ondruška - IRIS IDENT

  Dôvod vzniku eCOC, ako a odkedy sa začne používať. Vytvorenie národných registrov osvedčení o zhode COC do ktorých zasielajú údaje o všetkých vyrobených vozidlách výrobcovia vozidiel. Schéma pre vzájomnú výmenu štruktúrovaných údajov v spoločnom elektronickom formáte.

  17:00 - 17:10 BOJ PROTI PODVODOM V OBLASTI PREDAJA VOZIDIEL, Nikola Trebulová - IRIS IDENT

  Priemerný vek vozidiel v našej krajine je 14 rokov, čo znamená potrebu venovania pozornosti oblasti overovania vozidiel.  S ohľadom na nekalé praktiky na trhu ojazdených automobilov Slovensko vybudovalo po vzore priekopníka z Európy svoj vlastný systém, s názvom Register prevádzkových záznamov vozidiel. Ten predstavuje účinný nástroj s cieľom eliminovania podvodov a ochrany záujmov spotrebiteľa. RPZV je informačný systém, ktorý centralizuje dôležité informácie o vozidle na jednom mieste. 

  17:10 - 17:30 VÝSKUM VPLYVU PREDNÉHO BRZDOVÉHO SVETLA NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY, Miloš Poliak - UNIZA

  Od októbra 2022 do augusta 2023 sa v žilinskom a trenčianskom kraji realizoval výskum predného brzdového svetla v reálnych podmienkach. Predné brzdové svetlo bolo namontované na 3072 vozidiel, ktoré spolu najazdili viac ako 38,24 miliónov kilometrov. Príspevok bude zameraný na skúsenosti vodičov a tiež ostatných účastníkov cestnej premávky súvisiace so zmenou bezpečnosti cestnej premávky spôsobené vplyvom predného brzdového svetla. Na základe výsledkov výskumu až 78% vodičov a 82% chodcov sú za všeobecné zavedenie predného brzdového svetla.

 • Poobedný program BLOK 2 - Kontroly vozidiel

  13:30 - 14:00 VYBRANÉ ZMENY V PRIPRAVOVANEJ SMERNICI O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU MOTOROVÝCH VOZIDIEL A PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL, Eduard Fernández - CITA

  Vystúpenie je zamerané na prehľad výziev pravidelných technických kontrol vozidiel a možnosti ich riešenia z pohľadu legislatívy a regulácie.

  14:00 - 14:30 MERANIE POČTU ČASTÍC, Lenďák/Králik - SEKA

  Príspevok bude zameraný na meranie častíc PN vznetového motora ako nový progresívny spôsob vyhodnotenia emisného stavu vznetového motora, ktorý je vybavený filtráciou pevných častíc vo výfukových plynoch. V príspevku sa budeme snažiť ozrejmiť akým spôsobom sa bude meranie vykonávať, vyhodnocovať a najčastejšie nedostatky a zistenia z krajín, kde je meranie častíc už zavedené. Počas prednášky predstavíme aj meracie zariadenie s príslušenstvom, ktoré je potrebné na správne vykonanie merania.

  14:30 - 15:00 MOBILNÁ APLIKÁCIA PRI KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA, Marian Rybiansky - TESTEK

  Príspevok predstavuje mobilnú aplikáciu mSTK (mPTI) určenú pre technické kontroly vozidiel. Aplikácia bola vyvinutá v spolupráci spoločnosti TESTEK, a.s., technickej služby (centrálnej organizácie) technickej kontroly a znaleckej organizácie v Slovenskej republike, s Ústavom automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na slovenských STK je používaná od roku 2020, mobilný telefón s touto aplikáciou (doplnený o bluetoothovú jednotku ELM327) plní funkciu čítačky palubnej diagnostiky OBD vrátane načítania dát z palubného zariadenia na monitorovanie spotreby paliva a/alebo energie – OBFCM a meradla spomalenia pri jazdnej skúške bŕzd. Okrem Slovenska sa aplikácia v lokalizovanej verzii používa na STK v Belgicku (spoločný projekt s belgickými organizáciami GOCA Vlaanderen pre Flámsko a ACT pre región Brusel) a v rokovaní je predaj jej licencie a vývoj pre ďalšie krajiny. V príprave je rozšírenie aplikácie o nové funkcie, napr. možnosť pripojenie snímačov ďalších fyzikálnych veličín, kontrola funkčnosti núdzového volania eCall či rozšírenie možnosti použitia na ďalšie kategórie vozidiel

   

  15:00 - 15:30 SÚČASNÉ TECHNICKÉ MOŽNOSTI KONTROLY ELEKTROMOBILOV, Radovan Novanský - HOMOLA

  Nástup elektromobility je výzvou aj pre spoločnosť Homola, s.r.o., ako dodávateľa autoservisnej techniky. Nástup elektrických vozidiel si vyžaduje aj nové prístupy v oblasti servisu a kontrol elektrických vozidiel. V príspevku budú predstavené technologické prvky určené pre servis elektrických vozidiel a taktiež pre ich kontrolu v    rámci pravidelných technických kontrol.

  15:30 - 16:00 COFEE BREAK

  16:00 - 16:30 FAKTORY NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚCE KVALITU ČINNOSTI TECHNIKOV TK, Juraj Hudec - MD SR, OKŠDD

  Keďže základným prvkom TK je technik, ktorý je ľudskou bytosťou so všetkými ľudskými vlastnosťami, ktoré sa priamo podpisujú pod jeho prácu, technici TK predstavujú v procese výkonu TK zároveň aj najslabší článok. Kvalitu činnosti technikov TK môžu negatívne ovplyvňovať rôzne objektívne aj subjektívne faktory. Tie objektívne vytvárajú predpoklady pre činnosť technikov TK, tie subjektívne pôsobia priamo na ich činnosť, resp. sa môžu aj vzájomne dopĺňať alebo podmieňovať. V príspevku bude okrem iného analyzovaná miera subjektivity a technológie v činnosti technikov TK a tým zadefinovanie priestoru na pôsobenie objektívnych a subjektívnych faktorov na kvalitu ich činnosti, analyzovaný vplyv vzdelania technikov TK na vybrané negatívne ukazovatele, prezentované výsledky prieskumu o vzdelávacom systéme technikov TK, o ovplyvňovaní TK majiteľmi STK a výsledky prieskumu o ovplyvňovaní TK technikmi TK.

   

  16:30 - 16:50 SYSTÉM KONTROLY ORIGINALITY NA SLOVENSKU A JEHO SMEROVANIE DO BUDÚCNOSTI, Ján Koiš - IRIS IDENT

  Zisťovanie stôp neoprávneného zásahu do identifikátorov vozidla, jeho konštrukcie a dokladov.  Kontrola originality overuje stav spôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke prostredníctvom rôzneho technologického vybavenia a informačných systémov. Predstavuje účinný mechanizmus na odhalenie podvodov ešte pred registráciou vozidla.

  16:50 - 17:30 ODBORNÝ DOZOR NAD TECHNICKÝMI A EMISNÝMI KONTROLAMI, Jaroslav Olexa - TESTEK, Martin Imre - SEKA, Juraj Hudec - MD SR, OKŠDD

  Stručné zhodnotenie výsledkov odborného dozoru nad výkonom technických a emisných kontrol za uplynulé obdobie.

Získajte viac

Vybrať lokalitu