nestrat-pracu

Nestrať prácu - vzdelávaj sa v TÜV SÜD Akadémii

Zhodnoťte vaše vedomosti prostredníctvom profesionálneho školenia

Zhodnoťte vaše vedomosti prostredníctvom profesionálneho školenia

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je financovaný prostredníctvom Úradu práce. Do projektu sa môžu zapojiť zamestnanci firiem a fyzické osoby, ktorí sa chcú vzdelávať a zvýšiť svoju kvalifikáciu. S našimi odbornými kurzami Vám v rámci projektu pomôžeme prácu nestratiť, prípadne sa udržať na trhu práce.

 

Postup pri podaní žiadosti:

  1. Záujemca o vzdelávanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje.
  2. Záujemca, ktorý je v súčasnosti zamestnaný, sa zaregistruje na miestne príslušnom Úrade práce a podá Žiadosť záujemcu o zamestnanie a sprostredkovanie vhodného zamestnania.
  3. Po výbere konkrétneho školenia, žiadateľ vyplní Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie a kontaktuje poskytovateľa vzdelávania pre vyplnenie 2. časti tejto Žiadosti.
  4. Vyplnenú Žiadosť podá na miestne príslušnom ÚPSVaR najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania.

Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Stiahnite si žiadosť

 

4 Kroky k novým vedomostiam

Ponuka kurzov:

elearning

E-learning

Vzdelávanie e-learningovou formou

Zistiť viac

quality

Kvalita

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, ISO37301, ...

Zistiť viac

safety

Bezpečnosť na pracovisku

BOZP, OPP, OŽP, ISO 45001, SCC

Zistiť viac

infosec

Informačná bezpečnosť

Kurzy v oblasti informačnej bezpečnosti, GDPR, BCMS, ...

Zistiť viac

cybersecurity

Kybernetická bezpečnosť

Kurzy a certifikačné skúšky v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zistiť viac

ISO 37001

Boj proti korupcii

ISO 37001, Ochrana oznamovateľov, ISO 37301

Zistiť viac

personal

Certifikácia personálu

SCC, NDT, detské ihriská, ATEX, ...

Zistiť viac

energy

Energetika a životné prostredie

ISO 14001, ISO 50001, EMAS

Zistiť viac

automotive

Automotive

IATF 16949, TISAX, FMEA, 5xWHY, APQP, SPC

Zistiť viac

ndt

NDT

Vzdelávacie aktivity v oblasti nedeštruktívneho skúšania.

Zistiť viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu