Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Audítor kybernetickej bezpečnosti

Odborná skúška

Audítor kybernetickej bezpečnosti

Odborná skúška pre certifikáciu osôb v oblasti Audítora kybernetickej bezpečnosti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 1 vyhlášky NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora.

Odborná skúška je vykonávaná formou písomného testu obsahujúceho 100 otázok (v časovom rozsahu 150 min) zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem o podmienkach výkonu činnosti audítora a o bezpečnostných opatreniach v kybernetickej bezpečnosti (kapitola 3.2 Certifikačnej schémy NBÚ SR).


Rozsah a termíny skúšok:

 • 9.4.2021 o 9:00 hod. (do cca 14:00 hod.) (zaslanie prihlášky a dokladov najneskôr 23.3.2021) 
 • 28.5.2021 o 9:00 hod. (do cca 14:00 hod.) (zaslanie prihlášky a dokladov najneskôr 11.5.2021)
 • 24.9.2021 o 9:00 hod. (do cca 14:00 hod.) (zaslanie prihlášky a dokladov najneskôr 7.9.2021)
 • 26.11.2021 o 9:00 hod. (do cca 14:00 hod.) (zaslanie prihlášky a dokladov najneskôr 9.11.2021)

V závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacimi platnými opatreniami, sa môže odborná skúška konať aj na diaľku (online). O spôsobe konania skúšky (prezenčne alebo na diaľku) bude informovať pozvánka na skúšku odoslaná na e-mailovú adresu žiadateľa na základe prijatej a zaregistrovanej prihlášky.


Požiadavky na účastníka

Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem o podmienkach výkonu činnosti audítora a o bezpečnostných opatreniach v kybernetickej bezpečnosti (kapitola 3.2 Certifikačnej schémy NBÚ SR).


Aké doklady sú Potrebné ku skúške?

Na skúšku je potrebné priniesť nasledujúce doklady:

 • občiansky preukaz (prípadne iný doklad totožnosti),
 • doklady potvrdzujúce splnenie požiadaviek na úroveň vzdelania a prax žiadateľa o certifikáciu osôb v oblasti Audítor kybernetickej bezpečnosti podľa prílohy č. 1, kap. 1. „Všeobecné požiadavky“ vyhlášky  NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora - maturitné vysvedčenie, diplom, životopis s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu, medzinárodný certifikát z oblasti auditu informačných systémov, zoznam vykonaných auditov s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • Zaheslované skeny vyššie uvedených dokladov spolu s prihláškou je potrebné poslať najneskôr 17 dní pred termínom skúšky na e-mailovú adresu: [email protected]. Heslo pre zásielky poslať na telefónne číslo: +421 903 580 019. Ak sa preskúmaním vašich dokladov potvrdí, že spĺňate predpoklady na výkon činnosti audítora kybernetickej bezpečnosti, zašleme vám na vašu e-mailovú adresu pozvánku na skúšku. 
 • V prípade prezenčnej skúšky je potrebné priniesť na skúšku originály vyššie uvedených dokladov k nahliadnutiu.
 • V prípade skúšky na diaľku platia pokyny uvedené v Pozvánke na skúšku.
 • doklad o zaplatení poplatku za vykonanie odbornej skúšky podľa cenníka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na účet TÜV SÜD Slovakia číslo účtu IBAN: SK1511110000001092509000, variabilný symbol.

PRIHLÁŠKA NA VYKONANIE ODBORNEJ SKÚŠKY AUDÍTORA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

STIAHNUŤ PRIHLÁŠKU

Vyplnenú a podpísanú prihlášku priložte k registrácii.


Certifikát audítora kybernetickej bezpečnosti

Účastník školenia získa certifikát Audítora kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Certifikát je výlučne vydávaný pre vyškolených účastníkov, ktorí úspešne zvládnu písomný test.

 

 • PROGRAM SKÚŠKY

  9:00 - 9:30 hod. – kontrola dokladov na skúšku
  9:30 - 10:00 hod. – informácia o priebehu skúšky/skúšobný poriadok
  10:00 - 12:30 hod. – test
  12:30 - 13:30 hod. – vyhodnotenie testu
  12:30 - 13:30 hod.  obedňajšia prestávka pre kandidáta 
  13:30 - 14:00 hod. – oznámenie výsledkov skúšky  a informácie z COO 

 • MIESTO KONANIA SKÚŠKY

  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. , Riaditeľstvo Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

  V závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacimi platnými opatreniami, sa môže odborná skúška konať aj na diaľku (online). O spôsobe konania skúšky (prezenčne alebo na diaľku) bude informovať pozvánka na skúšku odoslaná na e-mailovú adresu žiadateľa na základe prijatej a zaregistrovanej prihlášky.

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena skúšky:

  500,00 € bez DPH (600,00 € s DPH) / osoba.

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny skúšky - cena skúšky 425,00 € bez DPH (510,00 € s DPH) / osoba.

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov, ale aj celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa