Inšpekčné činnosti v oblasti ADR

Cestná preprava nebezpečných vecí

Cestná preprava nebezpečných vecí

TÜV SÜD Slovakia je oprávnená v zmysle ustanovení Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných materiálov (ADR), príslušnej akreditácie a na základe poverenia vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky vykonávať nasledovné činnosti:

 • schvaľovanie typu cisterien,
 • inšpekčnú činnosť (vstupné, periodické, medziperiodické a mimoriadne prehliadky),
 • označovanie cisterien.

Rozsah zariadení (cisterien) je nasledovný:

 • nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá) – kapitola 6.8 dohody ADR,
 • snímateľné cisterny – kapitola 6.8 dohody ADR,
 • cisternové kontajnery - kapitola 6.8 dohody ADR, (vrátane vymeniteľných cisternových nadstavieb),
 • podtlakové cisterny na odpad – kapitola 6.10 dohody ADR.

Schvaľovanie typu cisterien

V zmysle bodov 6.8.2.3 ADR každý nový typ cisternového vozidla, snímateľnej cisterny, cisternového kontajnera, cisternovej vymeniteľnej nadstavby, prenosnej cisterny, batériového vozidla alebo kontajnerov MEGC musí mať osvedčenie potvrdzujúce, že prototyp cisterny je odborne posúdený a je vhodný na účely, na ktoré je určený a spĺňa konštrukčné požiadavky týkajúce sa výstroja a osobitné požiadavky príslušnej triedy prepravovaných látok.

Skúšky cisterien

Nesnímateľné a snímateľné cisterny, cisternové kontajnery, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a batériové vozidlá musia počas svojej životnosti prejsť viacerými druhmi skúšok a kontrol v stanovených lehotách. Tieto kontroly sú:

 • vstupná prehliadka pri výrobe každej cisternovej nádrže,

› Zariadenia vrátane ich vybavenia sa musia pred uvedením do prevádzky podrobiť vstupnej prehliadke, ktorá pozostáva z kontroly zhody so schváleným typom, kontroly konštrukčných vlastností, kontroly vonkajšieho a vnútorného stavu, skúšky tesnosti a kontroly funkcie výstroja a hydraulickej tlakovej skúšky.

 • periodická prehliadka pravidelne každých 5 rokov (cisternové kontajnery, kontajnery MEGC, prenosné cisterny) alebo 6 rokov (cisterny),

› Zariadenia a ich výstroj sa musia podrobiť periodickým prehliadkam v pevných intervaloch, ktoré pozostávajú z kontroly vonkajšieho a vnútorného stavu, hydraulickej tlakovej skúšky, skúšky tesnosti zariadenia s výstrojom a kontroly funkcie výstroja.

 • medziperiodická prehliadka pravidelne každých 2,5 roka (cisternové kontajnery, kontajnery MEGC, prenosné cisterny) alebo 3 roky (cisterny),

› Vykonáva sa v polovici intervalu medzi dvomi periodickými prehliadkami.

 • mimoriadna kontrola.

› Vykonáva sa ak v dôsledku opravy, konštrukčnej zmeny alebo nehody mohlo dôjsť k zhoršeniu bezpečnosti cisterny a jej výstroja.

Označovanie cisterien

Nesnímateľné a snímateľné cisterny, cisternové kontajnery, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a batériové vozidlá, musia byť schválené na prepravu príslušných látok a zároveň musia byť označené predpísaným spôsobom.


Máte otázky týkajúce sa ADR a prepravy nebezpečného materiálu? Kontaktujte nás cez formulár alebo nás kontaktujte priamo na [email protected].

 

Preskúmať

Inšpekčné činnosti ADR
Produktový leták

Inšpekčné činnosti v oblasti ADR

Preprava nebezpečných vecí

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu