Mechanik skrutkových spojov a Technik skrutkových spojov

Vďaka nám dokážete znížiť riziká a zvýšiť efektivitu vášho podnikania

Vďaka nám dokážete znížiť riziká a zvýšiť efektivitu vášho podnikania

Cieľom odbornej prípravy a certifikácie mechanika  skrutkových spojov  (MSS) a technika skrutkových spojov (TSS) je pripraviť a vyskúšať pracovníkov zhotovujúcich skrutkové spoje na zariadeniach pri montáži, výrobe a rekonštrukciách.

Prečo je potrebné absolvovať skúšku a mať certifikát?

Certifikát je doklad od Certifikačného orgánu osôb, ktorý potvrdzuje štandardizovaný rozsah vedomostí a zručností, stanovuje minimálny rozsah vedomostí, ktorý každý certifikovaný pracovník má. Je to dôkaz, že požadované vedomosti frekventant ovláda.

 

Ako to prebieha?

Certifikácia je v súlade s STN EN ISO/IEC 17024:2013 a v súlade s STN EN 1591-4, kde v rámci požiadaviek na výrobnú/montážnu organizáciu je uvedená požiadavka na používanie odborne spôsobilého personálu.

Žiadateľ absolvuje odbornú prípravu a splní požiadavky v rozsahu:

Úroveň certifikácie

Vzdelanie, rozsah školenia, prax a spôsob jej preukázania

(alternatívy predložených dokumentov)

Mechanik skrutkových spojov – základná úroveň

 

 • Ukončená ZŠ
 • Potvrdenie o absolvovaní školenia vo schválenom školiacom stredisku v rozsahu min. 6 hodín
 • Kvalifikačná skúška z praktickej a teoretickej časti

Mechanik skrutkových spojov – vyššia úroveň

 • uťahovanie hydraulickým uťahovačom
 • hydraulické uťahovanie momentom
 • výmenníky tepla a tlakové nádoby
 • Ukončenie SOU- technické zameranie
 • Absolvovanie základnej úrovne
 • Potvrdenie o absolvovaní školenia vo schválenom školiacom stredisku v rozsahu min. 4 hodín / oblasť 1 v prípade certifikácie vo viacerých oblastiach je možné skrátiť dobu školenia na polovicu
 • Kvalifikačná skúška z praktickej a teoretickej časti

Technik skrutkových spojov

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou – technického zamerania
 • Absolvovanie základnej úrovne
 • Absolvovanie všetkých úrovní, ktoré budú vykonávané na jeho pracoviskách
 • Potvrdenie o absolvovaní školenia vo schválenom školiacom stredisku v rozsahu 40 hodín
 • Potvrdenie o absolvovaní školenia vo schválenom školiacom stredisku v rozsahu min. 4 hodín / oblasť v prípade certifikácie vo viacerých oblastiach je možné skrátiť dobu školenia na polovicu
 • Kvalifikačná skúška z praktickej a teoretickej časti

 

Odborná príprava pozostáva z tém uvedených v STN EN ISO 1591-4 ako napr.:

Téma

Hlavná téma (dôkladné pochopenie)

Povedomie

Úroveň kvalifikácie

Druhy skrutkových spojov

 

X

MSS - základná kvalifikácia

Funkčnosť tesnenia

 

X

MSS - základná kvalifikácia

Druhy tesnení a ich vlastnosti

 

X

MSS - základná kvalifikácia

Vzťah medzi deformáciou skrutiek, silou pôsobiacou v skrutkách a napätím v tesnení

 

X

MSS - základná kvalifikácia

Bežné príčiny zlyhania skrutkových spojov

 

X

MSS - základná kvalifikácia

Strata(úbytok) sily pôsobiacej v skrutke a následky

 

X

MSS - základná kvalifikácia

Aplikované a zvyškové sily pôsobiace v skrutkách

 

X

MSS - základná kvalifikácia

Všeobecné zdravotné a bezpečnostné opatrenia

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Bezpečná demontáž spoja

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Príprava tesniacich plôch

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Zisťovanie vád a nedostatkov

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Súososť tesniacich plôch a rovnomernosť medzier

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Skladovanie, manipulácia, príprava a montáž tesnenia

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Vplyv trenia závitu na silu pôsobiacu v skrutke pri použití uťahovacieho momentu

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Význam použitia stanoveného závitového maziva

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Spôsoby uťahovania skrutiek a ich relatívna presnosť

 

X

MSS - základná kvalifikácia

Nutnosť stanovenia postupov uťahovania skrutiek

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Postupy uťahovania skrutiek

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Trieda tesnosti

 

X

MSS - základná kvalifikácia

Požiadavky na splnenie triedy tesnosti

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Uťahovanie ručným uťahovacím momentom

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Údržba a kalibrácia ručne ovládaných momentových kľúčov

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Požiadavky na hydraulické uťahovanie momentom a hydraulickým uťahovákom

 

X

MSS - základná kvalifikácia

Potvrdenie opätovnej prevádzkovej schopnosti spoja

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Záznam o vykonaných prácach

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Hlásenie o odchýlkach alebo nepravidelnostiach

X

 

MSS - základná kvalifikácia

Monitorovanie emisií a riešenie netesností

 

X

MSS - základná kvalifikácia

 

Požiadavky na rozsah školenia:

 1. všetky typy skrutkových spojov v tlakových zariadeniach, s ktorými sa MSS stretávajú na pracovisku;
 2. ak MSS budú pracovať na rôznych pracoviskách, pokrytie najčastejšie sa vyskytujúcich skrutkových spojov;
 3. komplexné pochopenie skrutkových spojov v tlakových zariadeniach;
 4. témy na povedomie - MSS a TSS musí pochopiť technické princípy;
 5. témy na pochopenie - MSS a TSS musia témy pochopiť dokonale.

 

 

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu