Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

ISO 3834

Certifikácia systémov manažérstva kvality pri zváraní

Čo je ISO 3834?

Norma vo svojich ustanoveniach špecifikuje požiadavky na proces zvárania. Zváranie sa vo veľkom rozsahu využíva v priemyslovej výrobe a v mnohých podnikoch zastáva kľúčové postavenie medzi výrobnými technológiami.

S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zabezpečiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly. Z pohľadu zákazníkov a zainteresovaných strán sa potom jedná o podstatnú časť systému manažérstva, pretože nedodržanie požiadaviek na proces zvárania môže mať ďalekosiahle dôsledky na zdravie, majetok a ekológiu.

Z pohľadu certifikácie procesu zvárania existujú dve možnosti, ako tento certifikát získať. Prvá možnosť je certifikácia systému manažérstva podľa ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2. Druhou možnosťou je certifikácia bez väzby na ISO 9001 a v tomto prípade je možné použiť normy ISO 3834-2 alebo ISO 3834-3, príp. aj ISO 3834-4.

Pre koho je certifikácia podľa ISO 3834 určená?

Požiadavky noriem ISO 3834 sú všeobecne použiteľné pre výrobné organizácie, predovšetkým v:

  • kovospracujúcom priemysle
  • výrobe strojov
  • výrobe dopravných prostriedkov
  • stavebníctve

Prínosy certifikácie podľa ISO 3834

  • možnosť uplatniť svoje výrobky v oblastiach, kde sa napĺňanie ISO 3834 vo výrobe stáva základnou podmienkou výberových konaní (napr. oblasť tlakových zariadení, stavebných oceľových konštrukcií a pod.)
  • získanie nástroja pre podporu napĺňania požiadaviek noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na zvárané konštrukcie
  • zvýšenie konkurencieschopnosti podniku
  • zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa