Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

ISO 37001

Certifikácia protikorupčného systému manažérstva

Korupcia je jedným z najčastejších problémov v celosvetovom meradle. Každoročne je viac ako 1 bilión dolárov zaplatený formou úplatku, následkom čoho je znižovanie kvality života, narastanie chudoby a znižovanie dôvery verejnosti.

Aj napriek snahe bojovať proti korupcii na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, zostáva naďalej závažným problémom. Práve preto medzinárodná organizácia ISO vyvinula nový štandard, ktorý pomáha organizáciám bojovať proti úplatkárstvu a podporovať etiku v podnikaní.

Nový štandard proti korupcii

Význam oddelenia Compliance ako firemnej funkcie a manažérskej disciplíny, kontrolujúcej súlad s vnútro firemnými nariadeniami, stále rastie. V posledných rokoch sa preto vyvinulo množstvo rôznych štandardov a koncepcií vzťahujúcich sa na túto problematiku.

Koncepcia moderných systémov riadenia compliance a boja proti korupcii s národnou a medzinárodnou platnosťou zohráva rozhodujúcu úlohu pre celý reťazec tvorby hodnôt spoločností.

Antikorruptions-Managementsystem (AKMS)

ISO 37001 berie do úvahy trend smerom k radikálnejšiemu prístupu proti korupcii a hospodárskej kriminalite. Norma opisuje systémy na predchádzanie problému s úplatkárstvom v organizáciách a spoločnostiach. S týmto novým štandardom môžete získať certifikát proti korupcii.

Samotné právne predpisy nepostačujú na riešenie problému medzinárodných dohôd. Práve jednotlivé organizácie sú zodpovedné za zastavenie podplácania a korupcie prostredníctvom cielených opatrení. Nová norma ISO 37001 podporuje rozvoj vhodnej firemnej kultúry a jej implementáciu.

High Level Standard pre jednoduchú integráciu

Podobne ako všetky normy systému riadenia, ISO 37001 je založená na štruktúre High Level Standard, a preto môže byť ľahko integrovaná do existujúcich systémov riadenia Compliance (CMS). Norma je založená na norme ISO 19600 s cieľom definovať holistický systém riadenia Compliance (CMS).

Výhodou normy ISO 37001 je jej flexibilita bez ohľadu na veľkosť a odvetvie spoločnosti, jej medzinárodnú porovnateľnosť a možnosť externej certifikácie.

Vytváranie dôvery prostredníctvom certifikácie

Organizácie môžu tento nástroj využiť na kritickú analýzu svojej súčasnej situácie a integrovať vhodné protikorupčné opatrenia do svojich existujúcich štruktúr a procesov. Konatelia zodpovedajúci tomuto štandardu a zabezpečujú udržateľný rast podnikania založený na overiteľných a správnych obchodných postupoch.

Aby ste sa mohli ako spoločnosť či inštitúcia kvalifikovať pre certifikáciu podľa normy ISO 37001, musí byť vykonaná séria opatrení na dosiahnutie súladu s predpismi. Napríklad implementácia protikorupčných stratégií a programov, zhodnotiť riziká podplácania prostredníctvom Due Dilligence a zaviesť proces krízového riadenia, ktorý zaisťuje správne zaobchádzanie v prípadoch dokázania korupčného konania.

Systémy popísané v norme na implementáciu takýchto opatrení pomáhajú organizáciám a spoločnostiam chrániť sa pred korupciou, identifikovať ju a dokázať ju už v počiatočnom štádiu. Certifikácia tiež poskytuje zainteresovaným stranám dôkazy o štandardnom dodržiavaní protikorupčného štandardu, ako aj fungujúcich systémov riadenia Compliance. Napriek tomu však nedokážeme garantovať účinok proti všetkým formám korupcie.


ISO 37001 a proces certifikácie v spolupráci s TÜV SÜD

Sme medzinárodne akreditovaný certifikačný orgán a ako spoločnosť disponujeme odbornými znalosťami a skúsenosťami na posúdenie protikorupčného programu vo vašej organizácii podľa požiadaviek normy ISO 37001. Audítori TÜV SÜD sú držiteľmi potrebných národných a medzinárodných akreditácií na vykonávanie auditov systémov manažérstva a preto zaistia, aby bol certifikačný proces ISO 37001 vykonaný s najvyššou mierou profesionality a v súlade s medzinárodnými smernicami a normami.

Okrem toho sú naši audítori povinní dodržiavať prísny kódex správania zakotvený v Etickom kódexe audítorov, ktorý vás i vašich zákazníkov uistí o našej úplnej nezávislosti a nestrannosti.

Po dokončení hodnotenia a certifikácie môžete na svojich webových stránkach, v brožúrach a komunikačných materiáloch zobrazovať certifikačnú značku TÜV SÜD ako dôkaz, že ste boli preverení dôveryhodnou treťou stranou. Certifikačná značka TÜV SÜD je široko uznávaná a rešpektovaná ako symbol kvality, bezpečnosti a udržateľnosti, pretože naše certifikáty predstavujú potvrdenie tretej strany od celosvetovo uznávanej organizácie.

  • Integrácia Compliance do systému prevádzkového manažérstva
  •  Viac právnej istoty prostredníctvom dôkazu o súlade so zákonnými požiadavkami
  • Lepšia interná a externá komunikácia
  • Zvyšovanie motivácie zamestnancov prostredníctvom jasne definovaných štruktúr a zodpovedností
  • Flexibilita a jednoduchšia adaptácia na nové okolnosti prostredníctvom transparentných procesov


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ISO 37001 alebo ISO 19600 a certifikácie vašej spoločnosti, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Preskúmať

ISO 37001
Produktový leták

ISO 37001

Certifikácia protikorupčného systému manažérstva

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa