audit

Získajte firmný audit do výšky 9600 €

Zlepšite interné procesy vo firme

Zlepšite interné procesy vo firme

Využite podporu Národného podnikateľského centra, ktorú môžete získať v oblasti firemného auditu, a to prostredníctvom voucheru až do výšky 9 600€. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Firemný audit poukáže na potencionálne hrozby v oblasti, ktorú si vyberiete. Výstupom sú návrhy riešení a návrhy na zlepšenie. Vybrať si môžete z rôznych oblastí okrem finančných a účtovných auditov.

Kto môže žiadať o podporu? malé a stredné podniky od 5 do 250 zamestnancov

Termín podania žiadosti: 30. 4. 2023

Suma: až do 9600 €

 

Audit by sa mal zamerať na existujúce činnosti vo firme. Ide o kontrolu a analýzu toho, čo vašej firme už máte zavedené - cieľom služby teda nie je vybudovať aktivity v niektorej z týchto oblastí od nuly ale pomôcť s ich vylepšením.

 

OBLASTI AUDITU

 

V prípade, že firmy žiadajú o audit marketingu je nevyhnutné, aby mali rozvinuté existujúce marketingové procesy a vedeli ich kvantitatívne na mesačnej báze identifikovať.

 

Aby ste získali voucher poukážku na úhradu auditu, bude nevyhnuté prejsť viacerými krokmi.

Prvým krokom je vyplniť Žiadosť nižšie a vypracovať k nej povinnú prílohu - Predpokladaný rozsah a odhad ceny auditu (vzor na stiahnutie). Pre hodnotenie vašej Žiadosti bude kľúčovou práve kvalita vypracovania tejto prílohy. Pre jej správne vyplnenie bude nevyhnutné, aby ste sami presne vedeli, na čo sa audit vo Vašej firme má zamerať. Preto odporúčame odkonzultovať obsah, rozsah a predpokladanú cenu auditu s niektorou z konzultačných firiem na slovenskom trhu. Do prílohy po konzultácii vyplníte želaný rozsah a predpokladanú cenu auditu a prílohu pripojíte k Žiadosti.

 

Vďaka konzultácii s ľubovoľnou expertnou firmou na trhu by ste mali vedieť popísať nielen konkrétnu oblasť auditu, ale tiež  predstaviť predpokladané metódy a aktivity, ktoré budú potrebné pre jeho realizáciu. Žiadosť neodosielajte, pokiaľ si nie ste istí, čo presne má byť predmetom auditu a ako sa audit má realizovať. Svoj plánovaný audit predstavíte schvaľovacej komisii osobne! 

 

Informácie o výzve, podmienky a žiadosť

Do Výzvy sa môžete zapojiť ak spĺňate tieto podmienky:

Pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji  Pre firmy so sídlom v inom kraji kraji

  • máte viac ako 3 roky od založenia,
  • procesy, ktoré sú predmetom auditu sú rozvinuté a je možné na nich vykonávať stanovenú expertízu,
  • máte dostatočné ľudské a časové kapacity pre realizáciu auditu.

Ak bude Vaša žiadosť schválená, bude ešte potrebné vybrať konzultačnú spoločnosť, ktorá audit vo Vašom podniku zrealizuje. V súvislosti s týmto výberom Vás bude čakať niekoľko administratívnych krokov, ktoré ale s našou pomocou určite zvládnete. Poskytneme Vám všetky dokumenty a postupy potrebné k tomu, aby ste si konzultačnú firmu vybrali. Ľubovoľný výber spoločnosti pre samotnú realizáciu auditu preto nebude možný. Vyberiete ju prostredníctvom jednoduchého prieskumu trhu.

 

Odporúčaný postup výberu konzultačnej spoločnosti si môžete dopredu prezrieť v tomto Postupe zadávania zákazky.

Služba je prednostne určená pre subjekty primárne založené na podnikanie (napr. obchodné spoločnosti, družstvá a živnostníkov).

 

Zdroj: Národné podnikateľské centrum

Získajte viac

Vybrať lokalitu