Safety Gauge 2017

Termeni si conditii

Termeni si Conditii Generale TÜV SÜD Romania in relatiile cu beneficiarii

1     Generalități, Domeniu de aplicare

1.1  Așa cum este prevăzut în actele constitutive ale sale, TÜV SÜD Romania execută servicii tehnice, în mod special sub forma opiniilor de expert, testelor, auditurilor și certificării sistemelor de management, determinării în laboratoare de măsurări și încercări, consultanței/ingineriei conceptuale, cursuri de pregătire specializată și dezvoltă servicii și produse aferente în domeniul noilor tehnologii (denumite în                   continuare „Servicii”).

1.2  Clientul va accepta „termenii și condițiile generale TÜV SÜD” (denumite în continuare „TCG”), precum și programul de plăți în vigoare la data lansării comenzii de Servicii. De principiu, TCG se aplica tuturor clienților, cu excepția situației în care legea prevede în mod imperativ altfel. Termeni și condiții suplimentare se pot aplica serviciilor oferite prin intermediul unui magazin online al TÜV SÜD.

1.3  Prezentele TCG se aplică în mod exclusiv. Orice alți termeni/alte condiții ale clientului care derogă, sunt contradictorii sau suplimentare față de prezentele TCG, vor deveni parte din contract numai dacă și numai în măsura în care TÜV SÜD Romania le-a aprobat în mod expres, în scris. Cerința aprobării se aplică în orice situație, chiar și dacă, spre exemplu, TÜV SÜD Romania furnizează Servicii către un client fără rezerve, având cunoștință despre termenii și condițiile generale contractuale ale respectivului client. Orice promisiuni sau declarații ale personalului TÜV SÜD Romania, ale experților autorizați sau ale altor persoane contractate de către TÜV SÜD Romania vor luate în considerare numai daca acestea sunt expres confirmate în scris de TÜV SÜD Romania.

1.4 Contractele individuale încheiate cu clientul pentru un anumit caz (incluzând condiții speciale, completări și schimbări) au prioritate fata de prezentele TCG.

2    Executarea contractului

2.1 Serviciile vor fi executate în conformitate cu legea în vigoare la momentul încheierii contractului, dacă nu s-a agreat altfel. TÜV SÜD Romania va avea dreptul apreciere discreționară rezonabilă asupra metodei sau tipului de investigație sau evaluare, cu condiția să nu existe prevederi contractuale scrise contrare sau prevederi legale imperative contrare. Nu poate fi atrasă răspunderea pentru corectitudinea programelor și a normelor de siguranță care au stat la baza efectuării testărilor și auditurilor, cu excepția situației în care s-a agreat altfel, în mod expres și în forma scrisă.

 2.2 TÜV SÜD Romania va avea dreptul să angajeze subcontractori pentru a executa comanda.

2.3 Obiectul activităților contractuale ce vor fi executate de către TÜV SÜD Romania va fi definit în forma scrisă la plasarea comenzii. Dacă în timpul derulării Contractului devine necesară orice extindere sau altă modificare a obiectului contractului, se va agrea asupra acesteia în prealabil și formă scrisă. În asemenea cazuri, clientul va avea dreptul de a se retrage din contract, dacă nu este de acord cu noile condiții. Cu toate acestea, clientul va plăti despăgubirea agreată, iar în cazul când nu a fost stabilită nicio sumă în acest sens, va plăti o remunerație corespunzătoare pentru activitățile executate până la intervenirea schimbărilor. TÜV SÜD Romania are dreptul de a reține produsul Serviciilor sale până la achitarea integrală a sumelor datorate.

3     Termene limită, încălcări grave, imposibilitatea executării

3.1  Orice termen limită de livrare sau executare indicat de TÜV SÜD Romania va fi considerat obligatoriu numai dacă este agreat în mod explicit în formă scrisă.

3.2  În caz de întârziere în executare, dacă clienții TÜV SÜD Romania acordă un termen limită suplimentar rezonabil pentru executarea obligațiilor, iar TÜV SÜD Romania - din vina sa - încalcă acest termen limită sau executarea obligațiilor nu mai este posibilă, atunci clientul are dreptul de a solicita rezilierea unilaterala a contractului și despăgubiri pentru neexecutarea obligațiilor în termen, în conformitate cu Codul civil roman.

Dacă nu se prevede altfel în mod expres, aceste despăgubiri sunt limitate la 1% pentru fiecare săptămână de întârziere și în total la 25% din prețul contractului. Orice alte pretenții pentru despăgubiri se vor aplica potrivit articolului 5 din prezentele TCG.

Încetarea contractului nu va aduce nici o atingere executării obligațiilor deja scadente la acea dată.

4     Garanții

4.1  Garanțiile emise de TÜV SÜD Romania acoperă numai Serviciile agreate explicit în scris conform Secțiunii 2.1 sau 2.3. Garanțiile care se referă la condițiile corespunzătoare și la buna funcționare a totalității ansamblurilor de care aparțin părțile auditate sau testate, trebuie deci excluse. În special, TÜV SÜD Romania nu își vă asuma responsabilitatea pentru proiectarea, materialele și construcția ansamblurilor examinate, cu excepția situației în care aceste elemente au fost incluse expres în contract. Chiar și în aceasta ultima ipoteză, garanția și răspunderea legala a producătorului și/sau a constructorului nu vor putea fi nici limitate și nici asumate de TÜV SÜD Romania.

4.2  Orice garanție data de TÜV SÜD Romania va fi inițial limitată de activități suplimentare care urmează a fi executate într-o perioadă de timp rezonabilă. Dacă asemenea activități suplimentare nu se execută, de ex. ar fi imposibile sau inacceptabile pentru client sau nejustificat refuzate sau întârziate de TÜV SÜD Romania, atunci clientul va avea dreptul, la alegerea sa, fie la reducerea prețului, fie la rezilierea unilaterală a contractului.

4.3  Cu excepția activităților care intră sub incidența legislației protecției consumatorului, oricare solicitare de activități suplimentare, reducere de preț sau reziliere a contractului, care nu fac obiectul unor termene de prescripție legale imperative mai mari, se vor prescrie după un an de la data începerii termenului legal de prescripție, cu excepția cazului în care TÜV SÜD Romania a ascuns intenționat defectul.

4.4  Orice cereri de refacturare a unor cheltuieli efectuate pentru repararea/înlocuirea unui produs nu vor fi afectate de prezentul articol.

5     Daune

5.1  Dacă nu se prevede altfel în prezentele TCG, inclusiv în prevederile de mai jos, TÜV SÜD Romania va răspunde pentru încălcarea obligațiilor în conformitate cu prevederile legale.

5.2 TÜV SÜD Romania va plăti daune, indiferent de temeiul legal, în cadrul răspunderii din culpă, în caz de intenție sau gravă neglijență. În caz de neglijență simplă, TÜV SÜD Romania vă răspunde doar (i) pentru daune cauzate de atingeri aduse vieții, corpului sau sănătății unei persoane, (îi) pentru daune cauzate de încălcarea semnificativă a unei clauze esențiale contractuale; în ultimul caz, răspunderea TÜV SÜD Romania este limitată la despăgubiri pentru prejudiciul care a putut fi prevăzut și tipic la data încheierii contractului.

5.3 Limitarea răspunderii prevăzută la Secțiunea 5.2 se aplică și în cazul încălcărilor de obligații de către sau în interesul persoanelor de care răspunde TÜV SÜD Romania conform legii și în cazul răspunderii personale a organelor de execuție, experților și alți angajați/contractori ai TÜV SÜD Romania. Limitarea nu se aplică în cazul în care TÜV SÜD Romania sau oricare altă persoană menționată anterior a ascuns în mod fraudulos un defect și nici în ceea ce privește reclamațiile întemeiate pe o garanție specială sau pe legislația privind răspunderea pentru produse.

5.4 În cazul reclamațiilor de daune care intră sub incidența legislației internaționale și naționale privind energia atomică, cauzate de manipularea și în mod special transportul substanțelor radioactive în baza autorizațiilor care permit TÜV SÜD Romania să execute asemenea activități în afara centralelor nucleare, TÜV SÜD Romania va fi răspunzătoare numai în limita sumei asigurate oficial în fiecare caz de daună. Orice reclamații întemeiate pe alte prevederi legale vor fi guvernate de Secțiunile 5.1-5-3.

5.5 Orice persoană formulează reclamații în baza prezentelor TCG va trebui, de îndată, să informeze în scris TÜV SÜD Romania despre orice potențial prejudiciu pentru care ar putea răspunde TÜV SÜD Romania.

5.6 În cazurile în care reclamațiile pentru daune sunt limitate conform prezentului articol, se vor prescrie după un an de la data începerii termenului legal de prescripție, cu excepția situației în care acestea sunt supuse unor termene de prescripție legale imperative mai mari.

5.7 În cazul în care TÜV SÜD Romania este răspunzătoare pentru daune cauzate de încălcarea obligațiilor contractuale astfel cum se prevede în prezentele TCG, răspunderea să vă fi limitata, în fiecare caz în parte la:

1,000,000.00 EUR pentru daune materiale,

500.000,00 EUR pentru pierderile economice.

5.8  În afara prevederilor de mai sus din prezentul articol, clientul este obligat să obțină o asigurare standard pentru daune directe și indirecte.

 

 

6     Termene de plată, prețuri și penalități

6.1  În afară de cazul în care s-a agreat un preț fix sau altă bază de calcul, Serviciile vor fi facturate în conformitate cu prețurile valabile la momentul executării. În absența unui plan valid de servicii și prețuri, necesarul contractual va trebui agreat de la caz la caz.

6.2  Se pot efectua plăți în avans și emite facturi de avans sau parțiale pentru Serviciile deja furnizate. Facturile parțiale nu trebuie desemnate că atare. Primirea unei facturi nu înseamnă că a fost facturată în totalitate comandă de TÜV SÜD Romania.

6.3  În afară de cazul când s-a agreat altfel, facturile emise în conformitate cu articolul 6.2. și/sau factura finală, vor fi scadente la plată în termen de maxim 7 zile calendaristice de la emitere, iar în cazul neplății, TÜV SÜD Romania vă fi îndreptățit să solicite penalități în valoare egală cu 0.5% pentru fiecare zi de întârziere. Dacă s-a agreat explicit în scris o altă perioadă de plată, clientul va fi notificat în cazul întârzierii la plată la expirarea acelei perioade, fără ca această notificare să modifice calculul perioadei de întârziere. Punerea în întârziere operează de drept conform art. 1523 Cod civil român, indiferent de transmiterea notificării.

6.4  Plățile vor face subiectul taxei pe valoare adăugată („TVA”), reglementată legal la momentul încheierii contractului. TVA vă fi specificată separat în factură.

6.5  Orice obiecție la facturare trebuie formulată în scris către TÜV SÜD Romania într-o perioadă de maxim 14 zile de la primirea facturii, cu specificarea motivelor, altfel facturile se consideră acceptate de client.

7 Forță majoră

7.1 În cazul în care oricare dintre părți este în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile către cealaltă parte integral sau parțial sau în termenul prevăzut din cauza unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil (eveniment de forță majoră), obligațiile parții afectate de evenimentul de forță majora vor fi suspendate pe toată perioada existenței evenimentului de forță majoră și în care persistă consecințele sale.

7.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de neexecutare sau executare necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații contractuale, în conformitate cu art. 1351 Cod civil.

7.3. Cu toate acestea, partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 14 zile, despre producerea evenimentului și durata estimată a suspendării obligațiilor sale.

7.4 Dacă evenimentul de forță majoră durează mai mult de în termen de 30 de zile de la prima notificare, ambele părți au dreptul să rezoluționeze/rezilieze contractul, fără posibilitatea vreuneia dintre părți de a pretinde daune interese.

8 Controlul exporturilor și embargouri

8.1 TÜV SÜD Romania nu este obligată să furnizeze Serviciile în termenul contractual dacă și în măsură în care asemenea Servicii ar putea avea ca efect încălcarea restricțiilor privind controlul exporturilor și embargourile. În asemenea cazuri, TÜV SÜD Romania consimte să notifice clientul în scris, de îndată, despre faptul că Serviciile ar putea să nu fie furnizate (impediment în executare).

8.2 În cazul în care TÜV SÜD Romania este împiedicată să execute în timp util Serviciile de necesitatea obținerii unor permise, licențe sau de desfășurarea unor alte proceduri oficiale impuse prin restricții în temeiul legislației privind controlul exporturilor și embargoul, termenele de livrare și executare agreate contractual intre TÜV SÜD Romania și client se vor extinde în mod corespunzător cu durata întârzierii cauzate de cele anterior prevăzute. În astfel de caz, TÜV SÜD Romania consimte să notifice clientul de îndată în scris despre întârziere.

8.3 Când impedimentul în executare prevăzut de art. 8.1 sau când întârzierea prevăzută de art. 8.2 durează mai mult de 6 luni de la data notificării inițiale a clientului de TÜV SÜD Romania, oricare dintre părți are dreptul să rezoluționeze contractul. În cazul contractelor cu executare succesivă, oricare dintre părți are dreptul să rezilieze contractul. Clientul nu va putea să solicite nicio pretenție suplimentară în temeiul art. 8.1 și 8.2, incluzând, dar fără a se limita la, pretenții de daune.

8.4 Clientul are obligația de a cunoaște restricțiile legale privind controlul exporturilor și embargoul care sunt în vigoare și își produc efectele la data utilizării sau solicitării Serviciilor funizate de TÜV SÜD Romania. Clientul are obligația de a obține orice permise sau licențe care trebuie emise de autoritățile competente, dacă și când este cazul. În cazul în care clientul încalcă restricțiile privind controlul exporturilor și embargourile, TÜV SÜD Romania are dreptul să rezolutioneze contractului. În cazul contractelor cu executare succesivă, TÜV SÜD Romania are dreptul să rezilieze contractul.

8.5 În măsură în care i se solicită, clientul are obligația să transmită către TÜV SÜD Romania, de îndată, oricare sau toate informațiile privind intenția, beneficiarul final și scopul utilizării Serviciilor furnizate de TÜV SÜD Romania, incluzând, dar fără a se limita la obligația emiterii sau obținerii a ceea ce se numește autorizația de utilizator final.

8.6 Clientul este de acord să despăgubească integral pe TÜV SÜD Romania împotrivă oricăror cereri care ar putea fi îndreptate împotrivă TÜV SÜD Romania de autorități sau alte terțe parti pe motive de încălcare intenționată sau din neglijentă a restricțiilor privind controlul exporturilor și embargourile de către client și se obligă să despăgubească TÜV SÜD Romania pentru și împotrivă oricărei și tuturor pierderilor, prejudiciilor sau cheltuilor cauzate de încălcare.

9     Secretul profesional, Copyright, Protecția datelor

9.1  TÜV SÜD Romania va avea dreptul să copieze și să arhiveze orice document scris care îi este transmis spre analiză și este important pentru executarea contractului.

9.2  În ce privește opiniile experților, rezultatele testelor, măsurătorile și alte documente sau produse ale muncii care sunt protejate de drepturi de autor, (denumite în continuare „Produs”), care sunt pregătite în scopul executării contractului, inclusiv în forma electronică sau de draft,  în scopul satisfacerii cerințelor contractuale, TÜV SÜD Romania va emite Clientului un drept de folosință simplu non-transferabil și non-sublicentiabil, dacă acesta este necesar pentru îndeplinirea contractului. Niciun alt drept nu este acordat sau transferat. Clientul va folosi Produsul doar în forma sa finală și neschimbată în vreun mod și numai în scopul prevăzut de contract. În special, clientul nu va schimba (procesa) sau folosi Produsul în afara afacerii sale și orice publicare sau reproducere a Produsului pentru scopuri de marketing, pe internet, sau prin orice altă formă de divulgare către terti va fi făcută numai cu acordul prealabil scris al TÜV SÜD Romania.

9.3  TÜV SÜD Romania, angajații săi, inginerii și experții contractați de TÜV SÜD Romania, nu vor divulga, folosi sau reproduce orice afacere, secret comercial, idee sau cirmustanță despre care TÜV SÜD Romania și persoanele anterior menționate iau cunoștință în timpul executării contractului.

9.4  TÜV SÜD Romania procesează date personale numai pentru îndeplinirea contractului și numai în scopurile permise. TÜV SÜD Romania folosește de asemenea sisteme automate de procesare a datelor în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) 679/2016. În timpul procesării datelor, TÜV SÜD Romania respectă toate măsurile de protecție a datelor aplicabile pentru a asigura securitatea datelor. Angajații TÜV SÜD Romania implicați în procesarea datelor își cunosc răspunderile legale și sunt supuși reglementărilor de protecție a datelor.

9.5  Clientul are obligația de informare a persoanelor vizate, precum angajați proprii și parteneri comerciali, ai căror date cu caracter personal se colectează pentru prestarea Serviciilor contractuale.

10   Jurisdicție, locul executării, legislația aplicabilă și notificări

10.1 Cu excepția cazului în care se prevede imperativ altfel prin lege, localitatea sediului social al TÜV SÜD Romania este agreată că domiciliu ales pentru soluționarea oricărei cereri de către oricare dintre părțile contractului.

10.2 Localitatea sediului social al TÜV SÜD Romania este locul executării oricăreia și tuturor obligațiilor care decurg din contract.

10.3 Relațiile Contractuale și toate celelalte rapoarte legale care decurg din acestea sunt exclusiv definite și guvernate în concordanță cu legile României, excluzând  prevederile referitoare la conflictul de legi și ale Tratatului European de Vânzări Internaționale de Bunuri (CISG), cu privire la care se agreează expres să fie excluse.

10.4 Comunicarea oricăror informații și/sau înscrisuri necesare derulării contractului se va realiza prin e-mail, fax sau poștă, la adresele înregistrate în contract sau agreate ulterior expres sau implicit. Daca clientul nu furnizează către TÜV SÜD Romania adresa de e-mail, se va considera valabilă orice adresă de e-mail înregistrată de client la Registrul Comerțului sau pe site-ul de afaceri al clientului.

10.5 Orice modificare intervenită în reprezentarea și/sau adresa unei părți contractante va deveni opozabilă celeilalte numai după comunicarea scrisă a acesteia

 

 

Pasii urmatori

Selectați locația dvs.