Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Kontroler jakości zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych

Cel szkolenia:

Zaznajomienie się z wymaganiami stawianymi przez normy oraz dokumentację towarzyszącą pracom w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych powłokami malarskimi oraz cynkowaniem ogniowym. Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru i obsługi sprzętu kontrolno-pomiarowego.

Przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia wymaganych kontroli oraz badań w procesie zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Profil uczestnika

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie badań w zakresie kontroli jakości w firmach wytwarzających zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi konstrukcje stalowe, konstruktorzy.

Program szkolenia

1.  Podstawy korozji metali – podstawowe definicje

2.  Metody ochrony przed korozją

3. Technologie nakładania farb i powłok metalowych, cynkowanie ogniowe

4. Podstawowe wymagania przygotowania konstrukcji do cynkowania

5. Zalecenia dotyczące projektowania i wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych – norma PN EN 1090-2

6. Przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok ochronnych

7. Rodzaje ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej
8. Rodzaje wad i uszkodzeń powłok. Przyczyny ich powstawania i zapobieganie

9. Kontrola jakości – etapy, metody kontroli i badań, wyposażenie i sprzęt pomiarowy

10. Ocena jakości powłok, pomiary, badania własności. Ćwiczenia.

11. Dokumentacja powykonawcza – karty malowania. Referencje. Gwarancja.

12. Funkcja inspektora nadzoru w pracach antykorozyjnych

13.  Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracy w pracach antykorozyjnych

Egzamin

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi doświadczony w tej dziedzinie partner  współpracujący z firmą TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

3 dni/ 20 godzin

Egzamin/ 4 godziny

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia wraz z egzaminem:

3450 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa