Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - nowe wyzwania i szanse dla producentów energii

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie nowego systemu wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji (w skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła). Zaznajomi się z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2019 poz. 42).

Profil uczestnika:

Szkolenie jest przeznaczone dla właścicieli, użytkowników, inwestorów, producentów i projektantów jednostek kogeneracji, a także dla urzędników i pracowników instytucji samorządowych oraz zakładów energetycznych i przemysłowych (ciepłowni, elektrowni, elektrociepłowni, biogazowni, oczyszczalni ścieków, wysypisk odpadów komunalnych itp.), w których powstały, mają lub mogą powstać jednostki kogeneracji.

Program szkolenia:

1.  Omówienie definicji Ustawy wraz z omówieniem ich problematyki.

2.  Rodzaje wsparcia wraz z omówieniem ich funkcjonowania.

3.  Wymogi dotyczące uzyskania koncesji lub wpisu do rejestrów wytwórców.

4.  Wymogi techniczne stawiane jednostkom kogeneracji zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi Marek Marcisz – weryfikator CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska.

Czas trwania: 

6 godzin

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

550 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację