TÜV SÜD wspiera producentów, operatorów i władze kolejowe, oferując kompleksowe portfolio usług w zakresie inspekcji, testów, certyfikacji i szkoleń, aby zapewnić bezpieczny oraz niezawodny i wydajny transport kolejowy. Nasze kompetencje w zakresie kolei konwencjonalnych, dużych prędkości, metra i lekkich kolei są poparte ponad 50-letnim doświadczeniem w pracy nad globalnymi projektami kolejowymi oraz naszą współpracą z władzami kolejowymi i interesariuszami na całym świecie. Nasi eksperci są uznawani na całym świecie jako oceniający bezpieczeństwo kolei i eksperci techniczni, a także akredytowani i uznawani na całym świecie jako jednostka kontrolująca, jednostka badawcza, jednostka certyfikująca, a także jednostka notyfikowana (NoBo), jednostka wyznaczona (DeBo) i jednostka oceniająca (AsBo).

 

Infografika rail

 

W 2023 roku TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. uzyskała autoryzacje UTK, umożliwiające działanie jako jednostka notyfikowana nr 2527 do przeprowadzenia oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia pokładowe” oraz „Tabor”, a także oceny zgodności składników interoperacyjności dla podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia pokładowe oraz „Tabor” zgodnie z wymaganiami do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej oraz jako jednostka wyznaczona (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie interoperacyjności z 09.06.2021, Dz. U. 2021 r. nr 1042) do przeprowadzenia oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia pokładowe oraz „Tabor”. Wybór naszej Jednostki zapewni Państwu obsługę na najwyższym poziomie z zachowaniem wszystkich aspektów związanych z bezstronnością, poufnością oraz niezależnością, gwarantującą pracę z najlepszymi branżowymi specjalistami w obszarze przemysłu kolejowego.

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ciągle podnosi swoje kompetencje przez współpracę i wymianę doświadczeń branżowych wewnątrz swojej grupy TÜV SÜD oraz poza nią (m.in. z pozostałymi jednostkami notyfikowanymi oraz wyznaczonymi będących w strukturach grupy).

 

Proces certyfikacji

- AKREDYTACJA nr AC 161

- NOTYFIKACJA

- WYZNACZENIE

- POLITYKA BEZSTRONNOŚCI

- POLITYKA JAKOŚCI

Programy certyfikacji dla kolejnictwa NoBo oraz DeBo udostępnimy na bezpośrednie życzenie klienta.


Nasza oferta poza certyfikacją może obejmować również specjalistyczne badania, analizy i pomiary w odniesieniu do wymagań określonych w aktualnych dokumentów, m.in. dla taboru kolejowego w zakresie podsystemu "Tabor":

 • pudeł oraz wózków,
 • układu hamulcowego,
 • kompatybilności elektromagnetycznej,
 • narażenia na drgania mechaniczne pracowników,
 • układu klimatyzacji i ogrzewania w pomieszczeniach dla pasażerów i w kabinie maszynisty, wraz z pomiarem CO2,
 • BHP i bezpieczeństwa pracownika manewrowego,
 • pola widzenia szlaku,
 • ergonomii i bezpieczeństwa kabiny maszynisty,
 • warunków podróżowania pasażerów (m.in. drzwi zainstalowanych w pojeździe, pomiar kontrastów, ocena wnętrza, sygnałów ostrzegawczych, wskaźnika transmisji mowy STIPA systemu rozgłoszeniowego, blokowania i zwolnienia drzwi wejściowych),
 • oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego (w pomieszczeniach dla pasażerów i w kabinie maszynisty),
 • elektryczne – w tym pantografu (wraz z badaniami EMC),
 • współpracy pojazdu z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym,
 • urządzeń bezpieczeństwa kolejowego,
 • analiza i ocena w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • badania, obliczenia i analizy (wytrzymałościowe, dynamiczne, bezpieczeństwa jazdy),
 • nacisków kół oraz masy,
 • hałasu,

oraz dla składników interoperacyjności w zakresie podsystemu "Tabor" i „Sterowanie” wynikających z aktualnych technicznych specyfikacji interoperacyjności oraz odpowiednich specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych obowiązujących na poziomie krajowym, dotyczących systemu kolejowego.

 

Skontaktuj się z nami!Pytania i Odpowiedzi

 • 1. Czym jest jednostka notyfikowana?

  Jednostka notyfikowana (NoBo) w zakresie dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej, prowadzi działalność w obszarze weryfikacji WE podsystemów strukturalnych oraz oceny zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności. Stanowi ona stronę trzecią w procesie dopuszczania do eksploatacji podsystemów i składników interoperacyjności. Oznacza to, że powinna ona działać w sposób obiektywny, pozostawać bezstronną i niezależną w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który ocenia. W celu uzyskania statusu jednostki notyfikowanej w odniesieniu do dyrektywy 2016/797, niezbędne jest uzyskanie autoryzacji Prezesa UTK, a następnie notyfikacji Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim UE. • 2. Czym jest jednostka wyznaczona?

  Jednostka wyznaczona (DeBo) w zakresie dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności, prowadzi działalność w obszarze weryfikacji zgodności z przepisami krajowymi. Dotyczy to przeprowadzania oceny zgodności podsystemów strukturalnych na zgodność z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. Stanowi ona stronę trzecią w procesie dopuszczania do eksploatacji podsystemów. Oznacza to, że powinna ona działać w sposób obiektywny, pozostawać bezstronną i niezależną w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który ocenia. W celu uzyskania statusu jednostki wyznaczonej w zakresie weryfikacji zgodności z przepisami krajowymi, niezbędne jest wyznaczenie jej przez Prezesa UTK. • 3. Do kogo kierowana jest certyfikacja?

  Do następujących podmiotów: producent podsystemów albo jego upoważnionych przedstawicieli, zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy , użytkownik bocznicy kolejowej, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot zamawiający. • 4. Co podlega certyfikacji w ramach działań jako jednostka wyznaczona i jako jednostka notyfikowana?

  Odnosząc się do przepisów na poziomie europejskim, działając jako NoBo certyfikacji podlegają podsystemy strukturalne (m.in. energia, infrastruktura, sterowanie, tabor – przykładem podsystemu jest pojazd kolejowy) oraz składniki interoperacyjności (elementy podsystemów).

  Odnosząc się do przepisów na poziomie krajowym (umożliwiających spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei), działając jako DeBo certyfikacji podlegają podsystemy strukturalne (m.in. energia, infrastruktura, sterowanie, tabor – przykładem podsystemu jest pojazd kolejowy).Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację