Weryfikacja dokumentacji niezbędnej do uzyskania koncesji (lub promesy koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE.

Przedsiębiorcy występujący z wnioskami o koncesję (promesę koncesji) bądź zmianę koncesji (promesy) powinni do wniosku załączyć dokumentację:

  • wskazującą, że spełnione są warunki formalnoprawne oraz organizacyjne,
  • wskazujące, że spełnione są warunki techniczne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej,
  • potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwości ich pozyskania.

Wnioskodawca, powinien mieć świadomość, że im lepiej przygotowany i kompletny wniosek, tym sprawniej będzie przebiegać proces udzielenia koncesji (promesy koncesji bądź promesy zmiany koncesji). Zakres przedstawionej dokumentacji powinien umożliwić ustalenie, że Wnioskodawca spełnia wymagane warunki uzyskania koncesji (promesy koncesji bądź promesy zmiany koncesji) oraz, że nie zachodzą wobec niego okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia koncesji (promesy koncesji bądź promesy zmiany koncesji).

Jak możemy pomóc?


TÜV SÜD Polska przeprowadza weryfikację przedstawionej przez Klienta dokumentacji niezbędnej do uzyskania koncesji/promesy bądź zmiany koncesji/promesy

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację