Zpráva o rozšíření symbolu UKCA a shovívavosti při posuzování

Ministerstvo Spojeného království pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii (BEIS) a Úřad pro bezpečnost výrobků a normy (OPSS) dne 20.06.2022 oznámily, že se rozšiřují označení UKCA a pravidla pro shovívavost při posuzování.

Odborník TÜV SÜD komentuje a sumarizuje poslední informace o dovozu výrobku na trh Velké Británie s těmito praktickými závěry:

Vláda usnadní podnikům používat nové značení bezpečnosti výrobků

  1. Až do 31. prosince 2025 je možné označení UKCA uvádět na výrobku na nalepovacím štítku nebo v jakémkoli průvodním dokladu. Průvodní doklad musí u zboží zůstat až do předání koncovému uživateli. Dříve toto zjednodušené označování platilo do 31. prosince 2023. Dále pak: Pouze u zboží ze zemí Evropského hospodářského prostoru se až do 31. prosince 2025 umožňuje uvádět informace o dovozci na nalepovacím štítku nebo v průvodním dokladu. Záměrem je jednoduše zajistit harmonizaci s předbrexitovou Evropou
  2. Náhradní díly určené k opravě, výměně a údržbě výrobků jsou na britský trh nadále přijímány v souladu se stejnými požadavky na shodu, které platily v době, kdy byl původní výrobek nebo systém uveden na britský trh. Tak tomu bylo vždy. Všimněte si, že „nový výrobek“ musí splňovat pravidla platná při uvedení na trh. Pokud k němu dojde po 1. lednu 2023 (u většiny druhů výrobků), označení UKCA tak bude povinné.
  3. U stávajících zásob se značkou CE dovezených do Velké Británie, na základě smlouvy uzavřené do konce roku 2022, nebude vyžadováno přezkoušení ani přeznačení. Výrobky dovezené do Velké Británie za účelem další výroby nebo zpracování se nebudou považovat za výrobky uvedené na trh. Tato formulace je mnohem srozumitelnější a objasňuje, že značka CE je (stále!) přijímána až do 31. prosince 2022. U zboží uvedeného na trh do té doby se nebude vyžadovat následné posuzování shody, nedojde-li ke změně výrobku jako takového (v takovém případě viz výše uvedená ustanovení týkající se „nového výrobku“). „Uvedením na trh“ se rozumí individuální obchodní transakce. Transakce za účelem převodu vlastnictví z výrobce na společnost “A“ do prosince 2022 spadá pod pravidlo pro shovívavost při posuzování. Transakce za účelem převodu vlastnictví z výrobce na společnost “A“ nebo “B“ v lednu 2023 sem však nespadá, přestože se jedná o zcela totožný výrobek. UKCA se nadále nevztahuje na neúplné výrobky.
  4. Náklady na přezkoušení se snižují tím, že se jako základ pro certifikaci UKCA použijí certifikáty vydané subjekty posuzování shody ze zemí mimo Spojené království a to do konce tohoto roku 2022. Zboží přesto musí být opatřeno značkou UKCA a po uplynutí platnosti certifikátu nebo po uplynutí 5 let (podle toho, co nastane dřív) musí podstoupit posouzení shody u subjektu schváleného ve Spojeném království. Je-li váš výrobek opatřen označením CE a uveden na trh (EU nebo Velké Británie do 31. prosince 2022) na základě certifikátu přezkoušení typu vydaného oznámeným subjektem EU, pak vám toto „nové opatření“ umožňuje od 1. ledna 2023 používat značku UKCA pro britský trh bez nutného přezkoušení nebo recertifikace podle požadavků UKCA. (Předpisy/normy) Upozornění: Toto pravidlo se vztahuje pouze na aspekty vašeho posouzení shody obsažené v certifikátu přezkoušení typu. Takže:
  • Pokud se na váš výrobek v plném rozsahu vztahuje nařízení, u kterého se uplatňuje stejný přístup k posuzování shody (kde je přezkoušení typu povinné), je to v pořádku. Certifikát přezkoušení typu vydaný v EU v celém rozsahu pokrývá vaše posouzení shody ve Spojeném království. Jedná se například o určité kategorie osobních ochranných pomůcek, určité kategorie tlakových zařízení.
  • Pokud tomu tak není (stanovisko oznámeného subjektu například pokrývalo pouze čl. 3 odst. 2 směrnice o rádiových zařízeních (RED) a všechny ostatní články a směrnice jsou zohledněny formou vlastního prohlášení nebo interního řízení výroby), pak je pro vás toto pravidlo pro shovívavost při posuzování užitečné pouze v tom, že se vztahuje k čl. 6 odst. 2 nařízení o rádiových zařízeních (RER), avšak ostatní části a nařízení budou vyžadovat standardní posouzení shody ve Spojeném království, protože se na vás toto nové opatření nevztahuje. V konečném důsledku to však nevidíme jako velký problém, protože předpisy Spojeného království se povětšinou se směrnicemi EU shodují v tom, že volí stejný přístup k posuzování shody. Například harmonizované normy EU pro elektromagnetickou kompatibilitu jsou povětšinou v souladu s normami Spojeného království a v případě, že tomu tak není, nepřikazují směrnice o elektromagnetické kompatibilitě používat subjekty posuzování shody ze Spojeného království pro jiné než stanovené normy.

Na závěr bychom doporučili toto: V prohlášení o shodě uvádějte nařízení Spojeného království a normy s příslušnou verzí jako předpisy, na základě kterých byly zkoušky provedeny, přestože nejsou pro účely UKCA stanoveny; doporučuje se rovněž v hodnocení rizik uvést příslušné odůvodnění. Zohledněte také vývoj norem, které mohou být aktuálnější a nad rámec stanovených norem.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION