Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Program certifikovaných hodnotitelů SIRI

CO JE PROGRAM CERTIFIKOVANÝCH HODNOTITELŮ SIRI?

Index připravenosti na Průmysl 4.0 označovaný jako SIRI (z anglického Smart Industry Readiness Index) byl vytvořen singapurskou Radou pro ekonomický rozvoj (EDB) ve spolupráci s předními technologickými společnostmi, poradenskými firmami, odborníky z vybraných odvětví a akademiky. SIRI je souborem struktur a nástrojů, které pomáhají výrobcům všech velikostí z nejrůznějších odvětví zahájit, zavést a realizovat transformaci v oblasti výroby. SIRI pokrývá tři základní součásti Průmyslu 4.0: proces, technologie a organizaci.

Program certifikovaných hodnotitelů SIRI byl vytvořen singapurskou vládou jako způsob formálního uznání nezávislých a neutrálních osob schopných odborně posoudit výrobní závod s použitím indexu SIRI a souvisejících struktur a nástrojů. 

Program certifikovaných hodnotitelů SIRI se skládá ze školicího kurzu a systému certifikace.

a) Školicí kurz

V kurzu pro hodnotitele SIRI získávají odborníci z praxe nezbytné oborové znalosti a dovednosti, aby se mohli stát certifikovaným hodnotitelem SIRI označovaným jako CSA (z anglického Certified SIRI Assessor). V kurzu je věnována pozornost Průmyslu 4.0, strukturám a nástrojům indexu SIRI, koncepcím podnikového poradenství a metodice pro provádění oficiálního hodnocení SIRI. Kurz pro hodnotitele SIRI zahrnuje 40 hodin prezenční výuky. TÜV SÜD je schváleným poskytovatelem oprávněným nabízet školicí kurz pro hodnotitele SIRI.

Do školicího kurzu pro hodnotitele SIRI se mohou přihlásit odborníci z praxe, kteří se chtějí stát certifikovaným hodnotitelem SIRI (CSA), a interní odborníci na danou oblast z výrobních podniků, kteří chtějí lépe poznat struktury a nástroje používané při hodnocení SIRI a provádět neformální interní hodnocení pro vlastní firmu.

Poznámka: Nejsou stanoveny žádné požadavky, které zájemci o účast v kurzu musejí při registraci splňovat. Pokud však chtějí složit zkoušku a stát se certifikovaným hodnotitelem SIRI, musejí splnit podmínky uvedené níže v části b) (Systém certifikace).

b) Systém certifikace

Systém certifikace hodnotitelů SIRI má zajistit integritu a jednotnost provádění oficiálního hodnocení SIRI tím, že zaručuje kvalitu a odbornou způsobilost certifikovaných hodnotitelů SIRI. Kromě absolvování školicího kurzu pro hodnotitele SIRI musejí uchazeči splňovat níže uvedené předpoklady, aby se mohli přihlásit ke zkoušce pro CSA. Zkouška pro CSA má dvě části: písemný test obsahující otázky s výběrem více možností věnovaný teorii a praktický ústní pohovor zabývající se konkrétními případy. TÜV SÜD je určeným zkušebním orgánem, který EDB pověřila prováděním zkoušek CSA.

Oblast

Požadovaná kritéria

Dokumentace

Dosažení vzdělání

Relevantní vzdělání v oboru přírodních věd, technologií, techniky a matematiky (STEM).

Uchazeč předloží doklad o dosaženém vzdělání.

Odborná praxe

Poradenství: nejméně 3 roky praxe související s poradenskou prací a aktivitami.

PLUS

Odborná znalost odvětví: nejméně 5 let praxe související s výrobním odvětvím.

Uchazeč předloží životopis uvádějící náplň práce a povinnosti.

Doporučení

2 osoby z výrobních a/nebo poradenských projektů za uplynulé 2 roky, na které se lze obrátit s žádostí o doporučení.

Uchazeč za účelem ověření uvede 2 osoby, na které je možné se obrátit.

Požadavky na absolvování kurzu

Absolvovat kurz o rozsahu nejméně 40hodin u školitelů schválených radou EDB. Bližší informace o schválených kurzech jsou uvedeny v informačním přehledu.

Uchazeč předloží osvědčení o absolvování kurzu vydané schváleným školitelem.

Tabulka 1: předpoklady pro registraci ke zkoušce CSA


Podmínky školení a certifikace

  • Mít odpovídající praxi
  • Absolvovat kurz pro CSA
  • Složit zkoušku pro CSA
  • Formálně se registrovat do systému hodnotitelů SIRI

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa