Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Autorizace / Notifikace / Akreditace / Pověření

 

Název dokumentu

 ke stažení


Udržitelnost biopaliv

Rozhodnutí MŽP o autorizaci k ověřování zprávy o emisích a k certifikaci systému kvality podle NV č. 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv

 
 Dokument
 

 Zkoušky svářečů

Certifikát CWS ANB - Autorizovaná zkušební organizace - Zkušební činnost svářečů

 Dokument
 

Schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti 
Pověření MD ČR  k provádění předběžného hodnocení výrobce a k vystavení certifikátů shody podle čl.6 a přílohy IV, bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 202005/64/ES

 Dokument

Autorizovaná osoba (AO 211) a Oznámený subjekt (NB 1017): 

ke stažení 
 

EMC

Rozhodnutí ÚNMZ č. SPR/042/4000/16-6/13-2016-90  OS pro EMC

 

 Dokument

 Odkaz

 

Výtahy a jejich bezpečností komponenty

Rozhodnutí ÚNMZ OS pro výtahy a jejich bezpečností komponenty

 

Dokument 

Odkaz

 

Jednoduché tlakové nádoby

Rozhodnutí ÚNMZ OS pro jednoduché tlakové nádoby

 

Dokument

Odkaz

 

Tlaková zařízení

Rozhodnutí ÚNMZ OS pro tlaková zařízení

Schvalování pracovních postupů i pracovníků ( čl.3.2.2 a 3.2.3  přílohy 1  NV 219/2016 Sb.

 

Dokument

Odkaz 1

Odkaz 2

 

Strojní zařízení

Rozhodnutí ÚNMZ Strojní zařízení

Dokument 

Odkaz

 

Lanové dráhy

Rozhodnutí ÚNMZ OS pro lanové dráhy

 
Dokument

Odkaz

 

Stavební výrobky dle NV163/2002 Sb. V pl. zn.

Rozhodnutí ÚNMZ Vybrané stavební výrobky

Dokument

 

Hluk

Rozhodnutí ÚNMZ Výrobky z hlediska emisí hluku

Dokument

Odkaz

 

Prostředky lidové zábavy a stavební výtahy

Rozhodnutí ÚNMZ Vybrané výrobky - prostředky lidové zábavy a stavební výtahy

 Dokument
 

Přepravitelná tlaková zařízení

Rozhodnutí ÚNMZ Přepravitelná tlaková zařízení

Dokument 

Odkaz

 

Vybraná zařízení a jejich části a materiály dle vyhl. č. 358/2016 Sb.

Rozhodnutí ÚNMZ Vybraná zařízení a jejich části a materiály dle vyhl. č. 358/2016 Sb.

Dokument

 

 

Ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků dle Nařízení  EU 305/2011 (CPR)

Rozhodnutí ÚNMZ Ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Dokument

Odkaz

Akreditace

 ke stažení
 

Inspekční orgán

Inspekční činnost orgánu typu A nových a provozovaných tlakových a transportních tlakových zařízení, lanových drah, výtahů, bezpečnostních komponent a zdvihacích zařízení, prostředků lidové zábavy, vybraných zařízení a částí pro jaderná zařízení. Inspekční činnost technické zkušebny B a D dle rámcových aktů EU pro schvalování vozidel (dle ČSN EN ISO/IEC 17020).

Seznam normativních dokumentů určených k činnostem inspekčního orgánu, podle kterého probíhá posuzování shody je u vedoucího IO.

Dokument 
 

Certifikační orgán systémů managementu kvality

Certifikace systémů managementu kvality, včetně požadavků na proces při svařování, certifikace environmentálního managementu, managementu bezpečnosti informací, hospodaření s energií, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti potravin a systému kritických kontrolních bodů (HACCP), systémů jakosti v oboru pozemních komunikací a managementu služeb v informačních technologiích (dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1)

Dokument
 

Certifikační orgán výrobků

Certifikace strojních, tlakových a stavebních výrobků, certifikace procesu svařování, správné výrobní praxe výroby kosmetických prostředků, certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů a certifikace procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot  (dle ČSN EN ISO/IEC 17065)

Dokument 
 

Zkušební laboratoř

Zkoušky motorových vozidel, jejich systémů, částí, příslušenství, přípojných vozidel a dalších výrobků  (dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Dokument 
 

 Kalibrační laboratoř

Kalibrace v oborech délka, rovinný úhel, mechanický pohyb, tlak, frekvence (dle ČSN EN ISO/IEC 17065)

Dokument 
 

Certifikační orgán FSC® A000530 CoC

Akreditace pro certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů CoC založené na systému FSC® (FSC® A000530)

Dokument 
 

Prevence rizik dle NV 592/2006 Sb

Akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti FO k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. (dle NV 592/2006 Sb.)

Dokument 
 

Zkoušky koordinátorů BOZP dle NV 592/2006 Sb

Akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle NV 592/2006 Sb.)

Dokument 
 

Certifikace dle standardů IFS

Akreditace pro provádění auditů systémů bezpečnosti potravin dle standardů IFS (dle DIN EN ISO/IEC 17065)

Dokument 

 

Certifikace procesů svařování na drahách:

ke stažení 
 
Dle ČD V95/5 - Pověření Českých drah - certifikační středisko - certifikace systému řízení jakosti při svařování
 Dokument
  
Dle ČSN EN 15085 - Osvědčení Drážního úřadu Osvědčení DÚ o uznání CO certifikující výrobce ke svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí

 Dokument

 
Dle ČSN EN 15085 – Osvědčení ECWRV_EN 15085_Online Register Railway Vehicles Certifikát člena on-line registru kolejových vozidel - ECWRV (EN 15085) / ECWRV_EN 15085_Online Register Railway Vehicles
 Dokument

 

Pověření Ministerstva dopravy k činnostem dle ADR, RID, IMDG a KBK:

 ke stažení
 

Rozhodnutí MD ČR o pověření k výkonu činností - IMDG a KBK

Dokument 
 

Rozhodnutí MD ČR o pověření zkušebním a schvalovacím orgánem  ADR

Dokument 
 

Pověření MD ČR ke zkoušení, certifikaci a kontrole tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů, malých nádobek obsahujících plyn (plynové kartuše) a palivové článkové kartuše obsahující zkapalněný hořlavý plyn, určených k přepravě nebezpečných věcí dle RID.

Dokument 
 

Jmenování MD ČR  Pověřenou organizací:

  • k přezkušování (Oprávněná zkušebna)
  • ke zkouškám, prohlídkám, inspekcím a kontrolám
  • k přezkušování, schvalování a pověřování znalců k prohlídkám, inspekcím, kontrolám a zkouškám samostatných technických celků (nástaveb) silničních vozidel  (dle přílohy A dohody ADR )
Dokument 
 

Pověření MD ČR (MDS ČR) k Ověřování odborné způsobilosti (certifikaci systémů jakosti  zhotovitelů a dalšímu působení v SJ-PK)

Dokument 
 

Pověření MD ČR k výkonu činnosti „příslušného orgánu“ kompetentního podle vnitrostátních předpisů pro uplatňování ADR, ve vztahu k ustanovením kapitoly 6.2 dohody ADR, tj. na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů a malých nádobek obsahujících plyn.

Dokument 

 

 

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa