Industry 4.0

Průmysl 4.0

Zajistěte bezpečnost, spolehlivost a efektivitu vašich výrobních systémů a procesů

Zajistěte bezpečnost, spolehlivost a efektivitu vašich výrobních systémů a procesů

JAK PRŮMYSL 4.0 OVLIVNÍ VÝROBCE?

Průmysl 4.0 se týká extrémně vysoké konektivity sahající i mimo prostředí výrobní haly a výrobního závodu, toho, že automatizace a interakce mezi zařízeními a systémy probíhají hladce v celém hodnotovém řetězci. Jedná se o integraci kompletního životního cyklu výrobků a všech relevantních zúčastněných stran, jako jsou dodavatelé, zákazníci a partneři. Digitalizace boří stávající zdi představované tradičními izolovanými kroky ve výrobním prostoru a dodavatelském řetězci a vytváří tak integrovaný ekosystém, který je transparentní pro všechny zúčastněné. Umožňuje tedy nabízet produkty na trhu rychle a flexibilně a zároveň podporuje vysokou personalizaci, kdy je možná individualizovaná masová výroba, aniž by to negativně ovlivnilo náklady, kvalitu a rychlost. Pracovníci si však budou muset osvojit nové soubory dovedností a průběžně se vzdělávat, aby bylo možné uspokojit měnící se požadavky a zvládat kratší technologické cykly.  

VÝZVY, S NIMIŽ SE VÝROBCI POTÝKAJÍ

1. Neznalost koncepcí Průmyslu 4.0

Průmysl 4.0, průmyslový internet věcí nebo pokročilá výroba – současné koncepce budoucí výroby jsou různorodé, takže jim mnozí nerozumějí nebo nevědí, jak je v konkrétním případě realizovat. Tato situace představuje velkou překážku pro výrobce i všechny zúčastněné strany, již chtějí přijmout opatření se strategickým dopadem. Znalost hlavních principů, koncepcí a technologií souvisejících s Průmyslem 4.0 je důležitým krokem, pokud chcete zahájit proces digitální transformace, určit jeho rozsah a oblast působnosti a úspěšně ho uskutečnit.

2. Chybějící jednotné globální normy, předpisy a certifikace

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné globální normy nebo univerzální technické řešení, přístup k zavádění Průmyslu 4.0 je individuální. Byly realizovány četné pilotní projekty opírající se o osvědčené postupy, které však nebylo možné uvést do praxe, neboť řešení nesplňovalo očekávání z hlediska spolehlivosti a stability. Normalizační orgány, státní úřady, odvětvová sdružení, odbory i asociace zaměstnavatelů a další subjekty nyní společně hledají cestu, ale obecný přístup založený na konsensu a odpovídající metodika jsou ještě daleko, přestože osvědčené postupy pro jednotlivá témata vznikají neustále.

3. Neschopnost identifikovat a měřit příležitosti a investiční iniciativy s velkým dopadem

Finanční dopad neodráží skutečnou hodnotu a přínosy řešení z oblasti Průmyslu 4.0. Je potřeba systematický přístup k investičnímu rozhodování.

JAKÉ SLUŽBY V OBLASTI PRŮMYSLU 4.0 TÜV SÜD NABÍZÍ?

Služby společnosti TÜV SÜD z oblasti Průmyslu 4.0 pomáhají výrobcům zahájit, zavést a realizovat transformaci v následujících třech krocích:  

1. KROK: ZAHÁJENÍ

Cílem tohoto kroku je určit výchozí úroveň a blíže klienty seznámit s Průmyslem 4.0.

  • Hodnocení připravenosti: Index připravenosti na Průmysl 4.0 (z anglického Smart Industry Readiness Index - SIRI) má firmám pomáhat se zahájením, zavedením a realizací transformačních iniciativ. Vzhledem ke složitosti Průmyslu 4.0 je potřeba provést komplexní posouzení procesu, technologií a organizace.
  • Analýza nedostatků: Při systematickém přechodu od současného stavu ke stavu budoucímu se zohledňuje výsledek posouzení současného stavu ve spojení s výnosovým a nákladovým profilem společnosti a příslušnými klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Je tak možné efektivně zúžit výběr hlavních oblastí, na které je dobré se zaměřit a do kterých je nakonec vhodné investovat.

2. KROK: HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ

Na základě výsledků prvního kroku TÜV SÜD ve spolupráci s klienty připravuje následující:

  • Plán upravený na míru: Ve spolupráci s vámi na základě osvědčených postupů určujeme iniciativy s velkým dopadem a vymezujeme jejich fáze, cíle, náklady a časový plán.
  • Vyhodnocení podnikatelského záměru: Na základě nákladů, rizik a přínosů, včetně analýzy poměru nákladů a výnosů, a na základě vhodných ukazatelů KPI, které umožňují pochopit skutečnou hodnotu řešení v oblasti Průmyslu 4.0, je stanovena důležitost jednotlivých iniciativ.
  • Technická řešení: Podle výsledku předchozího kroku se určí vhodná řešení a dodavatelé.

3. KROK: REALIZACE

V posledním kroku TÜV SÜD ve spolupráci s klienty zajišťuje hladké uvedení koncepcí a technologií z oblasti Průmyslu 4.0 do provozu. Přispívá k tomu následující:

  • Podpora implementace a ověření.
  • Je zajištěna implementace iniciativ a sledování dosaženého pokroku. Je prováděno hodnocení výkonnosti, aby bylo možné dosahovat neustálého zlepšování.
  • K optimalizaci provozu slouží analýza dat ve spojení se znalostí procesu.

GLOBÁLNÍ VÝROBCI VOLÍ SPOLEČNOST TÜV SÜD JAKO SVÉHO TECHNICKÉHO PORADCE PRO PRŮMYSL 4.0

Společnost TÜV SÜD se zavázala podporovat podniky při využívání potenciálu Průmyslu 4.0 a urychlení transformace průmyslových odvětví. Doposud jsme provedli více než 200 posouzení nadnárodních korporací i malých a středních podniků. Spoluprací s námi získáte odborné vedení, které vám pomůže učinit první transformační kroky a zavést bezpečné a spolehlivé technologie Průmyslu 4.0.


 

PROHLEDAT

Produktový list
Gateway to Industry 4.0
Příběhy

Gateway to Industry 4.0

Embark on the journey with a 3-step transformation approach

Learn more

SIR index teaser
Příběhy

Smart Industry Readiness Index

Big strides into the fourth industrial revolution

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION