SA 8000 - Interní auditor

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Vrcholovým manažerům společností manažerům CSR a SA 8000 manažerům jakosti pracovníkům v oblasti HR a H&S a pracovního práva pracovníkům odpovědným za zavádění

a udržování systému SA 8000 pracovníkům provádějícím interní audity dle SA 8000.

 


 

Obsah školení

 • společenská odpovědnost – pojmy, principy
 • měření společenské odpovědnosti – výběr norem
 • vznik a účel standardu SA 8000
 • požadavky standardu SA 8000
 • výklad požadavků SA 8000
 • role zainteresovaných stran
 • vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy ČR (zákoník práce, související legislativa)
 • kompatibilita s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • SA 8000 – činnosti při auditu, příklady neshod
 • základní pojmy auditování dle ISO 19011
 • rozdělení auditů
 • programy auditů
 • techniky auditování
 • psychologie auditu
 • požadavky na kvalifikaci interních auditorů
 • provádění auditů – nejčastější neshody
 • ověření získaných znalostí, diskuze

Co Vám školení inese

Získáte povědomí o principech CSR, obsahu standardu SA 8000

a udování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazbách se systémy řízení podle norem ISO. Osvojíte si znalosti o způsobu a tech- nice provádění interních auditů. Seznámíte se s praktickými zkušenost- mi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifikační společnosti. Obdržíte osvědčení „Interního auditora“.

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha 03.–04.04.2023

Brno 09.–10.11.2023

                                                                                                   Přihláška na školení

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION