Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Autorizace / Notifikace / Akreditace / Pověření

Akreditace

ke stažení

Inspekční orgán

Inspekční činnost orgánu typu A nových a provozovaných tlakových a transportních tlakových zařízení, lanových drah, výtahů, bezpečnostních komponent a zdvihacích zařízení, prostředků lidové zábavy, vybraných zařízení a částí pro jaderná zařízení. Inspekční činnost technické zkušebny B a D dle rámcových aktů EU pro schvalování vozidel (dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012).

Seznam normativních dokumentů určených k činnostem inspekčního orgánu, podle kterého probíhá posuzování shody je u vedoucího IO.

Dokument

Certifikační orgán systémů managementu kvality

Certifikace systémů managementu kvality, včetně požadavků na proces při svařování, certifikace environmentálního managementu, managementu bezpečnosti informací, hospodaření s energií, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti potravin a systému kritických kontrolních bodů (HACCP), systémů jakosti v oboru pozemních komunikací a managementu služeb v informačních technologiích (dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1)

Dokument

Certifikační orgán výrobků

Certifikace strojních, tlakových a stavebních výrobků, certifikace procesu svařování, správné výrobní praxe výroby kosmetických prostředků, certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů a certifikace procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot (dle ČSN EN ISO/IEC 17065)

Dokument

Zkušební laboratoř

Zkoušky motorových vozidel, jejich systémů, částí, příslušenství, přípojných vozidel a dalších výrobků (dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Dokument

Kalibrační laboratoř

Kalibrace v oborech délka, rovinný úhel, mechanický pohyb, tlak, frekvence (dle ČSN EN ISO/IEC 17065)

Dokument

Certifikační orgán FSC® A000530CoC

Akreditace pro certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů CoC založené na systému FSC® (FSC®A000530)

Dokument

Prevence rizik dle NV 592/2006 Sb

Akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti FO k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. (dle NV 592/2006 Sb.)

Dokument

Zkoušky koordinátorů BOZP dle NV 592/2006 Sb

Akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle NV 592/2006 Sb.)

Dokument

Certifikace dle standardů IFS

Akreditace pro provádění auditů systémů bezpečnosti potravin dle standardů IFS (dle DIN EN ISO/IEC 17065)

Dokument


Autorizovaná osoba (AO 211) a Oznámený subjekt(NB 1017):

ke stažení

Elektromagnetická kompatibilita - EMC

Odkaz

Výtahy a jejich bezpečností komponenty

Odkaz

   Jednoduché tlakové nádoby

Odkaz

Tlaková zařízení
Schvalování pracovních postupů i pracovníků ( čl.3.2.2 a 3.2.3přílohy 1 NV 219/2016 Sb.

Odkaz 1
Odkaz 2

Strojní zařízení

Odkaz

Lanové dráhy 

Odkaz

Stavební výrobky dle NV163/2002 Sb.

Dokument

Výrobky z hlediska hluku 

Dokument
Odkaz

Prostředky lidové zábavy a stavební výtahy
Vybrané výrobky - prostředky lidové zábavy a stavební výtahy

Dokument

Přepravitelná tlaková zařízení 

Odkaz

Ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků dle Nařízení EU 305/2011 (CPR) 

Odkaz


Certifikace procesů svařování na drahách:

ke stažení


Dle ČD V95/5 - Pověření Českých drah - certifikace systému řízení jakosti při svařování

Dokument


Dle ČSN EN 15085 - Osvědčení Drážního úřadu Osvědčení DÚ o uznání CO certifikující výrobceke svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí

Dokument


Dle EN 15085 – Osvědčení ECWRV_EN 15085_Online Register Railway Vehicles

DokumentPověření Ministerstva dopravy k činnostem dle ADR, RID, IMDG a KBK:

ke stažení

Rozhodnutí MD ČR o pověření k výkonu činností - IMDG a KBK

Dokument

Rozhodnutí MD ČR o pověření zkušebním a schvalovacím orgánem ADR

Dokument

Pověření MD ČR ke zkoušení, certifikaci a kontrole tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů, malých nádobek obsahujících plyn (plynových kartuší) a palivových článkových kartuší obsahujících zkapalněný hořlavý plyn, určených k přepravě nebezpečných věcí dle RID.

Dokument

Jmenování MD ČR Pověřenou organizací:

  • k přezkušování (Oprávněná zkušebna)

  • ke zkouškám, prohlídkám, inspekcím a kontrolám

  • k přezkušování, schvalování a pověřování znalců k prohlídkám, inspekcím, kontrolám a zkouškám samostatných technických celků (nástaveb) silničních vozidel (dle přílohy A dohody ADR)

Dokument

Pověření MD ČR (MDS ČR) k Ověřování odborné způsobilosti (certifikaci systémů jakosti zhotovitelů a dalšímu působení v SJ-PK)

Dokument

Pověření MD ČR k výkonu činnosti „příslušného orgánu“ kompetentního podle vnitrostátních předpisů pro uplatňování ADR, ve vztahu k ustanovením kapitoly 6.2 dohody ADR, tj. na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů a malých nádobek obsahujících plyn.

Dokument


Název dokumentu

ke stažení


Udržitelnost biopaliv

Rozhodnutí MŽPo autorizaci k ověřování zprávy o emisích a k certifikaci systému kvality podle NV č. 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv

Dokument

Zkoušky svářečů

Certifikát CWS ANB - Autorizovaná zkušební organizace - Zkušební činnost svářečů

Dokument

Schvalování typu motorových vozidelz hlediska jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti

Dokument

 

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa